Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
Kód zákazky: OZ_03/2024_OÚ
Kód oznámenia: 9194 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 581 276,88 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Zliechov
Adresa: Zliechov
01832 Zliechov
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Zliechov Zliechov 01832 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu obecného úradu v obci Zliechov, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropnej konštrukcie najvyššieho podlažia v podkrovnom priestore (objekt Oú), zateplenie plochej strechy (objekt pôvodnej prístavby garáže), zateplenie podlahovej konštrukcie na teréne priestoru garáže (objekt pôvodnej prístavby garáže), výmena strešnej krytiny (objekt Oú), inštalácia vykurovacieho systému objektu (vyhotovenie nového umiestnenia kotolne s novou centrálne riadenou a regulovanou technológiou vykurovania - zdroj tepelné čerpadlo vzduch-voda). Navrhuje sa vyhotovenie fotovoltickej elektrárne z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektu ako celku. Ďalej v rámci navrhovanej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti objektu sa vymenia všetky pôvodné výplne otvorov v obvodovom plášti za nové vyhovujúce súčasným tepelnoizolačným požiadavkám (Všetky popísané výplne otvorov nevyhovujú v súčasnosti platným tepelnoizolačným požiadavkám. Na objekte budú vymenené okná za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom so štrbinovým vetraním. Tepelnotechnické vlastnosti okien a vstupných dverí musia spĺňať min.požiadavky : Uw,n= 1,00 (W/m2.K ) so stavebnou hĺbkou rámu min.80mm). Na východnej a južnej fasáde sa na vyznačených miestach okenných otvorov tieto opatria tieniacou technikou vonkajšími žalúziami mechanicky ovládanými. Vyhotoví sa sanácia a modernizácia vnútorných priestorov objektu Oú v mieste komunikačného priestoru a celého podlažia I.PP, vyhotovia sa nové klampiarske prvky (oplechovanie vonkajších parapetných murív a strešnej atiky, vyhotovenie nových dažďových zvodov a žľabov celého objektu). Ďalej sa vyhotoví nová elektroinštalácia celého objektu a nová elektrická prípojka, vyhotoví sa nová bleskozvodová sústava podľa platnej STN, sanácia vyznačenej časti obvodového plášťa proti zemnej vlhkosti.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Zliechov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284068
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Zliechov (ID: 41390)
 • Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov (ID: 501801)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 679033ff-2f7e-46cc-9c88-34818427a4bb
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Zliechov
 • IČO: 00317969
 • DIČ: 2020610999
 • Adresa
 • Ulica: Zliechov
 • Číslo: 233
 • Mesto: Zliechov
 • PSČ: 01832
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Zliechov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5157
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OZ_03/2024_OÚ
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
 • Opis: Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu obecného úradu v obci Zliechov, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropnej konštrukcie najvyššieho podlažia v podkrovnom priestore (objekt Oú), zateplenie plochej strechy (objekt pôvodnej prístavby garáže), zateplenie podlahovej konštrukcie na teréne priestoru garáže (objekt pôvodnej prístavby garáže), výmena strešnej krytiny (objekt Oú), inštalácia vykurovacieho systému objektu (vyhotovenie nového umiestnenia kotolne s novou centrálne riadenou a regulovanou technológiou vykurovania - zdroj tepelné čerpadlo vzduch-voda). Navrhuje sa vyhotovenie fotovoltickej elektrárne z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektu ako celku. Ďalej v rámci navrhovanej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti objektu sa vymenia všetky pôvodné výplne otvorov v obvodovom plášti za nové vyhovujúce súčasným tepelnoizolačným požiadavkám (Všetky popísané výplne otvorov nevyhovujú v súčasnosti platným tepelnoizolačným požiadavkám. Na objekte budú vymenené okná za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom so štrbinovým vetraním. Tepelnotechnické vlastnosti okien a vstupných dverí musia spĺňať min.požiadavky : Uw,n= 1,00 (W/m2.K ) so stavebnou hĺbkou rámu min.80mm). Na východnej a južnej fasáde sa na vyznačených miestach okenných otvorov tieto opatria tieniacou technikou vonkajšími žalúziami mechanicky ovládanými. Vyhotoví sa sanácia a modernizácia vnútorných priestorov objektu Oú v mieste komunikačného priestoru a celého podlažia I.PP, vyhotovia sa nové klampiarske prvky (oplechovanie vonkajších parapetných murív a strešnej atiky, vyhotovenie nových dažďových zvodov a žľabov celého objektu). Ďalej sa vyhotoví nová elektroinštalácia celého objektu a nová elektrická prípojka, vyhotoví sa nová bleskozvodová sústava podľa platnej STN, sanácia vyznačenej časti obvodového plášťa proti zemnej vlhkosti.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 581 276.88
