Servis nadstavieb - Servis posypových nadstavieb a radlíc

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis nadstavieb - Servis posypových nadstavieb a radlíc
Kód zákazky: SC/2024/404
Kód oznámenia: 8972 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50111000-6
Predpokladaná hodnota: 79 896,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brnianska
91105 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Brnianska Trenčín 91105 Slovensko Trenčiansky kraj, cestmajsterstvá SC TSK
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb servisu na nadstavbách a radliciach, ktoré má SC TSK na svojich vozidlách vykonávajúcich zimnú a letnú údržbu (jedná sa o servis nadstavieb a radlíc hlavne značky KOBIT). Podrobný opis prác a predpokladaného množstva je uvedený v Prílohe č. 1. Celková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v EUR a upozorní v ponuke, že nie je platcom DPH. Osobitné požiadavky na plnenie: • Dodávateľ doloží objednávateľovi doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy. Dodávateľ predloží rozpočet do 4 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy • Servisnú prehliadku započať najneskôr do 5 dní od jej objednania. • Ak Dodávateľ počas vykonania servisnej prehliadky identifikujte potrebu vykonania iných ako malých opráv navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky Objednávateľovi na odsúhlasenie. • Dodávateľ sa zaväzuje v prípade akejkoľvek opravy, prevziať vozidlo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti od Objednávateľa. • Dodávateľ vykoná servis na základe cenovej ponuky odsúhlasenej Objednávateľom • V prípade, ak je v rámci servisu potrebné dodanie a montáž náhradných dielov, Dodávateľ použije originálne náhradné diely alebo kvalitatívne porovnateľné certifikované náhradné diely. Dodané náhradné diely musia byť nové a nepoužité a ich cena musí byť obvyklá na trhu s maximálnou odchýlkou + 5 % od výšky cien na trhu. Objednávateľ umožňuje použitie repasovaných náhradných dielov Dodávateľom len po odsúhlasení (emailom) oprávnenou osobou Objednávateľa. • Dodávateľ nie je oprávnený vykonať iné služby, ako sú uvedené Objednávateľom v odsúhlasenej cenovej ponuke bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. • Dodávateľ poskytne záruku na ním poskytnuté servisné práce (servis) a dodané náhradné diely a akúkoľvek prácu vykonanú v spojení s vykonaním servisných prác v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záruka začne plynúť odo dňa prevzatia vozidla po vykonaní servisných prác. Prevzatie vozidla bude potvrdené na odovzdávajúcom a preberacom protokole oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. • Celková cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa za plnenie predmetu Zmluvy. Zmluva je Rámcovou dohodou, a teda Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit uvedený v tejto Zmluve. • Ak dodávateľ nedodá služby a tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu obstarávania, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny predmetu obstarávania. • Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s predchádzajúcim bodom osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu. • Dodanie servisných prehliadok - dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH. • Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283532
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ID: 57103)
 • Zákazka: Servis nadstavieb - Servis posypových nadstavieb a radlíc (ID: 501472)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • IČO: 37915568
 • DIČ: 2021764767
 • Adresa
 • Ulica: Brnianska
 • Číslo: 3
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91105
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Brnianska 3, 91105 Trenčín
 • E-mail: info@sctsk.sk
 • Telefónne číslo: +421326509311
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8714
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SC/2024/404
 • Názov: Servis nadstavieb - Servis posypových nadstavieb a radlíc
 • Opis: Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb servisu na nadstavbách a radliciach, ktoré má SC TSK na svojich vozidlách vykonávajúcich zimnú a letnú údržbu (jedná sa o servis nadstavieb a radlíc hlavne značky KOBIT). Podrobný opis prác a predpokladaného množstva je uvedený v Prílohe č. 1. Celková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v EUR a upozorní v ponuke, že nie je platcom DPH. Osobitné požiadavky na plnenie: • Dodávateľ doloží objednávateľovi doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy. Dodávateľ predloží rozpočet do 4 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy • Servisnú prehliadku započať najneskôr do 5 dní od jej objednania. • Ak Dodávateľ počas vykonania servisnej prehliadky identifikujte potrebu vykonania iných ako malých opráv navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky Objednávateľovi na odsúhlasenie. • Dodávateľ sa zaväzuje v prípade akejkoľvek opravy, prevziať vozidlo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti od Objednávateľa. • Dodávateľ vykoná servis na základe cenovej ponuky odsúhlasenej Objednávateľom • V prípade, ak je v rámci servisu potrebné dodanie a montáž náhradných dielov, Dodávateľ použije originálne náhradné diely alebo kvalitatívne porovnateľné certifikované náhradné diely. Dodané náhradné diely musia byť nové a nepoužité a ich cena musí byť obvyklá na trhu s maximálnou odchýlkou + 5 % od výšky cien na trhu. Objednávateľ umožňuje použitie repasovaných náhradných dielov Dodávateľom len po odsúhlasení (emailom) oprávnenou osobou Objednávateľa. • Dodávateľ nie je oprávnený vykonať iné služby, ako sú uvedené Objednávateľom v odsúhlasenej cenovej ponuke bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. • Dodávateľ poskytne záruku na ním poskytnuté servisné práce (servis) a dodané náhradné diely a akúkoľvek prácu vykonanú v spojení s vykonaním servisných prác v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záruka začne plynúť odo dňa prevzatia vozidla po vykonaní servisných prác. Prevzatie vozidla bude potvrdené na odovzdávajúcom a preberacom protokole oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. • Celková cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa za plnenie predmetu Zmluvy. Zmluva je Rámcovou dohodou, a teda Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit uvedený v tejto Zmluve. • Ak dodávateľ nedodá služby a tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu obstarávania, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny predmetu obstarávania. • Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s predchádzajúcim bodom osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu. • Dodanie servisných prehliadok - dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH. • Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 79 896.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 79 896.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Správa, opravy a údržba vozového parku
