11/2024 Nerezové lisovacie formy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 11/2024 Nerezové lisovacie formy
Kód zákazky: ZsNH 11/2024
Kód oznámenia: 8844 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44423850-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Tr. A. Hlinku Nitra 94901 Slovensko Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup nových, nepoužívaných nerezových lisovacích foriem vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282646
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ID: 3774)
 • Zákazka: 11/2024 Nerezové lisovacie formy (ID: 500820)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • IČO: 00157716
 • DIČ: 2021246590
 • Internetová adresa (URL): https://www.ukf.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Tr. A. Hlinku
 • Číslo: 1
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie obstarávania
 • E-mail: rbedeova@ukf.sk
 • Telefónne číslo: +4210376408059
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/269
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH 11/2024
 • Názov: 11/2024 Nerezové lisovacie formy
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup nových, nepoužívaných nerezových lisovacích foriem vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Formy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Kovové rudy a zliatiny
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tr. A. Hlinku 1
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – overí verejný obstarávateľ v dostupných registroch. V prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač nie je oprávnený poskytovať predmet zákazky, bude vylúčený. §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – overí verejný obstarávateľ v dostupných registroch. Je potrebné doložiť čestným vyhlásením v rámci obsahu ponuky – príloha č.8 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: 11/2024 Nerezové lisovacie formy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH 11/2024
 • Názov : 11/2024 Nerezové lisovacie formy
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup nových, nepoužívaných nerezových lisovacích foriem vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 4
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Formy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Kovové rudy a zliatiny
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tr. A. Hlinku 1
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 949 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ bude hodnotiť cenové ponuky podľa najnižšej celkovej ceny v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom v EUR.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zákazka bude realizovaná na základe objednávky.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, Oddelenie obstarávania (online systémom IS EVO)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500820
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)