Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951
Kód zákazky: 24690-S9721/2024-SeON
Kód oznámenia: 8846 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50221300-3
Predpokladaná hodnota: 3 532 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Rožňavská Bratislava 83272 Slovensko Nové Zámky, Žilina, Košice
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí železničných koľajových vozidiel radu 071, 971, 051, 951 pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1282965
1. Základné údaje
 • Organizácia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ID: 91680)
 • Zákazka: Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951 (ID: 488731)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 19a6fb94-2e2f-418b-9ee9-86e8615bf67a
 • Identifikátor verzie oznámenia: eb3a9cff-2f44-40ac-ade1-9a78aa8b8b50
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • IČO: 35914939
 • DIČ: 2021920076
 • Adresa
 • Ulica: Rožňavská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 83272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: macekova.gabriela@slovakrail.sk
 • Telefónne číslo: 421940498645
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Železničné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9090
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 24690-S9721/2024-SeON
 • Názov: Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951
 • Opis: Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí železničných koľajových vozidiel radu 071, 971, 051, 951 pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 3 532 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 3 532 500
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba kolesových náprav lokomotív
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Nové Zámky, Žilina, Košice
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Podmienky účasti sú uvedené v 5. časti oddiel Zoznam podmienok účasti tohto oznámenia.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie je realizované postupom verejnej súťaže podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 6 ZVO. 2. Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie. Podrobné informácie o IS EVO určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.isepvo.sk/, v sekcii PRÍRUČKY https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a v sekcií VIDEONÁVODY https://www.isepvo.sk/videonavody/. 3. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v časti 5 tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia. 5. Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/488731 6. Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/488731 7. Obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 8. Elektronická fakturácia je povinná v prípade uzatvorenie Dohody o elektronickej fakturácii s Obstarávateľom.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 24690-S9721/2024-SeON
 • Názov : Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951
 • Opis: Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí železničných koľajových vozidiel radu 071, 971, 051, 951 pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 3 532 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba kolesových náprav lokomotív
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Etické a spravodlivé obchodovanie voči subdodávateľom poskytovateľa.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Nové Zámky, Žilina, Košice
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Bez obnovenia.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO. III.1.1.1) Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) sa požaduje predložiť okrem iného (výpis z obchodného/ živnostenského registra) i platné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom Slovenskej republiky podľa § 17 a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: i ) zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL 1, CL 2 a CL 3 podľa EN 15 085-2; ii) nedeštruktívne skúšanie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi; alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané podľa platných predpisov v Slovenskej republike. III.1.1.2) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu alebo aby ich záujemca predložil po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. III.1.1.3) Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. III.1.1.4) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. III.1.1.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. III.1.1.6) Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP. III.1.1.7) V zmysle § 32 ods.3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy. Upozornenie: Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom/ uchádzačom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Zoznam poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Záujemca predloží v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. zoznam vykonaných opráv dvojkolesí železničných koľajových vozidiel podobného rozsahu ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor tvorí Prílohu č. 5 k SP. Obstarávateľ požaduje, aby záujemca v zozname identifikoval referencie, ktorými preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti. Vykonané opravy dvojkolesí musia byť v sumárnej cene minimálne 800 000 (slovom osemstotisíc) EUR bez DPH. Doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 SP, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO). V prípade ak záujemca predkladá/ uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred tromi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako "rozhodné obdobie"), záujemca v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/ rozhodnom období. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2024 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, dodávkami tovarov v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Kontrola technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. f) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Rozsah a spôsob kontroly technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. f) ZVO je uvedený v časti A. 4 súťažných podkladov. V prípade, že záujemca je držiteľom platného Potvrdenia o odborno-technickej spôsobilosti organizácie vydaného obstarávateľom na opravy a renovácie náhradných dielov ŽKV alebo na konštrukciu a výrobu ŽKV na prepravu cestujúcich, na opravy, rekonštrukcie, prevádzkové úpravy, modernizácie ŽKV alebo na opravy dvojkolesia a jeho častí; nemusí byť vykonaná kontrola technickej spôsobilosti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak bude obstarávateľom prijatá ponuka skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 ZVO pred uzatvorením zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ bude udržiavať certifikáciu ECM na úrovni minimálne ECM F4. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov obstarávateľa, platobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v informačnom systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 ZVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/488731
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/488731
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)