Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane dodávky náplní do dávkovačov, montáže a servisu 2024 - 2026

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane dodávky náplní do dávkovačov, montáže a servisu 2024 - 2026
Kód zákazky: PU-257-2024/4556-2024
Kód oznámenia: 8852 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 42968000-9
Predpokladaná hodnota: 79 118,48 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Ul. 17. novembra Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie náplní do dávkovačov vrátane prenájmu dávkovačov do hygienických zariadení verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť inštaláciu daných zariadení t.j. dávkovačov, servisné služby podľa potreby, opravy zariadení, príp. výmena nefunkčného zariadenia za nové. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Požadovaný druh tovaru a miesto dodania vrátane predpokladaného množstva náplní je uvedený v prílohe č. 6 tejto výzvy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283264
1. Základné údaje
 • Organizácia: Prešovská univerzita v Prešove (ID: 41415)
 • Zákazka: Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane dodávky náplní do dávkovačov, montáže a servisu 2024 - 2026 (ID: 501252)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
 • IČO: 17070775
 • DIČ: 2020980082
 • Adresa
 • Ulica: Ul. 17. novembra
 • Číslo: 15
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucia.senkova@unipo.sk
 • Telefónne číslo: 0517563109
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Prešovská univerzita v Prešove)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1994
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PU-257-2024/4556-2024
 • Názov: Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane dodávky náplní do dávkovačov, montáže a servisu 2024 - 2026
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie náplní do dávkovačov vrátane prenájmu dávkovačov do hygienických zariadení verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť inštaláciu daných zariadení t.j. dávkovačov, servisné služby podľa potreby, opravy zariadení, príp. výmena nefunkčného zariadenia za nové. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Požadovaný druh tovaru a miesto dodania vrátane predpokladaného množstva náplní je uvedený v prílohe č. 6 tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 79 118.48
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dávkovače
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 33741100, 85142300, 60000000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Prešovská univerzita a jej fakulty a pracoviská, bližšie v prílohe č.6 tejto výzvy
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane dodávky náplní do dávkovačov, montáže a servisu 2024 - 2026
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane dodávky náplní do dávkovačov, montáže a servisu 2024 - 2026
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie náplní do dávkovačov vrátane prenájmu dávkovačov do hygienických zariadení verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť inštaláciu daných zariadení t.j. dávkovačov, servisné služby podľa potreby, opravy zariadení, príp. výmena nefunkčného zariadenia za nové. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Požadovaný druh tovaru a miesto dodania vrátane predpokladaného množstva náplní je uvedený v prílohe č. 6 tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dávkovače
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 33741100, 85142300, 60000000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Prešovská univerzita a jej fakulty a pracoviská, bližšie v prílohe č.6 tejto výzvy
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 080 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 999
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – overí verejný obstarávateľ z verejne dostupných zdrojov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov. Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou zákazky, vrátane dopravy, (prenájmu dávkovačov vrátane ich montáže, pravidelnú dodávku tovaru (náplní), servisnú službu, opravu dávkovačov, príp. výmena nefunkčného dávkovača za nový) za celé zmluvné obdobie.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody. Elektronická fakturácia sa nevyžaduje - chybne automaticky generované (eForms).
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, t.j. bez účasti uchádzačov.
 • Miesto otvárania ponúk: Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra č. 15, Rektorát, č. m. 426
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/1994
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501252
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO, https://eplatforma.vlada.gov.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)