Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore
Kód zákazky: ZsNHsZvV č.1/2024
Kód oznámenia: 9117 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Predpokladaná hodnota: 29 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Kysucké múzeum
Adresa: Moyzesova
02201 Čadca
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Moyzesova Čadca 02201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu a podrobnostiach realizačného projektu /DRS/ a súvisiaci výkon inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom : „Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore“. Pri spracovávaní realizačnej PD je doporučené vychádzať z už vypracovanej štúdie statickej dopravy vypracovanej firmou DAQE s.r.o., Pribinova 62, 010 01 Žilina, z 04/2022, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko. Projektová dokumentácia vyrieši návrh vybudovania parkoviska pre potreby zabezpečenia statickej dopravy pre návštevníkov skanzenu Vychylovka. Nové dopravné napojenie sprístupní navrhované parkovisko s predpokladanou kapacitou cca. 47 kolmých parkovacích miest. Je potrebné uvažovať aj s možnosťou rozšírenia a zmeny usporiadania. Rozšírenie parkoviska bude v priestore otvoreného priestoru lúky pokračujúcej v súbehu s lesnou cestou východným smerom. Charakter terénu je menej priaznivý ako v mieste návrhu hlavného parkoviska. Projektovaný stav rozšírenia parkoviska uvažuje s ďalšími 46 parkovacími miestami. Tento počet bude možné ďalej upraviť podľa aktuálnych potrieb. Pri pokračovaní návrhu parkoviska je potrebné uvažovať s výraznejšími úpravami spevnenia svahu vzhľadom na zhoršené sklonové pomery územia. Pre spracovanie ďalšieho stupňa PD, teda dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné doplnenie nasledujúcich podkladov: /Geodetické zameranie - polohopis a výškopis územia, v prípade požiadavky riešenia lokálneho vsaku HG prieskum, Geologický prieskum a Dendrológia/. Pri spracovávaní PD na vybudovanie parkoviska verejný obstarávateľ požaduje, aby v prípade osvetlenia parkoviska boli použité alternatívy a technológie obnoviteľných zdrojov energie, tak aby bola zabezpečená čo najnižšia záťaž na životné prostredie. Viac informácií v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283923
1. Základné údaje
 • Organizácia: Kysucké múzeum (ID: 27347)
 • Zákazka: Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore (ID: 501714)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Kysucké múzeum
 • IČO: 36145076
 • DIČ: 2021439563
 • Adresa
 • Ulica: Moyzesova
 • Číslo: 50
 • Mesto: Čadca
 • PSČ: 02201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: kysuckemuzeum@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: +421414321386
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Kysucké múzeum)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3715
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNHsZvV č.1/2024
 • Názov: Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore
 • Opis: Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu a podrobnostiach realizačného projektu /DRS/ a súvisiaci výkon inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom : „Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore“. Pri spracovávaní realizačnej PD je doporučené vychádzať z už vypracovanej štúdie statickej dopravy vypracovanej firmou DAQE s.r.o., Pribinova 62, 010 01 Žilina, z 04/2022, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko. Projektová dokumentácia vyrieši návrh vybudovania parkoviska pre potreby zabezpečenia statickej dopravy pre návštevníkov skanzenu Vychylovka. Nové dopravné napojenie sprístupní navrhované parkovisko s predpokladanou kapacitou cca. 47 kolmých parkovacích miest. Je potrebné uvažovať aj s možnosťou rozšírenia a zmeny usporiadania. Rozšírenie parkoviska bude v priestore otvoreného priestoru lúky pokračujúcej v súbehu s lesnou cestou východným smerom. Charakter terénu je menej priaznivý ako v mieste návrhu hlavného parkoviska. Projektovaný stav rozšírenia parkoviska uvažuje s ďalšími 46 parkovacími miestami. Tento počet bude možné ďalej upraviť podľa aktuálnych potrieb. Pri pokračovaní návrhu parkoviska je potrebné uvažovať s výraznejšími úpravami spevnenia svahu vzhľadom na zhoršené sklonové pomery územia. Pre spracovanie ďalšieho stupňa PD, teda dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné doplnenie nasledujúcich podkladov: /Geodetické zameranie - polohopis a výškopis územia, v prípade požiadavky riešenia lokálneho vsaku HG prieskum, Geologický prieskum a Dendrológia/. Pri spracovávaní PD na vybudovanie parkoviska verejný obstarávateľ požaduje, aby v prípade osvetlenia parkoviska boli použité alternatívy a technológie obnoviteľných zdrojov energie, tak aby bola zabezpečená čo najnižšia záťaž na životné prostredie. Viac informácií v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 29 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71242000, 71300000, 71320000
