Oprava v budove Krajskej hvezdárne - havarijný stav

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava v budove Krajskej hvezdárne - havarijný stav
Kód zákazky: 21/2024KHVaZKC
Kód oznámenia: 8722 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 27 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Maxima Gorkého
07101 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Maxima Gorkého Michalovce 07101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodávky tovarov súvisiacich so sanáciou murív a podláh budovy Hvezdárne. Rozsah predmetu zákazky Sanácia interiérových plôch murív s prevedením horizontálneho clonenia proti vzlínajúcej vlhkosti. Postup sanácie: Z plôch určených k sanácii sa odstráni pôvodná omietka t.j. cca 800 mm nad okom viditeľné mapy. Ako prvý krok je zamedzenie kapilárnej vzlínavosti, ktoré sa prevedie horizontálnym clonením pomocou tlakovej injektáže. Osová vzdialenosť vrtov cca 150 - 170 mm. Dĺžka vrtov je rovná hrúbke muriva skrátená o 80 mm. Táto injektáž bude v úrovni + 0,0. Ďalší postup: Murivo v styku so zeminou. Všetky plochy sa dôkladne očistia kefou. Nesmie zostať žiadna nesúdržná a separačná vrstva alebo omietka. Po očistení sa aplikuje neutralizačný náter vo dvoch po sebe idúcich náteroch s technologickou prestávkou. Murivo sa vyrovná cementovou maltou a aplikuje sa izolačná stierka. Po vytuhnutí sa nanesie polokrycí cementový špric s prísadou na zvýšeniu prídržnosti k podkladu. Na takto pripravený podklad sa nanesie finálna vrstva sanačnej omietky hr. min 15 mm. Zvyšné murivo: opäť sa aplikuje neutralizačný náter vo dvoch po sebe idúcich náteroch, medzi ktorými je technologická prestávka. Následne sa aplikuje polokrycí cementový špric s prísadou ako vyššie. Na takto pripravený podklad sa nanesie finálna vrstva sanačnej omietky ako v predchádzajúcom hr. min 15 mm. Izolácie podláh Potery sa v miestnostiach vybúrajú. Zrealizuje sa podkladný poter, na ktorý sa nanesie hydroizolačná stierka s odolnosťou proti tlakovej vode. Následne sa zrealizuje cementovopieskový poter. Po technologickej prestávke 28 dní prevedie poistnú hydroizoláciu dvojnásobným náterom. Na takto pripravenú plochu je možné nalepiť PVC podlahovinu. Oprava pochôdznej strechy Nášľapná vrstva: budú demontované a po oprave spätne uložené betónové dlaždice z vymývaného betónu na rektifikačných terčíkoch /dlažba bude v rovine/. Hydroizoláciu bude tvoriť FATRAFOL 810 (alebo ekvivalent.), tepelnú izoláciu spádové kliny z extrudovaného polystyrénu hr. 160 mm, ktoré budú vyspádované do novej strešnej vpuste. Tá bude napojená na existujúci zvod dažďovej vody.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283004
1. Základné údaje
 • Organizácia: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum (ID: 94642)
 • Zákazka: Oprava v budove Krajskej hvezdárne - havarijný stav (ID: 500919)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
 • IČO: 31297722
 • DIČ: 2021505585
 • Adresa
 • Ulica: Maxima Gorkého
 • Číslo: 1
 • Mesto: Michalovce
 • PSČ: 07101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@khazkc.sk
 • Telefónne číslo: 0566441348
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2535
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 21/2024KHVaZKC
 • Názov: Oprava v budove Krajskej hvezdárne - havarijný stav
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodávky tovarov súvisiacich so sanáciou murív a podláh budovy Hvezdárne. Rozsah predmetu zákazky Sanácia interiérových plôch murív s prevedením horizontálneho clonenia proti vzlínajúcej vlhkosti. Postup sanácie: Z plôch určených k sanácii sa odstráni pôvodná omietka t.j. cca 800 mm nad okom viditeľné mapy. Ako prvý krok je zamedzenie kapilárnej vzlínavosti, ktoré sa prevedie horizontálnym clonením pomocou tlakovej injektáže. Osová vzdialenosť vrtov cca 150 - 170 mm. Dĺžka vrtov je rovná hrúbke muriva skrátená o 80 mm. Táto injektáž bude v úrovni + 0,0. Ďalší postup: Murivo v styku so zeminou. Všetky plochy sa dôkladne očistia kefou. Nesmie zostať žiadna nesúdržná a separačná vrstva alebo omietka. Po očistení sa aplikuje neutralizačný náter vo dvoch po sebe idúcich náteroch s technologickou prestávkou. Murivo sa vyrovná cementovou maltou a aplikuje sa izolačná stierka. Po vytuhnutí sa nanesie polokrycí cementový špric s prísadou na zvýšeniu prídržnosti k podkladu. Na takto pripravený podklad sa nanesie finálna vrstva sanačnej omietky hr. min 15 mm. Zvyšné murivo: opäť sa aplikuje neutralizačný náter vo dvoch po sebe idúcich náteroch, medzi ktorými je technologická prestávka. Následne sa aplikuje polokrycí cementový špric s prísadou ako vyššie. Na takto pripravený podklad sa nanesie finálna vrstva sanačnej omietky ako