Európske hlavné mesto kultúry 2026 - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Kód zákazky: 23/2024
Kód oznámenia: 9044 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 140 666,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: K dolnej stanici Trenčín 91101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (stavba súp. č. 100 postavená na pozemku KN "C" parc. č. 65/1 v k.ú. Trenčín, objekt kód 201 - nehnuteľná kultúrna pamiatka, pozemok kód a 202 - pamiatková rezervácia). Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1283771
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trenčiansky samosprávny kraj (ID: 17138)
 • Zákazka: "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (ID: 501630)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 54c768f3-5c17-4867-939c-ed065d32bbf3
 • Identifikátor verzie oznámenia: 936a9907-0a5e-4252-9867-0f08498751f3
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
 • IČO: 36126624
 • DIČ: 2021613275
 • Adresa
 • Ulica: K dolnej stanici
 • Číslo: 20A
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Trenčiansky samosprávny kraj
 • E-mail: henrieta.klobusicka@tsk.sk
 • Telefónne číslo: +421326555864
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2812
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 23/2024
 • Názov: "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (stavba súp. č. 100 postavená na pozemku KN "C" parc. č. 65/1 v k.ú. Trenčín, objekt kód 201 - nehnuteľná kultúrna pamiatka, pozemok kód a 202 - pamiatková rezervácia). Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 140 666.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: K dolnej stanici 7282/20A
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 911 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky, môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s § 39 ZVO jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od uchádzačov z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú: - výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO. - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO. - doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO. - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZVO doklad uvedený v písmene f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač môže použiť Vzor Čestného vyhlásenia, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov (viď. Ostatné prílohy). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky verejný obstarávateľ nevyžaduje predkladať doklady požadované zo Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), v súlade s § 39 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI .
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 a § 56 ZVO. 2) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia stanovených v časti Súťažné podmienky bod 4.2.1 (Dôvody na vylúčenie) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 3) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 od. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž). 4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia. 5) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO. 6) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. 7) Odôvodnenie nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO je uvedené v súťažných podkladoch. 8) Lehota viazanosti ponúk : do 25.1.2025
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 23/2024
 • Názov : "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (stavba súp. č. 100 postavená na pozemku KN "C" parc. č. 65/1 v k.ú. Trenčín, objekt kód 201 - nehnuteľná kultúrna pamiatka, pozemok kód a 202 - pamiatková rezervácia). Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 140 666.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: K dolnej stanici 7282/20A
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 911 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 28
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Informácie k projektu: 1) Projektový zámer kultúrny hotspot - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, bude financovaný prostredníctvom nástroja Integrovaných územných investícií v rámci Priority IÚS P4 - Moderná životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy cez opatrenie 5.1.6 Európske hlavné mesto kultúry. 2) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb projekčných prác dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia ver. obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže poskytnutie služieb projekčných prác rovnakého/podobného charakteru ako požaduje ver. obstarávateľ. Za rovnaký/podobný charakter projekčných prác sa považujú projekčné práce na vypracovanie PD v stupni minim. pre stav. povolenie na rekonštr./výstavbu objektov podľa klasifikácie stavieb (KS) kategórie 1220 Budovy pre administratívu (podľa JKSO 801.6 a podľa CPC 52 122.p1), 1230 Budovy pre obchod a služby (podľa JKSO 801.8ex, 802.3ex, 802.4ex, 811.9ex, 812.3ex a podľa CPC 52 122.p2), 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu (podľa JKSO 801.4ex, 802.1ex a podľa CPC 52 123), 1262 Múzeá a knižnice (podľa JKSO 801.4ex a podľa CPC 52 125.p1), 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie (podľa JKSO 801.3, 801.4ex a podľa CPC 52 125.p2), 1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia (podľa JKSO 801.1 a podľa CPC 52 126), 1265 Budovy na šport (podľa JKSO 801.5ex, 802.2 a podľa CPC 52 279.p1) a 1273 Historické alebo chránené pamiatky (podľa JKSO 801.4ex, 815.9ex a podľa CPC 52 129.p3). Zoznam poskyt. služieb projekčných prác musí byť v celkovej kumulatívnej sume plnení minimálne 112 500 eur bez DPH. Súčasne aspoň jedna referencia zo Zoznamu poskyt. služieb projekčných prác musí obsahovať minimálne jednu poskytnutú službu projekčných prác v minimálnej hodnote plnenia 45 000 eur bez