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z.: e) - oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, f) - nemať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). Verejný obstarávateľ si vie skutočnosti k splneniu podmienok účasti overiť z verejne dostupných zdrojov, prípadne si vyžiada preukázanie tejto skutočnosti od uchádzača. Uchádzači z iných krajín ako je Slovenská republika, preukážu splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) priložením čestného vyhlásenia o tom, že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejného obstarávania. v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNHsZvV č.1/2024
 • Názov : Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore
 • Opis: Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu a podrobnostiach realizačného projektu /DRS/ a súvisiaci výkon inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom : „Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum kysuckej dediny - riešenie statickej dopravy pri Bisahovom dvore“. Pri spracovávaní realizačnej PD je doporučené vychádzať z už vypracovanej štúdie statickej dopravy vypracovanej firmou DAQE s.r.o., Pribinova 62, 010 01 Žilina, z 04/2022, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko. Projektová dokumentácia vyrieši návrh vybudovania parkoviska pre potreby zabezpečenia statickej dopravy pre návštevníkov skanzenu Vychylovka. Nové dopravné napojenie sprístupní navrhované parkovisko s predpokladanou kapacitou cca. 47 kolmých parkovacích miest. Je potrebné uvažovať aj s možnosťou rozšírenia a zmeny usporiadania. Rozšírenie parkoviska bude v priestore otvoreného priestoru lúky pokračujúcej v súbehu s lesnou cestou východným smerom. Charakter terénu je menej priaznivý ako v mieste návrhu hlavného parkoviska. Projektovaný stav rozšírenia parkoviska uvažuje s ďalšími 46 parkovacími miestami. Tento počet bude možné ďalej upraviť podľa aktuálnych potrieb. Pri pokračovaní návrhu parkoviska je potrebné uvažovať s výraznejšími úpravami spevnenia svahu vzhľadom na zhoršené sklonové pomery územia. Pre spracovanie ďalšieho stupňa PD, teda dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné doplnenie nasledujúcich podkladov: /Geodetické zameranie - polohopis a výškopis územia, v prípade požiadavky riešenia lokálneho vsaku HG prieskum, Geologický prieskum a Dendrológia/. Pri spracovávaní PD na vybudovanie parkoviska verejný obstarávateľ požaduje, aby v prípade osvetlenia parkoviska boli použité alternatívy a technológie obnoviteľných zdrojov energie, tak aby bola zabezpečená čo najnižšia záťaž na životné prostredie. Viac informácií v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 29 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71242000, 71300000, 71320000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z. z.: e) - oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, f) - nemať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). Verejný obstarávateľ si vie skutočnosti k splneniu podmienok účasti overiť z verejne dostupných zdrojov, prípadne si vyžiada preukázanie tejto skutočnosti od uchádzača. Uchádzači z iných krajín ako je Slovenská republika, preukážu splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) priložením čestného vyhlásenia o tom, že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejného obstarávania. v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena v € s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. V prípade, ak bude predložených viac ponúk s rovnakým návrhom na plnenie kritérií (rovnaká cena celkom za predmet zákazky) verejný obstarávateľ uplatní, s cieľom zostaviť výsledné poradie uchádzačov, „rozstrelové“ kritérium. Rozstrelovým kritériom je termín predloženia ponuky: dátum a čas predloženia/ doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade ponúk s rovnakým návrhom na plnenie kritérií bude ponuka, ktorá bola verejnému obstarávateľovi predložená skôr, vo výslednom poradí umiestnená na vyššej pozícii.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Kysucké múzeum)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501714
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501714
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)