Bezpečnostná služba na ústredí

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezpečnostná služba na ústredí
Kód zákazky: NDL_2024_4_SBS_ústredie
Kód oznámenia: 9271 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79710000-4
Ostatné CPV: 79711000-1
79713000-5
Predpokladaná hodnota: 522 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pražská
81263 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pražská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81263 Slovensko Ústredie SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v budove ústredia verejného obstarávateľa v Bratislave na Pražskej ul. č. 29. Verejný obstarávateľ v rámci strážnej služby požaduje: a) výkon strážnej a informačnej služby formou nepretržitej fyzickej ochrany s cieľom zabezpečiť ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích neevidovaných osôb bez zistenia účelu vstupu do budovy ústredia verejného obstarávateľa jednou osobou (nepretržitá 24 hodinová strážna služba denne), b) výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch s určením pevných kontrolných bodov obchôdzky, c) výkon strážnej služby obsluhou a kontrolou prevádzky bezpečnostných a poplachových systémov (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú alebo signalizujú (obraz, zvuk, svetlo, a pod.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, pričom ide o nasledovné bezpečnostné a poplachové systémy, ktoré sú inštalované v budove ústredia: • integračný bezpečnostný systém C4, • elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111, • kamerový systém Avigilon, d) kontrola a evidencia zamestnancov a evidencia návštev (pracovných ale aj súkromných osôb), v rozsahu účelu návštevy a osoby - zamestnanca, ku ktorej návšteva smeruje, e) kľúčová služba, výdaj kľúčov podľa vnútorného pokynu verejného obstarávateľa vydanom pre daný účel, evidencia vydaných kľúčov od priestorov stráženého objektu, f) kontrola presunu, vývozu, vynesenia materiálu, majetku a inventáru mimo stráženého objektu, g) plnenie úloh v krízových situáciách podľa interných smerníc verejného obstarávateľa, h) ohlasovacia povinnosť v prípade narušenia objektu, alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod), i) vykonávanie funkcie informátora pre návštevy počas pracovného času vereného obstarávateľa, j) vykonávanie prepájania došlých telefónnych hovorov smerovaných cez telefónnu ústredňu, k) vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti stráženého objektu verejného obstarávateľa, l) zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov a iné, m) zabezpečenie iných úloh na základe požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré priamo súvisia s výkonom strážnej služby. Verejný obstarávateľ oboznámi každého zamestnanca strážnej služby, ktorý bude vykonávať stráženie a ochranu objektu verejného obstarávateľa pomocou bezpečnostných a poplachových systémov - integračný bezpečnostný systém C4, elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111 a kamerový systém Avigilon, Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon strážnej služby a s ňou súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1280843
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ID: 71569)
 • Zákazka: Bezpečnostná služba na ústredí (ID: 499625)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 575579d5-eb0f-44f9-a5fc-602226e73fd3
 • Identifikátor verzie oznámenia: 267a5b9c-079f-4db1-8c15-9d976a171d4f
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 • IČO: 30844363
 • DIČ: 2020296487
 • Adresa
 • Ulica: Pražská
 • Číslo: 29
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81263
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: marek.siranko@reserves.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421257278257
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2392
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: NDL_2024_4_SBS_ústredie
 • Názov: Bezpečnostná služba na ústredí
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v budove ústredia verejného obstarávateľa v Bratislave na Pražskej ul. č. 29. Verejný obstarávateľ v rámci strážnej služby požaduje: a) výkon strážnej a informačnej služby formou nepretržitej fyzickej ochrany s cieľom zabezpečiť ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích neevidovaných osôb bez zistenia účelu vstupu do budovy ústredia verejného obstarávateľa jednou osobou (nepretržitá 24 hodinová strážna služba denne), b) výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch s určením pevných kontrolných bodov obchôdzky, c) výkon strážnej služby obsluhou a kontrolou prevádzky bezpečnostných a poplachových systémov (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú alebo signalizujú (obraz, zvuk, svetlo, a pod.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, pričom ide o nasledovné bezpečnostné a poplachové systémy, ktoré sú inštalované v budove ústredia: • integračný bezpečnostný systém C4, • elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111, • kamerový systém Avigilon, d) kontrola a evidencia zamestnancov a evidencia návštev (pracovných ale aj súkromných osôb), v rozsahu účelu návštevy a osoby - zamestnanca, ku ktorej návšteva smeruje, e) kľúčová služba, výdaj kľúčov podľa vnútorného pokynu verejného obstarávateľa vydanom pre daný účel, evidencia vydaných kľúčov od priestorov stráženého objektu, f) kontrola presunu, vývozu, vynesenia materiálu, majetku a inventáru mimo stráženého objektu, g) plnenie úloh v krízových situáciách podľa interných smerníc verejného obstarávateľa, h) ohlasovacia povinnosť v prípade narušenia objektu, alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod), i) vykonávanie funkcie informátora pre návštevy počas pracovného času vereného obstarávateľa, j) vykonávanie prepájania došlých telefónnych hovorov smerovaných cez telefónnu ústredňu, k) vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti stráženého objektu verejného obstarávateľa, l) zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov a iné, m) zabezpečenie iných úloh na základe požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré priamo súvisia s výkonom strážnej služby. Verejný obstarávateľ oboznámi každého zamestnanca strážnej služby, ktorý bude vykonávať stráženie a ochranu objektu verejného obstarávateľa pomocou bezpečnostných a poplachových systémov - integračný bezpečnostný systém C4, elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111 a kamerový systém Avigilon, Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon strážnej služby a s ňou súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 522 700.