Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD
Kód zákazky: 6050/2024/MAJ
Kód oznámenia: 8859 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Predpokladaná hodnota: 8 333,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD V zmysle mandátnej zmluvy sa mandatár zaväzuje vykonať činnosti stavebného dozora počas realizácii stavby: „Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky. Zákazka sa skladá z objektov: SO 01 Rekonštrukcia fasády – Budova školy a Telocvične SO 02 Telocvičňa – Rekonštrukcia interieru SO 03 Sadové úpravy a vnútroareálové komunikácie pre peších Stredná odborná škola dopravy a služieb sa nachádza na Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky. Predmetom riešenia je úplná rekonštrukcia fasády a výmena strešnej krytiny budovy SOS dopravy a služieb, rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične, k nej prislúchajúcich miestností a sadové úpravy s komunikáciami pre peších. V soklovej časti (od úrovne chodníka) projektant navrhuje použiť sanačné omietky do výšky minimálne 1,0 m, v týchto miestach sa uvažuje s odstránením starých omietok až na murivo. Na fasáde objektov SO 01 a SO 02 sa nachádza vápennocementová omietka s náterom, ktorá sa lokálne odlupuje. Nad úroveň zvlhnutia použiť štukovú omietku s povrchovou úpravou – fasádna tekovrstvová omietka/náter. Úprava podkladu pôvodnej omietky zásekmi, frézovaním, otryskávaním, pieskovaním. Pôvodná strešná krytina sa odstráni aj s latovaním. Je navrhnutá montáž hydroizolačnej paropriepustnej fólie a nového latovania – impregnovaného a následné uloženie novej krytiny. SO 02 telocvičňa sú navrhnuté zaslepenie otvorov z tvárnic hr. 300 mm a priečky hrúbky 100-150 mm. V celej interiérovej časti objektu SO 02 je navrhnutá sanačná omietka a biela maľba na vodnej báze. Budú sa realizovať nové nášľapné vrstvy z prírodného linolea 3,5 mm, lepené na jestvujúci podklad po odstránení jestvujúcej nášľapnej vrstvy. Miestnosť 1.04, 1.05 sú navrhnuté nové podlahy z keramickej dlažby a keramické obklady po celej výške stien. V miestnosti 1.11 je navrhnutá výmena dreveného obkladu z tatranského profilu hr 15 mm š 96 mm I. trieda s náterom. V objekte SO 02 sa bude realizovať výmena kompletnej elektroinštalácie a dodávka nových dvier. Objekt SO 03 je riešený výstavbou inžinierskych sietí – výmena spevnených komunikácií pre peších. Navrhované spevnené plochy budú z betónovej zámkovej dlažby hr 60 mm. V objekte SO01 a SO 02 je riešený nový bleskozvod. Pri realizácií diela je nutné počítať s tým, že sa bude zaberať verejné priestranstvo pri odkopoch okolo jestvujúcich budov a podľa požiadavky Mesta Nové Zámky bude stavenisko oplotené nepriehľadným oplotením do výšky 2,0 m. 30 dní pred začatím realizácie prác je nutné požiadať OKS povolenie na zvláštne užívanie miestnych chodníkov a určenie dočasného dopravného značenia – ohlásiť na ODI. Nakoľko sa budú práce vykonávať v centrálnej mestskej zóne je zo strany zhotoviteľa nutné vypracovať DDZ, ktoré bude obsahovať zákaz parkovania pri chodníku v mieste vykonávania stavebných prác a osadenia lešenia. Pre bezpečnosť chodcov, okoloidúcich vozidiel, prašnosť a hluk je nutné zabezpečiť stavenisko proti prípadnému úrazu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vyhlášky č.532/2022 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Do Súťažných podkladov požadujeme uviesť: Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením svojej ponuky obhliadku miesta rekonštrukcie. Predpokladaná hodnota stavby, ktorej sa týka predmetný stavebný dozor je 675 000,00 € Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Jana Marenčáková – riaditeľka, tel. č.: 035/ 6428 642, 6428 625, 6428 643, e-mail: marencakova@sosdsnz.sk, sos@sosdsnz.sk

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283297
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD (ID: 501277)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gabriel.jasso@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925915
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 6050/2024/MAJ
 • Názov: Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD
