Nájomné byty v obci Jasenov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nájomné byty v obci Jasenov
Kód zákazky: 2024/VO/JAS/01
Kód oznámenia: 9234 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 620 017,57 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: JASENOVSKA, s.r.o.
Adresa: Hlavná
06601 Jasenov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Jasenov 06601 Slovensko
Zdroj:

Popis

Záujmové územie pre novostavbu NÁJOMNÉHO BYTOVÉHO DOMU sa nachádza v obci Jasenov, na hranici jeho katastra s katastrom mesta Humenné. Parcela sa nachádza v intraviláne obce. Stavebná parcela je pod miernym spádom a navrhovaný bytový dom sa bude nachádzať pod jeho hrebeňom. Dispozičné riešenie koordinuje prevádzkové väzby medzi jednotlivými funkciami umiestnenými v objekte a vytvára predpoklady pre logické fungovanie stavebného diela ako komplexného celku. Jednotlivé vstupy do objektu sú podľa účelu dôsledne segregované. Architektonické riešenie stavby zachová charakter existujúcich stavieb v bezprostrednom okolí – sídlisková zástavba mesta Humenné. Navrhovaný objekt bytového domu je päťpodlažný samostatne stojaci objekt s plochou strechou, bez podpivničenia. Samotné dispozičné riešenie vychádza z požiadaviek investora a súčasných trendov na bývanie. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: JASENOVSKA, s.r.o.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284238
1. Základné údaje
 • Organizácia: JASENOVSKA, s.r.o. (ID: 35437)
 • Zákazka: Nájomné byty v obci Jasenov (ID: 501918)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d194933a-cbc9-40a1-bea0-cd41dcc101a1
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: JASENOVSKA, s.r.o.
 • IČO: 48170828
 • DIČ: 2120101500
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 337
 • Mesto: Jasenov
 • PSČ: 06601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jasenovska.sro@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421917870700
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (JASENOVSKA, s.r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú verejným obstarávateľom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/19011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/VO/JAS/01
 • Názov: Nájomné byty v obci Jasenov
 • Opis: Záujmové územie pre novostavbu NÁJOMNÉHO BYTOVÉHO DOMU sa nachádza v obci Jasenov, na hranici jeho katastra s katastrom mesta Humenné. Parcela sa nachádza v intraviláne obce. Stavebná parcela je pod miernym spádom a navrhovaný bytový dom sa bude nachádzať pod jeho hrebeňom. Dispozičné riešenie koordinuje prevádzkové väzby medzi jednotlivými funkciami umiestnenými v objekte a vytvára predpoklady pre logické fungovanie stavebného diela ako komplexného celku. Jednotlivé vstupy do objektu sú podľa účelu dôsledne segregované. Architektonické riešenie stavby zachová charakter existujúcich stavieb v bezprostrednom okolí – sídlisková zástavba mesta Humenné. Navrhovaný objekt bytového domu je päťpodlažný samostatne stojaci objekt s plochou strechou, bez podpivničenia. Samotné dispozičné riešenie vychádza z požiadaviek investora a súčasných trendov na bývanie. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 620 017.57
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Jasenov, okres Humenné
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nájomné byty v obci Jasenov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/VO/JAS/01
 • Názov : Nájomné byty v obci Jasenov
 • Opis: Záujmové územie pre novostavbu NÁJOMNÉHO BYTOVÉHO DOMU sa nachádza v obci Jasenov, na hranici jeho katastra s katastrom mesta Humenné. Parcela sa nachádza v intraviláne obce. Stavebná parcela je pod miernym spádom a navrhovaný bytový dom sa bude nachádzať pod jeho hrebeňom. Dispozičné riešenie koordinuje prevádzkové väzby medzi jednotlivými funkciami umiestnenými v objekte a vytvára predpoklady pre logické fungovanie stavebného diela ako komplexného celku. Jednotlivé vstupy do objektu sú podľa účelu dôsledne segregované. Architektonické riešenie stavby zachová charakter existujúcich stavieb v bezprostrednom okolí – sídlisková zástavba mesta Humenné. Navrhovaný objekt bytového domu je päťpodlažný samostatne stojaci objekt s plochou strechou, bez podpivničenia. Samotné dispozičné riešenie vychádza z požiadaviek investora a súčasných trendov na bývanie. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 620 017.57
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Jasenov, okres Humenné
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 30.11.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO. 2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy. 5. Nepoužije sa elektronická aukcia. 6. Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 7 000,00 EUR (slovom sedemtisíc EUR) Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, poistením záruky ako poistný druh podľa § 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, alebo poskytnutím bankovej záruky za záujemcu Podrobnejšie informácie k zábezpeke sa nachádzajú v bode 15 súťažných podkladov. 7. Úspešný uchádzač je povinný mať poistenie zodpovednosti voči tretím osobám - voči škodám spôsobeným počas výstavby v hodnote min. 2 000 000,- €. 8. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
 • Opis podmienky účasti: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú podrobne vymedzené v Návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu k Súťažným podkladom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (JASENOVSKA, s.r.o.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (JASENOVSKA, s.r.o.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na sprístupnení elektronických ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
 • Miesto otvárania ponúk: JASENOVSKA, s.r.o., Hlavná 337, 066 01 Jasenov
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 7 000,00 EUR (slovom sedemtisíc EUR) Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, poistením záruky ako poistný druh podľa § 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, alebo poskytnutím bankovej záruky za záujemcu Podrobnejšie informácie k zábezpeke sa nachádzajú v bode 15 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501918
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501918
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (JASENOVSKA, s.r.o.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (JASENOVSKA, s.r.o.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)