Technická infraštruktúra pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technická infraštruktúra pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote
Kód zákazky: MHIRS_Technická infraštruktúra_vodovod a kanal
Kód oznámenia: 9097 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45232150-8
Ostatné CPV: 45232410-9
45231300-8
Predpokladaná hodnota: 4 507 465,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MH Invest, s.r.o.
Adresa: Mlynské Nivy
82109 Bratislava
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Mlynské Nivy Bratislava 82109 Slovensko Priemyselný park Rimavská Sobota, parc. č. 2869/4 a 2875/1, k.ú. Rimavská Sobota
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote. Predmetom zákazky je vybudovanie objektov: SO 04 Pitný vodovod a vodomerné šachty, SO 05 Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a výustný objekt a SO 06 Splašková kanalizácia, prečerpávacie šachty. Podrobné informácie sú súčasťou Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273499
1. Základné údaje
 • Organizácia: MH Invest, s.r.o. (ID: 31223)
 • Zákazka: Technická infraštruktúra pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote - vodovod a kanalizácia (ID: 495133)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: e542755b-6d32-423a-b1a0-346d7008669d
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: MH Invest, s.r.o.
 • IČO: 36724530
 • DIČ: 2022302931
 • Adresa
 • Ulica: Mlynské Nivy
 • Číslo: 44/A
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82109
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.
 • E-mail: mhi@p-m.sk
 • Telefónne číslo: +421949885855
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (MH Invest, s.r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9969
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MHIRS_Technická infraštruktúra_vodovod a kanal
 • Názov: Technická infraštruktúra pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote. Predmetom zákazky je vybudovanie objektov: SO 04 Pitný vodovod a vodomerné šachty, SO 05 Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a výustný objekt a SO 06 Splašková kanalizácia, prečerpávacie šachty. Podrobné informácie sú súčasťou Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 4 507 465
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232410, 45231300
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Priemyselný park Rimavská Sobota
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Priemyselný park Rimavská Sobota, parc. č. 2869/4 a 2875/1, k.ú. Rimavská Sobota
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona. V prípade jednotného európskeho dokumentu verejný obstarávateľ nedovoľuje vyplniť iba globálny údaj. 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 5. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona. 6. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 7. Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky. (ďalej len IS EVO) (link: https://www.isepvo.sk). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/) a Videonávody (https://www.isepvo.sk/videonavody/). V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme IS EVO na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100. Ďalšie informácie sú uvedené na adrese: https://www.isepvo.sk 2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Zákazka bude zadaná bežným postupom pre podlimitné zákazky § 112 a nasl. zákona. Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. Termín uskutočnenia predmetu zákazky je pre jednotlivé stavebné objekty nasledovný: SO 04 Pitný vodovod a vodomerné šachty: - Do 10 (desiatich) týždňov od účinnosti zmluvy o dielo SO 05 Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a výustný objekt - Vetva DK-E2 a trasa od Sd6 vrátane NŠ1, RN1, ČSd1 až po VO1: do 2 (dvoch) mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo - Ostatné vetvy: do 4 (štyroch) mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo SO 06 Splašková kanalizácia, prečerpávacie šachty - Vetvy SK-E2, SK-VÝTLAK2, SK-E3, SK-VÝTLAK1 až po bod na napojenia na verejnú splaškovú kanalizáciu: do 3 (troch) mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo - Ostatné vetvy: do 4 (štyroch) mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Technická infraštruktúra pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote - vodovod a kanalizácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MHIRS_Technická infraštruktúra_vodovod a kanal
 • Názov : Technická infraštruktúra pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote - vodovod a kanalizácia
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry pre Priemyselný park v Rimavskej Sobote. Predmetom zákazky je vybudovanie objektov: SO 04 Pitný vodovod a vodomerné šachty, SO 05 Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a výustný objekt a SO 06 Splašková kanalizácia, prečerpávacie šachty. Podrobné informácie sú súčasťou Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 4 507 465
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232410, 45231300
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Priemyselný park Rimavská Sobota
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Priemyselný park Rimavská Sobota, parc. č. 2869/4 a 2875/1, k.ú. Rimavská Sobota
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - referencie
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam stavebných prác má obsahovať nasledovné stavby: - 1 stavba na realizáciu vodovodnej siete v minimálnom finančnom objeme 400 000,00 Eur bez DPH (hodnota stavebných prác). - 1 stavba na realizáciu kanalizačnej siete v minimálnom finančnom objeme 1 500 000,00 Eur bez DPH (hodnota stavebných prác). V prípade, ak v rámci referenčnej zákazky na „kanalizačnú sieť“ bolo predmetom zmluvy aj vybudovanie čističky odpadových vôd, do referenčnej zákazky uchádzač uvedie len hodnotu za vybudovanie kanalizačnej siete. Uchádzač môže podmienky účasti uvedené v bode 3.1 preukázať aj jednou referenciou/dôkazom o plnení, ak uchádzač predloží takú referenciu/dôkaz o plnení, ktorá spĺňa všetky požiadavky uvedené v bode 3.1. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Zoznam stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu). Ak v rámci daného projektu boli vykonávané rôzne stavebné činnosti, uchádzač uvedie hodnotu stavebných prác v Eur bez DPH za tú časť projektu, ktorú daným projektom preukazuje (realizáciu vodovodnej siete alebo kanalizačnej siete alebo komunikácií), d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – kľúčový odborník
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie zákazky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením Osvedčenia/oprávnenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka: Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci - 1 osoba Minimálne požiadavky: - musí mať odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 3 roky (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu), - musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalentného dokladu, - musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) na realizácii minimálne 2 stavieb a to v rozsahu: • 1 stavba na realizáciu vodovodnej siete v minimálnom finančnom objeme 400 000,00 Eur bez DPH (hodnota stavebných prác). • 1 stavba na realizáciu kanalizačnej siete v minimálnom finančnom objeme 1 500 000,00 Eur bez DPH (hodnota stavebných prác). Požadované praktické skúsenosti kľúčový odborník môže preukázať na realizácii jednej alebo viacerých stavieb. V prípade, ak v rámci praktických skúseností kľúčového odborníka na „kanalizačnú sieť“ bolo predmetom zmluvy aj vybudovanie čističky odpadových vôd, do referenčnej zákazky uchádzač uvedie len hodnotu za vybudovanie kanalizačnej siete.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona - v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy - certifikát
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží platný certifikát ESG alebo ekvivalent v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade jednotného európskeho dokumentu verejný obstarávateľ nedovoľuje vyplniť iba globálny údaj. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 kurzom ECB ku dňu zverejnenia Výzvy v Úradnom vestníku EÚ.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: 2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť vo výške 20 000 000,00 Eur.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade jednotného európskeho dokumentu verejný obstarávateľ nedovoľuje vyplniť iba globálny údaj. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 6 súťažných podkladov. Uchádzač zároveň „Návrh na plnenie kritérií“ zadá aj v systéme IS EVO v časti „Štruktúrované kritériá“ v rámci predkladania ponuky. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkol za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy o dielo sa nachádza vo Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 91
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLV, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – prostredníctvom elektronickej platformy (IS EVO).
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: 1. Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000,00 Eur. Podmienky zloženia a vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 3 mesiacov odo dňa uplynutia prvotnej lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 18.07.2024.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/495133
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EPVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)