Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi
Kód zákazky: 7868/2024
Kód oznámenia: 8899 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233161-5
Predpokladaná hodnota: 241 005,24 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
97101 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Prievidza 97101 Slovensko Verejný obstarávateľ požaduje stavebné práce pri objekte školy realizovať v čase od 01.07.2024 najneskôr do 27.08.2024. Ostatné časové a organizačné predpoklady plnenia zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pre zákazku s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi.“ Stavebno – technickým riešením verejný obstarávateľ sleduje cieľ zvýšenia bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez existujúcu miestnu cestu na Mariánskej ulici, pričom sa plánuje vytvorenie zastávkových pruhov pre bezproblémovú obslužnosť lokality mestskou hromadnou dopravou, vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov, priechodu pre chodcov a úprava trvalého dopravného značenia. Výstavba bude prebiehať v k.ú. Prievidza na parcelách číslo 2758/1 a 3176. V predmetnej lokalite je situovaná základná škola, čo vplýva na zvýšený neusporiadaný pohyb chodcov – detí hlavne v dňoch školského vyučovania. Ďalším problémom je nevhodné státie vozidiel počas vykladania detí pred školou, nevhodne umiestnená zastávka mestskej hromadnej dopravy (samotná zastávka je vyznačená vodorovným značením na telese komunikácie), nedodržiavanie predpísanej povolenej rýchlosti (problém s prekračovaním povolenej rýchlosti hlavne v smere do centra mesta).

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Prievidza

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283431
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prievidza (ID: 35221)
 • Zákazka: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi (ID: 501360)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8f07430b-1ae9-40f3-9ac3-c0c664117c96
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prievidza
 • IČO: 00318442
 • DIČ: 2021162814
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie pre projekty a investície
 • Internetová adresa (URL): https://prievidza.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 14
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie pre projekty a investície
 • E-mail: alena.mackova@prievidza.sk
 • Telefónne číslo: 0465179713
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5192
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 7868/2024
 • Názov: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pre zákazku s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi.“ Stavebno – technickým riešením verejný obstarávateľ sleduje cieľ zvýšenia bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez existujúcu miestnu cestu na Mariánskej ulici, pričom sa plánuje vytvorenie zastávkových pruhov pre bezproblémovú obslužnosť lokality mestskou hromadnou dopravou, vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov, priechodu pre chodcov a úprava trvalého dopravného značenia. Výstavba bude prebiehať v k.ú. Prievidza na parcelách číslo 2758/1 a 3176. V predmetnej lokalite je situovaná základná škola, čo vplýva na zvýšený neusporiadaný pohyb chodcov – detí hlavne v dňoch školského vyučovania. Ďalším problémom je nevhodné státie vozidiel počas vykladania detí pred školou, nevhodne umiestnená zastávka mestskej hromadnej dopravy (samotná zastávka je vyznačená vodorovným značením na telese komunikácie), nedodržiavanie predpísanej povolenej rýchlosti (problém s prekračovaním povolenej rýchlosti hlavne v smere do centra mesta).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 241 005.24
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe chodníkov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Presným miestom plnenia je Mariánska ulica, katastrálne územie Prievidza, parcely č. 2758/1, 3176. Verejný obstarávateľ požaduje stavebné práce pri objekte školy realizovať v čase od 01.07.2024 najneskôr do 27.08.2024.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona: a) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“ ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uvedenú podmienku účasti uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) nemusí vo svojej ponuke preukazovať, verejný obstarávateľ si tieto skutočnosti overí vlastným spôsobom. b) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“ Uvedenú podmienku účasti uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) preukáže Čestným vyhlásením (Príloha č. 3 Súťažných podkladov)
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7868/2024
 • Názov : Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pre zákazku s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi.“ Stavebno – technickým riešením verejný obstarávateľ sleduje cieľ zvýšenia bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez existujúcu miestnu cestu na Mariánskej ulici, pričom sa plánuje vytvorenie zastávkových pruhov pre bezproblémovú obslužnosť lokality mestskou hromadnou dopravou, vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov, priechodu pre chodcov a úprava trvalého dopravného značenia. Výstavba bude prebiehať v k.ú. Prievidza na parcelách číslo 2758/1 a 3176. V predmetnej lokalite je situovaná základná škola, čo vplýva na zvýšený neusporiadaný pohyb chodcov – detí hlavne v dňoch školského vyučovania. Ďalším problémom je nevhodné státie vozidiel počas vykladania detí pred školou, nevhodne umiestnená zastávka mestskej hromadnej dopravy (samotná zastávka je vyznačená vodorovným značením na telese komunikácie), nedodržiavanie predpísanej povolenej rýchlosti (problém s prekračovaním povolenej rýchlosti hlavne v smere do centra mesta).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 241 005.24
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe chodníkov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mariánska ulica
 • Mesto: Prievidza
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Verejný obstarávateľ požaduje stavebné práce pri objekte školy realizovať v čase od 01.07.2024 najneskôr do 27.08.2024. Ostatné časové a organizačné predpoklady plnenia zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 30.09.2024
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Verejný obstarávateľ si nebude uplatňovať opcie.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona
 • Opis podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona bude preukázaná: „zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.“ Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období realizoval práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona bude preukázaná nasledovne: „ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.“ Minimálna požadovaná úroveň požiadavky: uchádzač predloží kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V zmysle platných právnych predpisov
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Všetky podmienky realizácie diela ako aj podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Súťažných podkladoch, prílohách ku Súťažným podkladom a v návrhu Zmluvy o dielo.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky budú otvorené cez príslušnú funkcionalitu systému IS EVO, uchádzačom, ktorí zaslali svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, bude po otvorení ponúk automaticky odoslaná zápisnica z otvorenia ponúk. Prezenčná prítomnosť uchádzačov pri otváraní ponúk v sídle verejného obstarávateľa nie je potrebná.
 • Miesto otvárania ponúk: Systém IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=5192
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501360
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)