Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce
Kód zákazky: 501679
Kód oznámenia: 9060 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Adresa: Šrobárova
Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Šrobárova Košice - mestská časť Staré Mesto Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je odstránenie jestvujúceho objektu slúžiaceho na skladovanie školského mobiliáru. Jestvujúca budova sa nachádza v areáli gymnázia na časti parciel č. 225/2 a 226. Budova je jednopodlažná so šikmou strechou. Steny sú vymurované z plných pálených tehál a sú omietnuté vápennou omietkou. Podlaha je terazzová. Výplňové konštrukcie sú drevené, okná sú zasklené jednoduchým sklom. Otvory v obvodových stenách miestnosti 1.02 sú vyplnené sklobetónom. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov s plechovou krytinou. Budova je napojená na vnútro-areálové inžinierske siete: voda, kanál, elektrina. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov. Uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky je potrebné realizovať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami, týkajúcich sa predmetu zákazky a v súlade s vyjadreniami a povoleniami príslušných orgánov a Zmluvou o dielo.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283841
1. Základné údaje
 • Organizácia: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice (ID: 7964)
 • Zákazka: Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce (ID: 501679)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • IČO: 00160989
 • DIČ: 2020762370
 • Adresa
 • Ulica: Šrobárova
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: celonsro@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0917765110
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Gymnázium, Šrobárova 1, Košice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/409
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 501679
 • Názov: Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce
 • Opis: Predmetom zákazky je odstránenie jestvujúceho objektu slúžiaceho na skladovanie školského mobiliáru. Jestvujúca budova sa nachádza v areáli gymnázia na časti parciel č. 225/2 a 226. Budova je jednopodlažná so šikmou strechou. Steny sú vymurované z plných pálených tehál a sú omietnuté vápennou omietkou. Podlaha je terazzová. Výplňové konštrukcie sú drevené, okná sú zasklené jednoduchým sklom. Otvory v obvodových stenách miestnosti 1.02 sú vyplnené sklobetónom. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov s plechovou krytinou. Budova je napojená na vnútro-areálové inžinierske siete: voda, kanál, elektrina. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov. Uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky je potrebné realizovať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami, týkajúcich sa predmetu zákazky a v súlade s vyjadreniami a povoleniami príslušných orgánov a Zmluvou o dielo.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ nemá prístup do portálov verejnej správy, preto je potrebné preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyplnenie aj len globálneho údaju v JED.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 501679
 • Názov : Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby - búracie práce
 • Opis: Predmetom zákazky je odstránenie jestvujúceho objektu slúžiaceho na skladovanie školského mobiliáru. Jestvujúca budova sa nachádza v areáli gymnázia na časti parciel č. 225/2 a 226. Budova je jednopodlažná so šikmou strechou. Steny sú vymurované z plných pálených tehál a sú omietnuté vápennou omietkou. Podlaha je terazzová. Výplňové konštrukcie sú drevené, okná sú zasklené jednoduchým sklom. Otvory v obvodových stenách miestnosti 1.02 sú vyplnené sklobetónom. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov s plechovou krytinou. Budova je napojená na vnútro-areálové inžinierske siete: voda, kanál, elektrina. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov. Uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky je potrebné realizovať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami, týkajúcich sa predmetu zákazky a v súlade s vyjadreniami a povoleniami príslušných orgánov a Zmluvou o dielo.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Prílohu predloženého Zoznamu stavebných prác budú tvoriť objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah prac s uvedením zmluvnej ceny s DPH, termín realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu a potvrdením oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyplnenie aj len globálneho údaju v JED. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ požaduje predložiť uskutočnenie stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v hodnote minimálne predpokladanej hodnoty zákazky (kumulatívne) za obdobie predchádzajúcich 5 rokov. Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. búracie práce. Ak uchádzač predkladá referencie v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom NBS ku dnu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Pre účely jednoznačného posúdenia zákazky, bude zákazka v súlade s podmienkou účasti v tomto bode posudzovaná podľa nasledovných pravidiel, pričom akceptovaná bude len: -zákazka, ktorej predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác len v rozhodnom období, vo finančnom plnení za uskutočnenie stavebných prác rovnakého, alebo podobného ako je predmet zákazky. -v prípade ak zákazku plnila skupina dodávateľov a jej členom bol aj uchádzač/iná osoba, v rámci takejto zákazky za uchádzača/inú osobu len uskutočnené stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak sa úspešnou stane ponuka skupiny uchádzačov, musia vytvoriť právnu formu tak, aby zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 16:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
 • Miesto otvárania ponúk: Gymnázium, Šrobárova 1 , 042 23 Košice
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501679
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501679
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO UVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)