Materská škola, BARCA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materská škola, BARCA
Kód zákazky: Barca/VO/01
Kód oznámenia: 9170 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 289 290,07 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Barca
Adresa: SNP
98251 Barca
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Barca p.č. 49, 50/1 Barca 98251 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na zákazke "Materská škola,BARCA". Materská škola sa bude nachádzať v intraviláne obce Barca v okrese Rimavská Sobota. Pozemok budúcej materskej školy sa nachádza za budovou základnej školy. Objekt bude slúžiť ako dvojpodlažná materská škola pre 94 detí s jedálňou. Vstup na pozemok bude riešený z miestnej komunikácie spevnenou plochou – chodníkom ku hlavným vstupom do objektu. Budova má hlavný vstup z južnej strany do miestnosti vstupného vestibulu prízemia. Odtiaľ sa schodiskom dostaneme aj na druhé nadzemné podlažie. Budova má ďalšie vstupy na severnej a východnej strane objektu. Z týchto vstupov je prístupné zázemie kuchyne ako napr. zádverie, jedáleň, spoločenský priestor a herne. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh materskej školy, ktorá bude poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov. Objekt bude dvojpodlažný s plochou strechou. Objekt bude prístupný z terénu bez prekonávania výškového rozdielu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácií, sprievodnej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Barca

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282568
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Barca (ID: 6636)
 • Zákazka: Materská škola, BARCA (ID: 500778)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2f4f4212-dce1-4291-a810-f004763f314b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Barca
 • IČO: 00649520
 • DIČ: 2021132806
 • Adresa
 • Mesto: Barca
 • PSČ: 98251
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: oubarca@post.sk
 • Telefónne číslo: 0475697227
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Barca)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6726
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Barca/VO/01
 • Názov: Materská škola, BARCA
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na zákazke "Materská škola,BARCA". Materská škola sa bude nachádzať v intraviláne obce Barca v okrese Rimavská Sobota. Pozemok budúcej materskej školy sa nachádza za budovou základnej školy. Objekt bude slúžiť ako dvojpodlažná materská škola pre 94 detí s jedálňou. Vstup na pozemok bude riešený z miestnej komunikácie spevnenou plochou – chodníkom ku hlavným vstupom do objektu. Budova má hlavný vstup z južnej strany do miestnosti vstupného vestibulu prízemia. Odtiaľ sa schodiskom dostaneme aj na druhé nadzemné podlažie. Budova má ďalšie vstupy na severnej a východnej strane objektu. Z týchto vstupov je prístupné zázemie kuchyne ako napr. zádverie, jedáleň, spoločenský priestor a herne. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh materskej školy, ktorá bude poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov. Objekt bude dvojpodlažný s plochou strechou. Objekt bude prístupný z terénu bez prekonávania výškového rozdielu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácií, sprievodnej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 289 290.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Barca p.č. 49, 50/1
 • Mesto: Barca
 • PSČ: 98251
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Materská škola, BARCA
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 03/Barca/VO/01
 • Názov : Materská škola, BARCA
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na zákazke "Materská škola,BARCA". Materská škola sa bude nachádzať v intraviláne obce Barca v okrese Rimavská Sobota. Pozemok budúcej materskej školy sa nachádza za budovou základnej školy. Objekt bude slúžiť ako dvojpodlažná materská škola pre 94 detí s jedálňou. Vstup na pozemok bude riešený z miestnej komunikácie spevnenou plochou – chodníkom ku hlavným vstupom do objektu. Budova má hlavný vstup z južnej strany do miestnosti vstupného vestibulu prízemia. Odtiaľ sa schodiskom dostaneme aj na druhé nadzemné podlažie. Budova má ďalšie vstupy na severnej a východnej strane objektu. Z týchto vstupov je prístupné zázemie kuchyne ako napr. zádverie, jedáleň, spoločenský priestor a herne. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh materskej školy, ktorá bude poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov. Objekt bude dvojpodlažný s plochou strechou. Objekt bude prístupný z terénu bez prekonávania výškového rozdielu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácií, sprievodnej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 289 290.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Barca p.č. 49, 50/1
 • Ulica: Barca p.č. 49, 50/1
 • Mesto: Barca
 • PSČ: 98262
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 28.02.2026
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Úspešný uchádzač je povinný počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne päť osôb, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú nezamestnané osoby. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Prijímateľ Dodávateľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný, napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, resp. do evidencie nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak Dodávateľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Dodávateľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. Prijímateľ je povinný zaviazať Dodávateľa stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti Dodávateľa stavebných prác zamestnať minimálne päť osôb, spĺňajúci predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Prijímateľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi. Zmluvná povinnosť Prijímateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne päť osôb, spĺňajúcej kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu tejto osoby minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Poskytovateľa na zmluvnú pokutu. V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti je zhotoviteľ stavebných prác povinný zaplatiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 Zákona o VO nasledovnými dokladmi: podľa § 33 ods.1 písm.a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (originálne vyhotovenie alebo v úradne osvedčená kópia), v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ vyžaduje: - kladné vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený/é účet/y, alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Zároveň uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá/é podľa tohto bodu vydala/li vyjadrenie, nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Toto čestné vyhlásenie musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. podľa § 33 ods.1 písm.d) - prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálny celkový obrat Záujemcu musí byť 1 000 000,00 eur s DPH (slovom: milión eur s DPH) celkom za posledné tri hospodárske roky resp. za roky, za ktorý je dostupný. Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods.5 Zákona o VO): Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 33 Zákona o VO. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného uchádzača pre poskytnutie požadovaných služieb, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o VO. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia, určené verejným obstarávateľom, Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 ZVO alebo čestným vyhlásením v zmysle §114 ods. 1 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom -bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, -bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v sledovanom období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie min. počtu zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky 2. podľa § 34 ods. 1 písm. g): ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch alebo autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ na výkon činnosti - stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby. Uvedený doklad predloží uchádzač ako kópiu originálu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Zároveň uchádzač musí deklarovať v akom vzťahu bude odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi pri výkone svojej činnosti na predmete zákazky. Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok: Údajmi o vzdelaní a praxi osôb na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov uchádzač preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky. 3) podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby - Uchádzač predloží certifikát na izolácie a zatepľovacie systémy. 4) v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Vyššie uvedeným spôsobom uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet tejto zákazky za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania,pričom sa vyžaduje, aby preukázané realizácie boli v minimálnej kumulatívnej hodnote 1.000.000,00 EUR s DPH. Zoznam stavebných prác má obsahovať: - názov a sídlo objednávateľa, - kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), - predmet stavebných prác, - doba realizácie, - cena stavebných prác bez DPH
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Barca)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Barca)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 10
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: SVT, s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku viazanosti ponuky. Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 15 000,00 EUR (slovom pätnásťtisíc EUR). Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, poistením záruky ako poistný druh podľa § 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, alebo poskytnutím bankovej záruky za záujemcu. Podrobnejšie informácie k zábezpeke sa nachádzajú v bode 15 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500778
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500778
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)