Elektrické vozidlá pre potreby mesta a mestskej polície

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrické vozidlá pre potreby mesta a mestskej polície
Kód zákazky: 2558/2024
Kód oznámenia: 8959 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34144900-7
Predpokladaná hodnota: 79 623,05 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Snina
Adresa: Strojárska
06901 Snina
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Strojárska Snina 06901 Slovensko Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie dvoch (2) kusov elektrických áut kategórie M1 podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti: Časť č. 1 – elektromobil pre mestský úrad (1 ks) Časť č. 2 – elektromobil pre mestskú políciu (1 ks)

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Snina

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282490
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Snina (ID: 64900)
 • Zákazka: Elektrické vozidlá pre potreby mesta (ID: 500750)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Snina
 • IČO: 00323560
 • DIČ: 2020794666
 • Internetová adresa (URL): https://www.snina.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Strojárska
 • Číslo: 95
 • Mesto: Snina
 • PSČ: 06901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.polacekova@snina.sk
 • Telefónne číslo: +421577561865
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Snina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5610
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2558/2024
 • Názov: Elektrické vozidlá pre potreby mesta a mestskej polície
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie dvoch (2) kusov elektrických áut kategórie M1 podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti: Časť č. 1 – elektromobil pre mestský úrad (1 ks) Časť č. 2 – elektromobil pre mestskú políciu (1 ks)
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 79 623.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vozidlá na elektrický pohon
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa určené podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona. Podrobné požiadavky a spôsob ich preukazovania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 2. Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť č. 1 – elektromobil pre mestský úrad
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2558/2024
 • Názov : Časť č. 1 – elektromobil pre mestský úrad
 • Opis: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie jedného (1) elektromobilu kategórie M1 podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Vozidlo je určené pre potreby vykonávania služieb mestského úradu.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 48 089.72
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vozidlá na elektrický pohon
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 26.04.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena časti č. 1 zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Keďže nákup elektromobilu je súčasťou projektu "Snina – mesto pripravené klimatickú zmenu“ (Kód projektu: ACC02P03) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, preto dátum: a) dodania tejto časti zákazky je nevyhnutný do 26.04.2024; b) zaplatenia faktúry tejto časti zákazky je nevyhnutný do 30.04.2024.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:02
 • Miesto otvárania ponúk: informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500750
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť č. 2 – elektromobil pre mestskú políciu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2558/2024
 • Názov : Časť č. 2 – elektromobil pre mestskú políciu
 • Opis: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie jedného (1) elektrického auta kategórie M1 podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Vozidlo je určené pre potreby vykonávania služieb mestskej polície.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 31 533.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vozidlá na elektrický pohon
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 26.04.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena časti č. 2 zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Keďže nákup elektromobilu je súčasťou projektu "Snina – mesto pripravené klimatickú zmenu" (Kód projektu: ACC02P03) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, preto dátum: a) dodania tejto časti zákazky je nevyhnutný do 26.04.2024; b) zaplatenia faktúry tejto časti zákazky je nevyhnutný do 30.04.2024.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:02
 • Miesto otvárania ponúk: informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500750
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)