Agrochemikálie pre skúšobné stanice vrátane dopravy na miesta dodania: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Agrochemikálie pre skúšobné stanice vrátane dopravy na miesta dodania: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany
Kód zákazky: 11325/2024
Kód oznámenia: 9038 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24450000-3
Predpokladaná hodnota: 75 326,85 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Matúškova
83316 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Matúškova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83316 Slovensko Skúšobná stanica ÚKSÚP Vígľaš
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú agrochemikálie pre zabezpečenie potrieb prevádzky skúšobných staníc ÚKSÚP. Agrochemikálie sú potrebné pre zabezpečenie činnosti skúšobných staníc ÚKSÚP v oblasti vykonávania štátnych odrodových skúšok. Predmet zákazky zahŕňa dodávku agrochemikálií s dopravou na skúšobné stanice: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283787
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ID: 94261)
 • Zákazka: Agrochemikálie pre skúšobné stanice vrátane dopravy na miesta dodania: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany (ID: 500580)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
 • IČO: 00156582
 • DIČ: 2021347988
 • Názov organizačného útvaru: Odbor ekonomiky a verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://www.uksup.sk
 • Adresa
 • Ulica: Matúškova
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83316
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Odbor ekonomiky a verejného obstarávania
 • E-mail: javer.gusejnov@uksup.sk
 • Telefónne číslo: 0259880241
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/253
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 11325/2024
 • Názov: Agrochemikálie pre skúšobné stanice vrátane dopravy na miesta dodania: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany
 • Opis: Predmetom zákazky sú agrochemikálie pre zabezpečenie potrieb prevádzky skúšobných staníc ÚKSÚP. Agrochemikálie sú potrebné pre zabezpečenie činnosti skúšobných staníc ÚKSÚP v oblasti vykonávania štátnych odrodových skúšok. Predmet zákazky zahŕňa dodávku agrochemikálií s dopravou na skúšobné stanice: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 75 326.85
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Agrochemikálie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Pesticídy
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Skúšobná stanica ÚKSÚP Veľké Ripňany
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Skúšobná stanica ÚKSÚP Vígľaš
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Skúšobná stanica ÚKSÚP Jakubovany
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO. Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra, verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí v informačnom systéme verejnej správy a to prostredníctvom portálu www.oversi.gov.sk . Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO. Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia podľa prílohy č.3.Výzvy, kde čestne prehlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (tvorí prílohu č. 3 Výzvy). Verejný obstarávateľ podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Agrochemikálie pre skúšobné stanice vrátane dopravy na miesta dodania: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 11325/2024
 • Názov : Agrochemikálie pre skúšobné stanice vrátane dopravy na miesta dodania: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany
 • Opis: Predmetom zákazky sú agrochemikálie pre zabezpečenie potrieb prevádzky skúšobných staníc ÚKSÚP. Agrochemikálie sú potrebné pre zabezpečenie činnosti skúšobných staníc ÚKSÚP v oblasti vykonávania štátnych odrodových skúšok. Predmet zákazky zahŕňa dodávku agrochemikálií s dopravou na skúšobné stanice: Veľké Ripňany, Vígľaš a Jakubovany
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 75 326.85
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Agrochemikálie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Pesticídy
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 1
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Elektronicky prostredníctvom určenej funkcionality IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky prostredníctvom určenej funkcionality IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500580
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500580
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)