Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ – časť: SO 01 – SO 04

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ – časť: SO 01 – SO 04
Kód zákazky: MČP_03/2024_VD
Kód oznámenia: 8824 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 244 021,79 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kutlíkova Bratislava - mestská časť Petržalka 85212 Slovensko areál štrkoviska Veľký Draždiak (severná pláž) pri Tematínskej ul. V Bratislave-Petržalke (parcely 2844/26 a 2844/1)
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je doprava, dodávka a montáž stavebných objektov SO 01, SO 01-A, SO 02, SO 03 (hygienické kontajnery) a SO 04 (kontajnerové stojisko) pre akciu „Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ v areáli štrkoviska Veľký Draždiak (severná pláž) pri Tematínskej ul. v Bratislave-Petržalke. Kompletná projektová dokumentácia obsahuje aj iné stavebné objekty, ktoré nie sú súčasťou tohto predmetu zákazky, keďže budú realizované samostatne v inom čase. Napojenie hygienických kontajnerov na areálové rozvody inžinierskych sietí bude realizované v zmysle koordinačnej situácie s výnimkou SO 01-A, ktorý nie je vyznačený v PD v koordinačnej situácii a bude umiestnený na základe požiadaviek definovaných Objednávateľom. Vnútorné vybavenie hygienických kontajnerov, úpravu obvodového plášťa a strechy a vnútornú inštaláciu požadujeme naceniť podľa špecifikácie v zmysle PD a podľa výkazu výmeru pre jednotlivé SO. Presné špecifikácie technických popisov pre jednotlivé SO sú uvedené v projektovej dokumentácii. V súvislosti s výrobou a dodaním hygienických kontajnerov SO 01, SO 01-A, SO 02 a SO 03 odporúčame zhotoviteľovi zrealizovať výrobu vonkajšieho obvodového plášťa (fasády) a vegetačnej strechy s fotovoltickými panelmi rozdelením na etapy a uvedené vonkajšie prvky realizovať až po osadení jednotlivých SO na mieste. Konečné umiestnenie všetkých kontajnerov zadefinuje Objednávateľ. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov a ich prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281924
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Petržalka (ID: 56223)
 • Zákazka: Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ – časť: SO 01 – SO 04 (ID: 500378)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: cb6e7efe-8f01-42d8-8973-ddfe426280f7
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Petržalka
 • IČO: 00603201
 • DIČ: 2020936643
 • Adresa
 • Ulica: Kutlíkova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85212
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Petržalka)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6556
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MČP_03/2024_VD
 • Názov: Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ – časť: SO 01 – SO 04
 • Opis: Predmetom zákazky je doprava, dodávka a montáž stavebných objektov SO 01, SO 01-A, SO 02, SO 03 (hygienické kontajnery) a SO 04 (kontajnerové stojisko) pre akciu „Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ v areáli štrkoviska Veľký Draždiak (severná pláž) pri Tematínskej ul. v Bratislave-Petržalke. Kompletná projektová dokumentácia obsahuje aj iné stavebné objekty, ktoré nie sú súčasťou tohto predmetu zákazky, keďže budú realizované samostatne v inom čase. Napojenie hygienických kontajnerov na areálové rozvody inžinierskych sietí bude realizované v zmysle koordinačnej situácie s výnimkou SO 01-A, ktorý nie je vyznačený v PD v koordinačnej situácii a bude umiestnený na základe požiadaviek definovaných Objednávateľom. Vnútorné vybavenie hygienických kontajnerov, úpravu obvodového plášťa a strechy a vnútornú inštaláciu požadujeme naceniť podľa špecifikácie v zmysle PD a podľa výkazu výmeru pre jednotlivé SO. Presné špecifikácie technických popisov pre jednotlivé SO sú uvedené v projektovej dokumentácii. V súvislosti s výrobou a dodaním hygienických kontajnerov SO 01, SO 01-A, SO 02 a SO 03 odporúčame zhotoviteľovi zrealizovať výrobu vonkajšieho obvodového plášťa (fasády) a vegetačnej strechy s fotovoltickými panelmi rozdelením na etapy a uvedené vonkajšie prvky realizovať až po osadení jednotlivých SO na mieste. Konečné umiestnenie všetkých kontajnerov zadefinuje Objednávateľ. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 244 021.79
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 44211100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál štrkoviska Veľký Draždiak (severná pláž) pri Tematínskej ul. V Bratislave-Petržalke (parcely 2844/26 a 2844/1)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. Ak uchádzač predkladá JED alebo čestné vyhlásenie, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systémupreelektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne naadrese: www.isepvo.sk V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzačipožiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.skalebo telefonicky načísle: + 421 2 209 25 100. Verejný obstarávateľ nevyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifi kácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifi kácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zameraným na sociálne aspekty. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ – časť: SO 01 – SO 04
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MČP_03/2024_VD
 • Názov : Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ – časť: SO 01 – SO 04
 • Opis: Predmetom zákazky je doprava, dodávka a montáž stavebných objektov SO 01, SO 01-A, SO 02, SO 03 (hygienické kontajnery) a SO 04 (kontajnerové stojisko) pre akciu „Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak – Hygienické zázemie SEVER“ v areáli štrkoviska Veľký Draždiak (severná pláž) pri Tematínskej ul. v Bratislave-Petržalke. Kompletná projektová dokumentácia obsahuje aj iné stavebné objekty, ktoré nie sú súčasťou tohto predmetu zákazky, keďže budú realizované samostatne v inom čase. Napojenie hygienických kontajnerov na areálové rozvody inžinierskych sietí bude realizované v zmysle koordinačnej situácie s výnimkou SO 01-A, ktorý nie je vyznačený v PD v koordinačnej situácii a bude umiestnený na základe požiadaviek definovaných Objednávateľom. Vnútorné vybavenie hygienických kontajnerov, úpravu obvodového plášťa a strechy a vnútornú inštaláciu požadujeme naceniť podľa špecifikácie v zmysle PD a podľa výkazu výmeru pre jednotlivé SO. Presné špecifikácie technických popisov pre jednotlivé SO sú uvedené v projektovej dokumentácii. V súvislosti s výrobou a dodaním hygienických kontajnerov SO 01, SO 01-A, SO 02 a SO 03 odporúčame zhotoviteľovi zrealizovať výrobu vonkajšieho obvodového plášťa (fasády) a vegetačnej strechy s fotovoltickými panelmi rozdelením na etapy a uvedené vonkajšie prvky realizovať až po osadení jednotlivých SO na mieste. Konečné umiestnenie všetkých kontajnerov zadefinuje Objednávateľ. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 44211100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál štrkoviska Veľký Draždiak (severná pláž) pri Tematínskej ul. V Bratislave-Petržalke (parcely 2844/26 a 2844/1)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.05.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Petržalka)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Petržalka)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraníponúkvšetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúkbudeprebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budúelektronickysprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500378
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500378
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)