v predchádzajúcom hr. min 15 mm. Izolácie podláh Potery sa v miestnostiach vybúrajú. Zrealizuje sa podkladný poter, na ktorý sa nanesie hydroizolačná stierka s odolnosťou proti tlakovej vode. Následne sa zrealizuje cementovopieskový poter. Po technologickej prestávke 28 dní prevedie poistnú hydroizoláciu dvojnásobným náterom. Na takto pripravenú plochu je možné nalepiť PVC podlahovinu. Oprava pochôdznej strechy Nášľapná vrstva: budú demontované a po oprave spätne uložené betónové dlaždice z vymývaného betónu na rektifikačných terčíkoch /dlažba bude v rovine/. Hydroizoláciu bude tvoriť FATRAFOL 810 (alebo ekvivalent.), tepelnú izoláciu spádové kliny z extrudovaného polystyrénu hr. 160 mm, ktoré budú vyspádované do novej strešnej vpuste. Tá bude napojená na existujúci zvod dažďovej vody.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 27 250
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (zákona o verejnom obstarávaní) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: § 32, ods. 1, písm. e): Základné údaje o uchádzačovi, v ktorých uvedie obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné, aby si verejný obstarávateľ mohol sám preveriť oprávnenie k podnikaniu v Registri hospodárskych subjektov. § 32, ods. 1, písm. f): Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2) V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS), nemusí predkladať doklady k preukázaniu osobného postavenia, uvedie informáciu o zápise vo svojej ponuke. Uchádzač musí svoju odbornú spôsobilosť preukázať: podľa § 34 ods. 1 písm. a) predložením zoznamu realizovaných prác podľa § 34 ods. 1 písm. c) dokladom o odbornej spôsobilosti
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava v budove Krajskej hvezdárne - havarijný stav
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 21/2024KHVaZKC
 • Názov : Oprava v budove Krajskej hvezdárne - havarijný stav
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodávky tovarov súvisiacich so sanáciou murív a podláh budovy Hvezdárne. Rozsah predmetu zákazky Sanácia interiérových plôch murív s prevedením horizontálneho clonenia proti vzlínajúcej vlhkosti. Postup sanácie: Z plôch určených k sanácii sa odstráni pôvodná omietka t.j. cca 800 mm nad okom viditeľné mapy. Ako prvý krok je zamedzenie kapilárnej vzlínavosti, ktoré sa prevedie horizontálnym clonením pomocou tlakovej injektáže. Osová vzdialenosť vrtov cca 150 - 170 mm. Dĺžka vrtov je rovná hrúbke muriva skrátená o 80 mm. Táto injektáž bude v úrovni + 0,0. Ďalší postup: Murivo v styku so zeminou. Všetky plochy sa dôkladne očistia kefou. Nesmie zostať žiadna nesúdržná a separačná vrstva alebo omietka. Po očistení sa aplikuje neutralizačný náter vo dvoch po sebe idúcich náteroch s technologickou prestávkou. Murivo sa vyrovná cementovou maltou a aplikuje sa izolačná stierka. Po vytuhnutí sa nanesie polokrycí cementový špric s prísadou na zvýšeniu prídržnosti k podkladu. Na takto pripravený podklad sa nanesie finálna vrstva sanačnej omietky hr. min 15 mm. Zvyšné murivo: opäť sa aplikuje neutralizačný náter vo dvoch po sebe idúcich náteroch, medzi ktorými je technologická prestávka. Následne sa aplikuje polokrycí cementový špric s prísadou ako vyššie. Na takto pripravený podklad sa nanesie finálna vrstva sanačnej omietky ako v predchádzajúcom hr. min 15 mm. Izolácie podláh Potery sa v miestnostiach vybúrajú. Zrealizuje sa podkladný poter, na ktorý sa nanesie hydroizolačná stierka s odolnosťou proti tlakovej vode. Následne sa zrealizuje cementovopieskový poter. Po technologickej prestávke 28 dní prevedie poistnú hydroizoláciu dvojnásobným náterom. Na takto pripravenú plochu je možné nalepiť PVC podlahovinu. Oprava pochôdznej strechy Nášľapná vrstva: budú demontované a po oprave spätne uložené betónové dlaždice z vymývaného betónu na rektifikačných terčíkoch /dlažba bude v rovine/. Hydroizoláciu bude tvoriť FATRAFOL 810 (alebo ekvivalent.), tepelnú izoláciu spádové kliny z extrudovaného polystyrénu hr. 160 mm, ktoré budú vyspádované do novej strešnej vpuste. Tá bude napojená na existujúci zvod dažďovej vody.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hrádok 1
 • Mesto: Michalovce
 • PSČ: 07101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.04.2024
 • Dátum ukončenia: 30.06.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: doklad o odbornej spôsobilosti
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Miesto otvárania ponúk: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Gorkého 1 Michalovce, kancelária riaditeľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.khazkc.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500919
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)