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 79711000, 79713000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ústredie SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do 30.09.2024. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 25.000,00 Eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú: - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa podľa bodu 17.7 písm. a) tejto časti súťažných podkladov alebo - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača podľa bodu 17.7 písm. b) tejto časti súťažných podkladov alebo - poskytnutie poistenia záruky za uchádzača podľa bodu 17.7 písm. c) tejto časti súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v bode 17 súťažných podkladov.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Bezpečnostná služba na ústredí
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NDL_2024_4_SBS_ústredie
 • Názov : Bezpečnostná služba na ústredí
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v budove ústredia verejného obstarávateľa v Bratislave na Pražskej ul. č. 29. Verejný obstarávateľ v rámci strážnej služby požaduje: a) výkon strážnej a informačnej služby formou nepretržitej fyzickej ochrany s cieľom zabezpečiť ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích neevidovaných osôb bez zistenia účelu vstupu do budovy ústredia verejného obstarávateľa jednou osobou (nepretržitá 24 hodinová strážna služba denne), b) výkon strážnej služby obchôdzkami v stanovených intervaloch s určením pevných kontrolných bodov obchôdzky, c) výkon strážnej služby obsluhou a kontrolou prevádzky bezpečnostných a poplachových systémov (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú alebo signalizujú (obraz, zvuk, svetlo, a pod.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, pričom ide o nasledovné bezpečnostné a poplachové systémy, ktoré sú inštalované v budove ústredia: • integračný bezpečnostný systém C4, • elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111, • kamerový systém Avigilon, d) kontrola a evidencia zamestnancov a evidencia návštev (pracovných ale aj súkromných osôb), v rozsahu účelu návštevy a osoby - zamestnanca, ku ktorej návšteva smeruje, e) kľúčová služba, výdaj kľúčov podľa vnútorného pokynu verejného obstarávateľa vydanom pre daný účel, evidencia vydaných kľúčov od priestorov stráženého objektu, f) kontrola presunu, vývozu, vynesenia materiálu, majetku a inventáru mimo stráženého objektu, g) plnenie úloh v krízových situáciách podľa interných smerníc verejného obstarávateľa, h) ohlasovacia povinnosť v prípade narušenia objektu, alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod), i) vykonávanie funkcie informátora pre návštevy počas pracovného času vereného obstarávateľa, j) vykonávanie prepájania došlých telefónnych hovorov smerovaných cez telefónnu ústredňu, k) vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti stráženého objektu verejného obstarávateľa, l) zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov a iné, m) zabezpečenie iných úloh na základe požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré priamo súvisia s výkonom strážnej služby. Verejný obstarávateľ oboznámi každého zamestnanca strážnej služby, ktorý bude vykonávať stráženie a ochranu objektu verejného obstarávateľa pomocou bezpečnostných a poplachových systémov - integračný bezpečnostný systém C4, elektrická požiarna signalizácia DIGISYS 111 a kamerový systém Avigilon, Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon strážnej služby a s ňou súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 79711000, 79713000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ústredie SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 30
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zmluva sa uzatvára na tridsať (30) mesiacov s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších dvadsaťštyri (24) mesiacov s predpokladanou účinnosťou zmluvy od 30.06.2024.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v bode 3 časti "A.2 - Podmienky účasti uchádzačov" súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v bode 1 časti "A.2 - Podmienky účasti uchádzačov" súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti "A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA" súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov utvorenej stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom verejnom obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny dodávateľov), na všetky úkony spojené s účasťou v danom verejnom obstarávaní a na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, všetci členovia skupiny budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa relevantných ustanovení súkromného práva (napr. podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo ekvivalentného zákona) z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby zodpovedali spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Z dokumentácie preukazujúcej vznik zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich práva a povinnosti vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má každý člen skupiny dodávateľov zabezpečiť, kto a akou časťou sa bude na plnení Zmluvy podieľať. Z dokumentácie preukazujúcej vznik zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb musí byť jasné a zrejmé, že splnomocňujú jedného člena skupiny dodávateľov ako vedúceho zhotoviteľa, ktorý je kontaktnou osobou počas plnenia predmetu Zmluvy a bude vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) zodpovedať za fakturáciu, dodávky častí vrátane všetkých a akýchkoľvek úkonov týkajúcich sa plnenia Zmluvy. Zmluvu, ktorou zákonná forma spolupráce fyzických alebo právnických osôb vznikne, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi pred podpisom Zmluvy. Elektronickú ponuku v systéme IS EPVO predkladá vedúci člen skupiny dodávateľov pod svojím účtom.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Ústredie SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2392
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499625
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady_SBS_ústredie
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania (ďalej len „IS EPVO“)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)