 • Opis: Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD V zmysle mandátnej zmluvy sa mandatár zaväzuje vykonať činnosti stavebného dozora počas realizácii stavby: „Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky. Zákazka sa skladá z objektov: SO 01 Rekonštrukcia fasády – Budova školy a Telocvične SO 02 Telocvičňa – Rekonštrukcia interieru SO 03 Sadové úpravy a vnútroareálové komunikácie pre peších Stredná odborná škola dopravy a služieb sa nachádza na Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky. Predmetom riešenia je úplná rekonštrukcia fasády a výmena strešnej krytiny budovy SOS dopravy a služieb, rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične, k nej prislúchajúcich miestností a sadové úpravy s komunikáciami pre peších. V soklovej časti (od úrovne chodníka) projektant navrhuje použiť sanačné omietky do výšky minimálne 1,0 m, v týchto miestach sa uvažuje s odstránením starých omietok až na murivo. Na fasáde objektov SO 01 a SO 02 sa nachádza vápennocementová omietka s náterom, ktorá sa lokálne odlupuje. Nad úroveň zvlhnutia použiť štukovú omietku s povrchovou úpravou – fasádna tekovrstvová omietka/náter. Úprava podkladu pôvodnej omietky zásekmi, frézovaním, otryskávaním, pieskovaním. Pôvodná strešná krytina sa odstráni aj s latovaním. Je navrhnutá montáž hydroizolačnej paropriepustnej fólie a nového latovania – impregnovaného a následné uloženie novej krytiny. SO 02 telocvičňa sú navrhnuté zaslepenie otvorov z tvárnic hr. 300 mm a priečky hrúbky 100-150 mm. V celej interiérovej časti objektu SO 02 je navrhnutá sanačná omietka a biela maľba na vodnej báze. Budú sa realizovať nové nášľapné vrstvy z prírodného linolea 3,5 mm, lepené na jestvujúci podklad po odstránení jestvujúcej nášľapnej vrstvy. Miestnosť 1.04, 1.05 sú navrhnuté nové podlahy z keramickej dlažby a keramické obklady po celej výške stien. V miestnosti 1.11 je navrhnutá výmena dreveného obkladu z tatranského profilu hr 15 mm š 96 mm I. trieda s náterom. V objekte SO 02 sa bude realizovať výmena kompletnej elektroinštalácie a dodávka nových dvier. Objekt SO 03 je riešený výstavbou inžinierskych sietí – výmena spevnených komunikácií pre peších. Navrhované spevnené plochy budú z betónovej zámkovej dlažby hr 60 mm. V objekte SO01 a SO 02 je riešený nový bleskozvod. Pri realizácií diela je nutné počítať s tým, že sa bude zaberať verejné priestranstvo pri odkopoch okolo jestvujúcich budov a podľa požiadavky Mesta Nové Zámky bude stavenisko oplotené nepriehľadným oplotením do výšky 2,0 m. 30 dní pred začatím realizácie prác je nutné požiadať OKS povolenie na zvláštne užívanie miestnych chodníkov a určenie dočasného dopravného značenia – ohlásiť na ODI. Nakoľko sa budú práce vykonávať v centrálnej mestskej zóne je zo strany zhotoviteľa nutné vypracovať DDZ, ktoré bude obsahovať zákaz parkovania pri chodníku v mieste vykonávania stavebných prác a osadenia lešenia. Pre bezpečnosť chodcov, okoloidúcich vozidiel, prašnosť a hluk je nutné zabezpečiť stavenisko proti prípadnému úrazu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vyhlášky č.532/2022 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Do Súťažných podkladov požadujeme uviesť: Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením svojej ponuky obhliadku miesta rekonštrukcie. Predpokladaná hodnota stavby, ktorej sa týka predmetný stavebný dozor je 675 000,00 € Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Jana Marenčáková – riaditeľka, tel. č.: 035/ 6428 642, 6428 625, 6428 643, e-mail: marencakova@sosdsnz.sk, sos@sosdsnz.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 8 333.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 e) a § 32 ods. 1 f) zákona a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Uchádzač predloží na preukázanie podmienok osobného postavenia: ? Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C - čestné vyhlásenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ? Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť prílohu D - čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) V prípade ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) v ponuke nepredkladá. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – doklad o odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru (oprávnenie na vybrané činnosti vo výstavbe), podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Verejný obstarávateľ požaduje predložiť sken dokladu - platné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon funkcie stavebného dozoru s odborným zameraním 10-pozemné stavby, resp. rovnocenným dokladom vydaným príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavebného dozoru a originálnym podpisom stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (verejný obstarávateľ bude akceptovať čestné vyhlásenie uchádzača Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40ods. 8.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 6050/2024/MAJ
 • Názov : Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD