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45310000, 45321000, 45421100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Zliechov
 • Ulica: 233
 • Mesto: Zliechov
 • PSČ: 01832
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálne hľadisko formou vyhradenej zákazky podľa § 36a resp. § 108 ods. 2 písm. a) ZVO. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 písm. a) ZVO len pre registrované sociálne podniky. Oprávneným registrovaným sociálnym podnikom je len subjekt, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku: - registrované sociálne podniky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Túto skutočnosť preukáže kópiou osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ overí registráciu vo verejne prístupnom Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy. Pri plnení vyhradenej zákazky je úspešný uchádzač pri uskutočnení stavebných prác povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným uchádzačom t.j., zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača, prípadne subdodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako úspešný uchádzač (registrovaný sociálny podnik). 2. Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese:https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100. 3. Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000,00 EUR. Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. 5. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: OZ_03/2024_OÚ
 • Názov : Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
 • Opis: Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu obecného úradu v obci Zliechov, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropnej konštrukcie najvyššieho podlažia v podkrovnom priestore (objekt Oú), zateplenie plochej strechy (objekt pôvodnej prístavby garáže), zateplenie podlahovej konštrukcie na teréne priestoru garáže (objekt pôvodnej prístavby garáže), výmena strešnej krytiny (objekt Oú), inštalácia vykurovacieho systému objektu (vyhotovenie nového umiestnenia kotolne s novou centrálne riadenou a regulovanou technológiou vykurovania - zdroj tepelné čerpadlo vzduch-voda). Navrhuje sa vyhotovenie fotovoltickej elektrárne z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektu ako celku. Ďalej v rámci navrhovanej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti objektu sa vymenia všetky pôvodné výplne otvorov v obvodovom plášti za nové vyhovujúce súčasným tepelnoizolačným požiadavkám (Všetky popísané výplne otvorov nevyhovujú v súčasnosti platným tepelnoizolačným požiadavkám. Na objekte budú vymenené okná za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom so štrbinovým vetraním. Tepelnotechnické vlastnosti okien a vstupných dverí musia spĺňať min.požiadavky : Uw,n= 1,00 (W/m2.K ) so stavebnou hĺbkou rámu min.80mm). Na východnej a južnej fasáde sa na vyznačených miestach okenných otvorov tieto opatria tieniacou technikou vonkajšími žalúziami mechanicky ovládanými. Vyhotoví sa sanácia a modernizácia vnútorných priestorov objektu Oú v mieste komunikačného priestoru a celého podlažia I.PP, vyhotovia sa nové klampiarske prvky (oplechovanie vonkajších parapetných murív a strešnej atiky, vyhotovenie nových dažďových zvodov a žľabov celého objektu). Ďalej sa vyhotoví nová elektroinštalácia celého objektu a nová elektrická prípojka, vyhotoví sa nová bleskozvodová sústava podľa platnej STN, sanácia vyznačenej časti obvodového plášťa proti zemnej vlhkosti.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45310000, 45321000, 45421100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálne hľadisko formou vyhradenej zákazky podľa § 36a resp. § 108 ods. 2 písm. a) ZVO. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 písm. a) ZVO len pre registrované sociálne podniky. Oprávneným registrovaným sociálnym podnikom je len subjekt, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku: - registrované sociálne podniky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene doplnení niektorých zákonov, Túto skutočnosť preukáže kópiou osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ overí registráciu vo verejne prístupnom Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy. Pri plnení vyhradenej zákazky je úspešný uchádzač pri uskutočnení stavebných prác povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným uchádzačom t.j., zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača, prípadne subdodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako úspešný uchádzač (registrovaný sociálny podnik).
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Zliechov
 • Ulica: 233
 • Mesto: Zliechov
 • PSČ: 01832
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. d)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Účasť je vyhradená pre chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktoré sa zameriavajú na sociálne a profesionálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnených osôb
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501801
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501801
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)