Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne
Kód zákazky: 25032024
Kód oznámenia: 9132 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 848 024,34 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Ľubotice
Adresa: Československých letcov
08006 Ľubotice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Československých letcov Ľubotice 08006 Slovensko Ľubotice, parc. č. 832/1, 833
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na „Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne“ v Obci Ľubotice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Ľubotice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284010
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Ľubotice (ID: 78649)
 • Zákazka: Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne (ID: 501763)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 555cc820-2c66-496d-881d-bf4849dc6c68
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Ľubotice
 • IČO: 00690538
 • DIČ: 2021302965
 • Adresa
 • Ulica: Československých letcov
 • Číslo: 2
 • Mesto: Ľubotice
 • PSČ: 08006
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Martin Valik
 • E-mail: gmgoodseu@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421904611897
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Ľubotice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6881
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 25032024
 • Názov: Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na „Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne“ v Obci Ľubotice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 848 024.34
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ľubotice, parc. č. 832/1, 833
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Viď. v dokumente Príloha D.1 Podmienky účasti v Súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Použije sa elektronická aukcia. Všetky informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti G. Podmienky použitia elektronickej aukcie a jej priebeh v Súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 25032024
 • Názov : Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na „Prístavba MŠ Ľubotice a modernizácia kuchyne“ v Obci Ľubotice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ľubotice, parc. č. 832/1, 833
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Všetky informáciu sú uvedené v Súťažných podkladoch- Časť G. Podmienky použitia elektronickej aukcie a jej priebeh
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 52 000 EUR, celé znenie viď. v Súťažných podkladoch.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch- Príloha D.1 Podmienky účasti. V súlade s § 33 ods. 1 písm. a), c) a d) ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch- Príloha D.1 Podmienky účasti. V súlade s § 34 ods. 1 písm. b), d), g), h), i) a l) ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR vrátane DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 ZVO.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Vyžaduje sa výkonová zábezpeka- viď. Článok 10. návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje sa poistenie Zhotoviteľa- viď. bod 5.24 návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje sa predloženie časového harmonogramu- viď. bod 2.4 návrhu Zmluvy o dielo. Všetky ďalšie podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo (príloha Súťažných podkladov).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: V zmysle § 54 ods. 3 ZVO je pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Neverejné otváranie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501763
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)