Drobné stavebné práce na budovách Národného onkologického ústavu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drobné stavebné práce na budovách Národného onkologického ústavu
Kód zákazky: 498232
Kód oznámenia: 8907 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 291 723,04 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 00:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Klenová
83310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Klenová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83310 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania sú drobné stavebné práce na budovách NOÚ. Zákazka je rozdelená na 3 časti a to: 1.časť: Maliarske a natieračské práce, 2.časť: Výmena okenných a dverných prvkov vrátane príslušenstva a stavebných úprav a 3.časť: Dodanie a montáž podlahových krytín. Výsledkom VO bude uzavretie 3 Rámcových dohôd na obdobie 12 mesiacov. Plnenie sa bude realizovať formou objednávok.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1277101
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národný onkologický ústav v Bratislave (ID: 85551)
 • Zákazka: Drobné stavebné práce na budovách Národného onkologického ústavu (ID: 498232)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národný onkologický ústav v Bratislave
 • IČO: 00165336
 • DIČ: 2020830108
 • Adresa
 • Ulica: Klenová
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83310
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Referát investičnej výstavby
 • E-mail: petra.markovicova@nou.sk
 • Telefónne číslo: +421940613586
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národný onkologický ústav v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/627
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 498232
 • Názov: Drobné stavebné práce na budovách Národného onkologického ústavu
 • Opis: Predmetom obstarávania sú drobné stavebné práce na budovách NOÚ. Zákazka je rozdelená na 3 časti a to: 1.časť: Maliarske a natieračské práce, 2.časť: Výmena okenných a dverných prvkov vrátane príslušenstva a stavebných úprav a 3.časť: Dodanie a montáž podlahových krytín. Výsledkom VO bude uzavretie 3 Rámcových dohôd na obdobie 12 mesiacov. Plnenie sa bude realizovať formou objednávok.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 291 723.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 291 723.04
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39515430, 39515440, 39525500, 44112200, 44221000, 45311000, 45421100, 45421145, 45442100, 45442120, 45215140
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V prípade nepredloženia všetkej požadovanej dokumentácie uvedenej v prílohe "Výzva na predkladanie ponúk" v bode 11, bude uchádzač automaticky vylúčený.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: 1. časť: Maliarske a sadrokartonárske práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 498232
 • Názov : 1. časť: Maliarske a sadrokartonárske práce
 • Opis: Maliarske práce v interných priestoroch budov NOÚ.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: supplies, služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 131 126.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45215140, 45442100, 45442120, 45311000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 131 126.2
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač musí predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác súvisiacich s predmetom obstarávania vo verejných budovách za posledných päť rokov odo dňa vyhlásenia tejto zákazky. Zoznam predloží s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác podľa rozdelenia opisu predmetu zákazky vo verejných budov v minimálnej kumulatívnej hodnote: 1. časť maliarske a sadrokartonárske práce = 130 000 € bez DPH Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – verejný obstarávateľ požaduje predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.(osvedčenie podľa §§ 21 až 23) pracovníka vykonávajúceho elektrikárske práce v rámci objednávok sadrokartonárskych prác, ktoré vyžadujú elektromontáž Uchádzač v zmysle § 34 ods. 1 písm. m), bod 1. a 2. zákona o verejnom obstarávaní predloží platné technické listy, certifikáty o zhode na produkty/materiály, ktoré sa budú dodávať spolu s prácami a to: - používané farby, laky - sadrokartonarsky materiál - svietidlá do sadrokartonovych stropov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (napr. podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. Ak takéto overenie nie je možné, uchádzač predloží dôkaz o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce. b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní –uchádzač predloží čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 5 tejto Výzvy).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cenový
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zmluva sa bude plniť postupne na základe jednotlivých požiadaviek a čiastkových objednávok
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Národný onkologický ústav v Bratislave)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Národný onkologický ústav v Bratislave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 00:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Miesto otvárania ponúk: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498232
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498232
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Národný onkologický ústav v Bratislave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Národný onkologický ústav v Bratislave)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: 2. časť: Výmena okenných a dverných prvkov vrátane príslušenstva a stavebných úprav
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : 2. časť: Výmena okenných a dverných prvkov vrátane príslušenstva a stavebných úprav
 • Opis: Predmetom VO je výmena okenných a dverných prvkov vrátane príslušenstva a stavebných úprav
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 91 654.36
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44221000, 45421100, 39515440, 39515430, 45421145, 39525500
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 91 654.36
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač musí predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác súvisiacich s predmetom obstarávania vo verejných budovách za posledných päť rokov odo dňa vyhlásenia tejto zákazky. Zoznam predloží s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2. časť Výmena okenných a dverných prvkov vrátane príslušenstva a stavebných úprav – 90 000 € bez DPH Uchádzač v zmysle § 34 ods. 1 písm. m), bod 1. a 2. zákona o verejnom obstarávaní predloží platné technické listy, certifikáty o zhode na produkty/materiály, ktoré sa budú dodávať spolu s prácami a to: - plastové okná a dvere - teleskopické posuvné dvere s motorickým ovládaním
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (napr. podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. Ak takéto overenie nie je možné, uchádzač predloží dôkaz o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce. b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní –uchádzač predloží čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 5 tejto Výzvy).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cenový
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zmluva sa bude plniť postupne na základe jednotlivých požiadaviek a čiastkových objednávok
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 00:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Miesto otvárania ponúk: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498232
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498232
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: 3.časť: Dodanie a montáž podlahových krytín
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : 3.časť: Dodanie a montáž podlahových krytín
 • Opis: Predmetom VO je dodanie a montáž podlahových krytín
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 68 942.48
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44112200, 45215140
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 68 942.48
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač musí predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác súvisiacich s predmetom obstarávania vo verejných budovách za posledných päť rokov odo dňa vyhlásenia tejto zákazky. Zoznam predloží s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác podľa rozdelenia opisu predmetu zákazky vo verejných budov v minimálnej kumulatívnej hodnote: 3. časť Dodanie a montáž podlahových krytín – 68 000 € bez DPH Uchádzač pre potreby zákazky musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi, alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje: Kľúčového odborníka – Podlahára (min. 1 osoba), ktorý spĺňa požiadavku - minimálne 3 roky odbornej praxe v pozícii podlahára, Splnenie vyššie uvedených požiadaviek kladených na podlahára uchádzač preukáže: - predložením profesijného životopisu v odbore podlahárstvo, - kópie potvrdzujúce Odbornú spôsobilosť pre remeselné živnosti v odbore podlahárstvo Uchádzač v zmysle § 34 ods. 1 písm. m), bod 1. a 2. zákona o verejnom obstarávaní predloží platné technické listy, certifikáty o zhode na produkty/materiály, ktoré sa budú dodávať spolu s prácami a to: - Antistatická homogénna a heterogénna podlaha - Elektrostatická homogénna a heterogénna podlaha
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač musí preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (napr. podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. Ak takéto overenie nie je možné, uchádzač predloží dôkaz o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce. b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní –uchádzač predloží čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 5 tejto Výzvy).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cenový
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 00:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Miesto otvárania ponúk: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498232
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498232
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)