DPH na vypracovanie PD v stupni minim. pre stavebné povolenie na rekonštr. objektu/časti objektu, ktorý je zapísaný v registri Národných kultúrnych pamiatok vedeným Pamiatkovým úradom SR. Zoznam poskytnutých služieb musí pri každej poskytnutej službe obsahovať: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis poskytnutej služby, c) informáciu, či plnenie zmluvy realizoval ako samostatný poskytovateľ, ako člen skupiny alebo ako subdodávateľ, d) zmluvnú cenu zákazky a celkovú cenu za skutočne poskytnuté služby v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a konečnou cenou za poskytnuté služby sa uvedie dôvod rozdielu) a súčasne cenu za poskytnuté projektové práce (tzn. iba práce na, DSP, DRS a/alebo DSPRS),bez ceny súvisiacich inžinier. činností a autor. dozoru/iných súvisiacich služieb zahrnutých v zmluvnej cene zákazky), e) zmluvný a skutočný termín poskytnutia služby (v prípade rozdielu uviesť dôvod), f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorého je možné uvedené údaje overiť. g) Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií vedene na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade, že uchádzač poskytoval služby projekčných prác ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem poskyt. služieb projekčných prác zodpovedajúci podielu v konzorciu. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj služby, ktorých poskytnutie presahuje stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia ver. obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti t.j. v ktorom sa referenčná služba dodala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro. Uchádzač môže na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač ver. obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú/odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej/ odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene jednotlivých členov skupiny. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu projekčných prác a budú určené na plnenie zmluvy. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienky účasti aj prostredníctvom jedného odborníka spĺňajúceho všetky požadované kritériá vo vzťahu ku všetkým pozíciám. Pozícia Projektant ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa • autorizovaný stavebný inžinier podľa aktuálne platného členenia od 01.01.2002 v kategórií Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo ( A1 ), alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórií / podkategórií pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Z.z o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. Autorizovaný stavebný inžinier podľa aktuálne platného členenia od 1.1.2022 v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb ( I1 ) alebo ekvivalent v krajine uchádzača • minimálne 5-ročná prax na pozícii Projektant v oblasti predmetu zákazky, čo preukaze predložením profesijného životopisu z ktorého bude vyplývať preukázanie praktických 5- ročných skúseností na zákazky/projektoch rovnakého charakteru ako predmet zákazky. Uchádzač splnenie požiadaviek na kľúčových odborníkov preukazuje: Platným osvedčením vo vyššie uvedenom rozsahu vydaným pre každého projektanta podľa bodu a) alebo b) vydávaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) alebo vydaným Slovenskou komorou architektov (SKA) alebo iným subjektom v inom štáte ako SR, ktorý ekvivalentné osvedčenie vydal. Ak je kľúčový odborník/projektant zapísaný vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného osvedčenia, postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže obstarávateľská organizácia danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search). Úspešný uchádzač, ktorý v prípade kľúčového odborníka preukázal osvedčenie Autorizovaného stavebného inžiniera vydané v inom štáte ako SR, musí pred podpisom zmluvy preukázať zápis v registri hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov (ASI). Žiadosť o zapísanie do registra hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov sa podáva v štátnom jazyku na tlačive SKSI, ktorého prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľskej organizácii preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou Zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej Zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne podľa § 37 ods. 3 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač realizoval obdobnú zákazku s ohľadom na komplexnosť a rozsah, a že uchádzač má praktické skúsenosti s poskytnutím predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Potreba určenia týchto podmienok účasti vyplynula z potreby verejného obstarávateľa overiť si skutočnosti, či je uchádzač oprávnený a kvalifikovaný realizovať predmet zákazky.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej ceny. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého platná ponuka bude mať najnižšiu cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Za celkovú cenu u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH. Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Poistnú zmluvu zodpovednosti projektanta predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy, bude tvoriť prílohu zmluvy.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom funkcionality informačného systému IS EVO a v súlade s § 52 ZVO, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica bude obsahovať počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikáciu s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 8.posch., 911 01 Trenčín
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška zábezpeky je stanovená na 4 000 EUR. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501630
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501630
 • Označenie dokumentu/zákazky: 23/2024
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)