Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce
Kód zákazky: ID-1617
Kód oznámenia: 8724 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214200-2
Predpokladaná hodnota: 140 834,87 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sídlisko duklianskych hrdinov
08134 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sídlisko duklianskych hrdinov Prešov 08134 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s odstránením bariér pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v priestoroch objektov Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov. Podrobné informácie o predmete zákazky sú však uvedené v Prílohe č. 1-1 Projektová dokumentácia.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283011
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov (ID: 6678)
 • Zákazka: Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce (ID: 501077)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
 • IČO: 17078482
 • DIČ: 2021240980
 • Adresa
 • Ulica: Sídlisko duklianskych hrdinov
 • Číslo: 3
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08134
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: sekretariat@gastrosos.sk
 • Telefónne číslo: +421517710863
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2016
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID-1617
 • Názov: Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s odstránením bariér pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v priestoroch objektov Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov. Podrobné informácie o predmete zákazky sú však uvedené v Prílohe č. 1-1 Projektová dokumentácia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 140 834.87
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sídlisko duklianskych hrdinov 3
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08134
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa kapitoly III.1) Výzvy na predkladanie ponúk, PODMIENKY ÚČASTI PODĽA §32 ODS. 1 PÍSM. E) A F) A DÔVODY NA VYLÚČENIE PODĽA § 40 ODS. 6 PÍSM. F). III.1.1) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. - výpis z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov ? uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné). III.1.2) Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné). III.1.3) Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) - Uchádzač môže (nemusí) predložiť Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 5 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača) - Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa určenia uvedeného v rámci bodu IV.1.2) Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač predloží cenovú ponuku za celú zákazku (zákazka, ako celok). Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, alebo poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka je stanovená vo výške 3 000,00 EUR (slovom: tritisíc EUR), resp. ekvivalent v inej mene. Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, bod IV.4) ZÁBEZPEKA.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID-1617
 • Názov : Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s odstránením bariér pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v priestoroch objektov Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov. Podrobné informácie o predmete zákazky sú však uvedené v Prílohe č. 1-1 Projektová dokumentácia.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 140 834.87
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sídlisko duklianskych hrdinov 3
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08134
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1. písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa podkapitoly III.2.1) EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa podkapitoly III.2.2) EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa podkapitoly III.3.1) TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podľa podkapitoly III.3.2) TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena v EUR za predmet zákazky definovaný v bode II.2) výzvy.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná cena vEUR za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené v Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania ePVO.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line otváranie cenových ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501077
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501077
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501077
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)