Prestavba na bytový dom, Čaradice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prestavba na bytový dom, Čaradice
Kód zákazky: VO/PZ/1/2024
Kód oznámenia: 9161 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45211000-9
Predpokladaná hodnota: 1 050 753,65 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Čaradice
Adresa: Čaradice
95301 Čaradice
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Čaradice Čaradice 95301 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Prestavba Čaradice“, ktorý vyhotovila LineArch s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce v októbri 2022. Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba na bytový dom, Čaradice pričom cieľom je výstavba 11 bytových jednotiek bežného štandardu. Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, z podpory podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Čaradice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284394
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Čaradice (ID: 90439)
 • Zákazka: Prestavba na bytový dom, Čaradice (ID: 502012)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: c5aa1337-0cf8-456f-a097-5e9d38441a26
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Čaradice
 • IČO: 00307823
 • DIČ: 2021037854
 • Adresa
 • Ulica: Čaradice
 • Číslo: 157
 • Mesto: Čaradice
 • PSČ: 95301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starosta@caradice.sk
 • Telefónne číslo: +421376305223
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Čaradice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4371
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO/PZ/1/2024
 • Názov: Prestavba na bytový dom, Čaradice
 • Opis: Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Prestavba Čaradice“, ktorý vyhotovila LineArch s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce v októbri 2022. Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba na bytový dom, Čaradice pričom cieľom je výstavba 11 bytových jednotiek bežného štandardu. Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, z podpory podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 050 753.65
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Čaradice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 2. V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prestavba na bytový dom, Čaradice
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO/PZ/1/2024
 • Názov : Prestavba na bytový dom, Čaradice
 • Opis: Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Prestavba Čaradice“, ktorý vyhotovila LineArch s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce v októbri 2022. Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba na bytový dom, Čaradice pričom cieľom je výstavba 11 bytových jednotiek bežného štandardu. Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, z podpory podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Čaradice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 160
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vyjadrená v Euro spolu s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vyjadrená v Euro spolu s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v Informačnom systéme pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Systém IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502012
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502012
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Systém IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)