Obstaranie stavebných prác - nadstavba MŠ - Chocholná - Velčice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie stavebných prác - nadstavba MŠ - Chocholná - Velčice
Kód zákazky: 20032024
Kód oznámenia: 8897 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 956 424,77 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Chocholná - Velčice
Adresa: Chocholná - Velčice
91304 Chocholná-Velčice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Chocholná - Velčice Chocholná-Velčice 91304 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rozšírenie kapacít materskej školy v obci Chocholná - Velčice - nadstavba MŠ podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283419
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Chocholná - Velčice (ID: 58866)
 • Zákazka: Obstaranie stavebných prác - nadstavba MŠ - Chocholná - Velčice (ID: 501365)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: a8203aea-a2e8-486f-8227-f0d595751c6c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Chocholná - Velčice
 • IČO: 00311642
 • DIČ: 2021091567
 • Internetová adresa (URL): https://www.chocholna-velcice.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Chocholná - Velčice
 • Číslo: 312
 • Mesto: Chocholná-Velčice
 • PSČ: 91304
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obec Chocholná-Velčice
 • E-mail: koczoova@eurofondy.sk
 • Telefónne číslo: +421907749720
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Chocholná - Velčice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4661
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 20032024
 • Názov: Obstaranie stavebných prác - nadstavba MŠ - Chocholná - Velčice
 • Opis: Predmetom zákazky je rozšírenie kapacít materskej školy v obci Chocholná - Velčice - nadstavba MŠ podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 956 424.77
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Chocholná-Velčice
 • Mesto: Chocholná-Velčice
 • PSČ: 913 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú zverejnené v Súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nadstavba materskej školy - Chocholná-Velčice
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 20032024
 • Názov : Nadstavba materskej školy - Chocholná-Velčice
 • Opis: Predmetom zákazky je rozšírenie kapacít materskej školy v obci Chocholná-Velčice - nadstavba MŠ podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Chocholná-Velčice
 • Mesto: Chocholná-Velčice
 • PSČ: 913 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému EVO. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme EVO v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501365
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501365
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Súťažné podklady
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)