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Trenčiansky kraj, cestmajsterstvá SC TSK
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží nasledovné doklady: - cenovú ponuku s rozpisom cien za jednotlivé materiály a úkony, - doklad oprávňujúci podnikať v predmete zákazky,
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Správy ciest TSK. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Servis nadstavieb - Servis posypových nadstavieb a radlíc
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SC/2024/404
 • Názov : Servis nadstavieb - Servis posypových nadstavieb a radlíc
 • Opis: Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb servisu na nadstavbách a radliciach, ktoré má SC TSK na svojich vozidlách vykonávajúcich zimnú a letnú údržbu (jedná sa o servis nadstavieb a radlíc hlavne značky KOBIT). Podrobný opis prác a predpokladaného množstva je uvedený v Prílohe č. 1. Celková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v EUR a upozorní v ponuke, že nie je platcom DPH. Osobitné požiadavky na plnenie • Dodávateľ doloží objednávateľovi doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy. Dodávateľ predloží rozpočet do 4 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy • Servisnú prehliadku započať najneskôr do 5 dní od jej objednania. • Ak Dodávateľ počas vykonania servisnej prehliadky identifikujte potrebu vykonania iných ako malých opráv navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky Objednávateľovi na odsúhlasenie. • Dodávateľ sa zaväzuje v prípade akejkoľvek opravy, prevziať vozidlo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti od Objednávateľa. • Dodávateľ vykoná servis na základe cenovej ponuky odsúhlasenej Objednávateľom • V prípade, ak je v rámci servisu potrebné dodanie a montáž náhradných dielov, Dodávateľ použije originálne náhradné diely alebo kvalitatívne porovnateľné certifikované náhradné diely. Dodané náhradné diely musia byť nové a nepoužité a ich cena musí byť obvyklá na trhu s maximálnou odchýlkou + 5 % od výšky cien na trhu. Objednávateľ umožňuje použitie repasovaných náhradných dielov Dodávateľom len po odsúhlasení (emailom) oprávnenou osobou Objednávateľa. • Dodávateľ nie je oprávnený vykonať iné služby, ako sú uvedené Objednávateľom v odsúhlasenej cenovej ponuke bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. • Dodávateľ poskytne záruku na ním poskytnuté servisné práce (servis) a dodané náhradné diely a akúkoľvek prácu vykonanú v spojení s vykonaním servisných prác v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záruka začne plynúť odo dňa prevzatia vozidla po vykonaní servisných prác. Prevzatie vozidla bude potvrdené na odovzdávajúcom a preberacom protokole oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. • Celková cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa za plnenie predmetu Zmluvy. Zmluva je Rámcovou dohodou, a teda Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit uvedený v tejto Zmluve. • Ak dodávateľ nedodá služby a tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu obstarávania, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny predmetu obstarávania. • Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s predchádzajúcim bodom osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu. • Dodanie servisných prehliadok - dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH. • Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 79 896.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Správa, opravy a údržba vozového parku
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Trenčiansky kraj, cestmajsterstvá SC TSK
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 1
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Do elektronickej aukcie budu´ zaradeni´ ucha´dzacˇi, ktori´ predlozˇili platnu´ ponuku v lehote na predkladanie ponu´k, ktori´ neboli vylu´cˇeni´ po vyhodnoteni´ splnenia podmienok u´cˇasti a ktory´ch ponuka nebola vylu´cˇena´ po vyhodnoteni´ splnenia pozˇiadaviek na predmet za´kazky a ktori´ sa zaregistrovali do elektronickej aukcie. Predmetom elektronickej aukcie bude najnizˇsˇia cena za celý predmet zákazky bez DPH. Vstupne´ hodnoty aukcˇne´ho krite´ria (celková cena za predmet zákazky bez DPH) zada´ do elektronickej aukcie zaradeny´m ucha´dzacˇom verejný obstara´vatelˇ na za´klade hodno^t uvedeny´ch v predlozˇeny´ch ponuka´ch. Vstupne´ hodnoty budu´ za´va¨zne´ a ucha´dzacˇi nemo^zˇu predkladatˇ vysˇsˇie ceny ako boli predlozˇene´ v ponuke. Ucha´dzacˇom budu´ zobrazene´ ich vstupne´ hodnoty z ponuky. Ucha´dzacˇom, ktori´ splnili podmienky u´cˇasti a pozˇiadavky na predmet za´kazky uvedene´ v su´tˇazˇny´ch podkladoch, syste´m EVO najnesko^r dva pracovne´ dni pred zacˇiatkom elektronickej aukcie posˇle notifikacˇny´ e-mail – Pozva´nku na u´cˇastˇ v elektronickej aukcii, v ktorej budu´ minima´lne identifikacˇne´ u´daje za´kazky, identifikacˇne´ u´daje elektronickej aukcie, internetova´ adresa (dˇalej len „link “) na výzvu a link na aukcˇnu´ sienˇ. Pri´lohou k vy´zve bude link na aukcˇny´ poriadok elektronickej aukcie. Ak predloží cenovú ponuku len jeden uchádzač, verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 54 ods. 15.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 79 896.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Správy ciest TSK. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku za celý predmet zákazky: „Servis nadstavieb – Servis posypových nadstavieb a radlíc“ vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: Brnianska 3, 91105 Trenčín
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501472
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)