 • Opis: Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky - SD V zmysle mandátnej zmluvy sa mandatár zaväzuje vykonať činnosti stavebného dozora počas realizácii stavby: „Rekonštrukcia budovy školy a telocvične“ - SOŠ dopravy a služieb, Nové Zámky. Zákazka sa skladá z objektov: SO 01 Rekonštrukcia fasády – Budova školy a Telocvične SO 02 Telocvičňa – Rekonštrukcia interieru SO 03 Sadové úpravy a vnútroareálové komunikácie pre peších Stredná odborná škola dopravy a služieb sa nachádza na Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky. Predmetom riešenia je úplná rekonštrukcia fasády a výmena strešnej krytiny budovy SOS dopravy a služieb, rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične, k nej prislúchajúcich miestností a sadové úpravy s komunikáciami pre peších. V soklovej časti (od úrovne chodníka) projektant navrhuje použiť sanačné omietky do výšky minimálne 1,0 m, v týchto miestach sa uvažuje s odstránením starých omietok až na murivo. Na fasáde objektov SO 01 a SO 02 sa nachádza vápennocementová omietka s náterom, ktorá sa lokálne odlupuje. Nad úroveň zvlhnutia použiť štukovú omietku s povrchovou úpravou – fasádna tekovrstvová omietka/náter. Úprava podkladu pôvodnej omietky zásekmi, frézovaním, otryskávaním, pieskovaním. Pôvodná strešná krytina sa odstráni aj s latovaním. Je navrhnutá montáž hydroizolačnej paropriepustnej fólie a nového latovania – impregnovaného a následné uloženie novej krytiny. SO 02 telocvičňa sú navrhnuté zaslepenie otvorov z tvárnic hr. 300 mm a priečky hrúbky 100-150 mm. V celej interiérovej časti objektu SO 02 je navrhnutá sanačná omietka a biela maľba na vodnej báze. Budú sa realizovať nové nášľapné vrstvy z prírodného linolea 3,5 mm, lepené na jestvujúci podklad po odstránení jestvujúcej nášľapnej vrstvy. Miestnosť 1.04, 1.05 sú navrhnuté nové podlahy z keramickej dlažby a keramické obklady po celej výške stien. V miestnosti 1.11 je navrhnutá výmena dreveného obkladu z tatranského profilu hr 15 mm š 96 mm I. trieda s náterom. V objekte SO 02 sa bude realizovať výmena kompletnej elektroinštalácie a dodávka nových dvier. Objekt SO 03 je riešený výstavbou inžinierskych sietí – výmena spevnených komunikácií pre peších. Navrhované spevnené plochy budú z betónovej zámkovej dlažby hr 60 mm. V objekte SO01 a SO 02 je riešený nový bleskozvod. Pri realizácií diela je nutné počítať s tým, že sa bude zaberať verejné priestranstvo pri odkopoch okolo jestvujúcich budov a podľa požiadavky Mesta Nové Zámky bude stavenisko oplotené nepriehľadným oplotením do výšky 2,0 m. 30 dní pred začatím realizácie prác je nutné požiadať OKS povolenie na zvláštne užívanie miestnych chodníkov a určenie dočasného dopravného značenia – ohlásiť na ODI. Nakoľko sa budú práce vykonávať v centrálnej mestskej zóne je zo strany zhotoviteľa nutné vypracovať DDZ, ktoré bude obsahovať zákaz parkovania pri chodníku v mieste vykonávania stavebných prác a osadenia lešenia. Pre bezpečnosť chodcov, okoloidúcich vozidiel, prašnosť a hluk je nutné zabezpečiť stavenisko proti prípadnému úrazu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vyhlášky č.532/2022 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Do Súťažných podkladov požadujeme uviesť: Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením svojej ponuky obhliadku miesta rekonštrukcie. Predpokladaná hodnota stavby, ktorej sa týka predmetný stavebný dozor je 675 000,00 € Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Jana Marenčáková – riaditeľka, tel. č.: 035/ 6428 642, 6428 625, 6428 643, e-mail: marencakova@sosdsnz.sk, sos@sosdsnz.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – doklad o odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru (oprávnenie na vybrané činnosti vo výstavbe), podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Verejný obstarávateľ požaduje predložiť sken dokladu - platné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon funkcie stavebného dozoru s odborným zameraním 10-pozemné stavby, resp. rovnocenným dokladom vydaným príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavebného dozoru a originálnym podpisom stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (verejný obstarávateľ bude akceptovať čestné vyhlásenie uchádzača Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí chádzačalebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy budeskutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti aleboodbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnouzmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickúspôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svojekapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanietechnickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce saosobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovaťslužbu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovialebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou aleborelevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môževyužiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sakapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanietechnickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Rázusova 2A Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501277
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501277
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)