Jazdené vozidlá na zber a zvoz odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Jazdené vozidlá na zber a zvoz odpadu
Kód zákazky: Skl_24_t
Kód oznámenia: 8857 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34144510-6
Predpokladaná hodnota: 134 193,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
01501 Rajec
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Rajec 01501 Slovensko Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov jazdených vozidiel na zber a zvoz odpadu, ktoré musia splniť všetky minimálne požadované parametre uvedené v dokumentoch tejto zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283281
1. Základné údaje
 • Organizácia: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie (ID: 47214)
 • Zákazka: Jazdené vozidlá na zber a zvoz odpadu (ID: 501265)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
 • IČO: 31930387
 • DIČ: 2020649499
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 18
 • Mesto: Rajec
 • PSČ: 01501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: skladka.rajec@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0903244273
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10000
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Skl_24_t
 • Názov: Jazdené vozidlá na zber a zvoz odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov jazdených vozidiel na zber a zvoz odpadu, ktoré musia splniť všetky minimálne požadované parametre uvedené v dokumentoch tejto zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 134 193.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vozidlá na smeti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vozidlá na smeti
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Bližšie v dokumentoch k zákazke a v zákone o VO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Jazdené vozidlá na zber a zvoz odpadu
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Jazdené vozidlá na zber a zvoz odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov jazdených vozidiel na zber a zvoz odpadu, ktoré musia splniť všetky minimálne požadované parametre uvedené v dokumentoch k zákazke.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 134 193.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vozidlá na smeti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 14
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"): Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť čestným vyhlásením o splnení podmienky účasti. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené buď čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. (Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.) Pri preukazovaní podmienky účasti sa postupuje sa podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najmä § 34. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (najmä vozidlá na zber a zvoz odpadov, špeciálne nákladné automobily a iné) v min. hodnote 100 000 EUR bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky - za 2 ks vozidiel na zber a zvoz odpadu.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 15:30
 • Miesto otvárania ponúk: Ponuky sa otvárajú v EVO - elektronicky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501265
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO/ISEPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)