Antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Advanced pre 100 PC na 2 roky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Advanced pre 100 PC na 2 roky
Kód zákazky: ZR_Antivirus_2024
Kód oznámenia: 9028 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48761000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zdravé regióny
Adresa: Limbová
83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Limbová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83752 Slovensko
Zdroj:

Popis

Verejný obstarávateľ má aktuálne 80 licencií ESET Endpoint Protection Advanced, ktorým končí dvojročná platnosť. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť a v rámci plnenia dodať buď 80x predĺženie existujúcich licencií na 2 roky a 20 nových licencií na 2 roky alebo 100 nových licencií na 2 roky, tak aby mal na nasledujúce 2 roky 100 platných licencií ESET Endpoint Protection Advanced. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a jej prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283798
1. Základné údaje
 • Organizácia: Zdravé regióny (ID: 39648)
 • Zákazka: Antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Advanced pre 100 PC na 2 roky (ID: 501648)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Zdravé regióny
 • IČO: 50626396
 • DIČ: 2120393033
 • Adresa
 • Ulica: Limbová
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83752
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: rastislav.urda@zdraveregiony.eu
 • Telefónne číslo: 0908859848
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Zdravé regióny)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/18479
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZR_Antivirus_2024
 • Názov: Antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Advanced pre 100 PC na 2 roky
 • Opis: Verejný obstarávateľ má aktuálne 80 licencií ESET Endpoint Protection Advanced, ktorým končí dvojročná platnosť. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť a v rámci plnenia dodať buď 80x predĺženie existujúcich licencií na 2 roky a 20 nových licencií na 2 roky alebo 100 nových licencií na 2 roky, tak aby mal na nasledujúce 2 roky 100 platných licencií ESET Endpoint Protection Advanced. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a jej prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Antivírusový softvérový balík
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Koceľova 9
 • Mesto: Bratislava
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. - Uchádzač v rámci ponuky predloží fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú predmetom zákazky, (u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. 2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. - Uchádzač v rámci ponuky predloží podpísané čestné vyhlásenie (podľa vzoru prílohy č. 1 Výzvy na predloženie ponuky) ako naskenované .pdf.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Advanced pre 100 PC na 2 roky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZR_Antivirus_2024
 • Názov : Antivírusový softvér ESET Endpoint Protection Advanced pre 100 PC na 2 roky
 • Opis: Verejný obstarávateľ má aktuálne 80 licencií ESET Endpoint Protection Advanced, ktorým končí dvojročná platnosť. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť a v rámci plnenia dodať buď 80x predĺženie existujúcich licencií na 2 roky a 20 nových licencií na 2 roky alebo 100 nových licencií na 2 roky, tak aby mal na nasledujúce 2 roky 100 platných licencií ESET Endpoint Protection Advanced. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a jej prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Antivírusový softvérový balík
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: V danej zákazke dôjde k online sprístupneniu ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil „Štruktúru ponuky“ a záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez IS EVO vyplniť aj „Štruktúru ponuky“ („štruktúrované kritériá“), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sadá vyjadriť číslom (cena za predmet zákazky s DPH).
 • Miesto otvárania ponúk: Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a termínu na otváranie ponúk cez IS EVO, online otváranie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501648
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)