PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
Kód zákazky: 39109
Kód oznámenia: 8753 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 34 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Trenčín
Adresa: Mierové nám.
91101 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Mierové nám. Trenčín 91101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (PD) s náležitosťami PD pre stavebné povolenie, s výkazom výmerom a rozpočtom pre nasledovné časti: - vykurovanie: realizácia novej kotolne a rekonštrukcia súčasnej kotolne s príslušenstvom a MaR, rozvody tepla v objekte vrátane nových radiátorov - rozvody plynu - rekonštrukcia zdravotechniky - vzduchotechnika v priestoroch 1. NP - stavebné práce (rekonštrukcia wc, spŕch, výmena a oprava časti podláh, maľovanie, vyspravenie omietok po profesiách a ostatných poškodení omietok a muriva, sanácia prasklín muriva) - výmena, príp. obnova okien a dverí. Súčasťou PD je aj fotodokumentácia súčasného stavu - okno, parapet, kľučky, okenice a pod. - rekonštrukcia krovu a výmena strešnej krytiny v SV a JV časti objektu, doplnenie strešných okien - vypracovanie plánu užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi stavby (verejnej práce) pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona o verejných prácach a pri vypracovaní záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle § 15 a nasled. zákona o verejných prácach a vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., Rekonštrukcia sa týka budovy Župného domu v Trenčíne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri obnove omietok je potrebné dodržiavať postupy a technológie zo Správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie vypracovanej spoločnosťou Restau.art, taktiež je potrebné prioritne viesť siete v jestvujúcich trasách a minimalizovať jednotlivé zásahy do stien a klenieb. Rekonštrukciu krovu projektovať na základe dokumentu „statické posúdenie krovu pre výmenu krytiny z plechovej za pálenú alebo betónovú s možnosťou zobytnenia podkrovia“ vypracovanom spoločnosťou PROJEKTY A DOZORY STAVIEB s.r.o. a dokumentov Dendrologický posudok na zdravotný stav drevených prvkov v krovoch „A“, „B“, „C“ a trámového stropu na 3. NP v objekte Župného domu v meste Trenčín a Dendrologický posudok na skutkový stav sprístupnených väzných trámov v krovoch „B“, „C“ na Župnom dome v meste Trenčín vypracovaných Drevárskym kongresom. PD realizovať tak, aby nekolidovala s PD „Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť elektroinštalácia, bleskozvod a elektrická požiarna signalizácia“ vypracovanou spoločnosťou IN-Pro s.r.o. Sanáciu prasklín muriva projektovať v zmysle Statického posúdenia viditeľných stavebných konštrukcií, ktoré vypracoval STAVOPORT s.r.o. PD bude v rozpracovanosti konzultovaná a odsúhlasovaná s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. PD musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (Do not significant harm – DNSH) V cene PD je 20 hodín autorského dozoru. Projektová dokumentácia bude dodaná v: 8 ks v papierovej podobe, a Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v 1 ks digitálnom formáte PDF, TXT, XLS., Zhotoviteľ povinný vypracovať a dodať v rámci dohodnutej ceny aj plán užívania verejnej práce v 4 ks v tlačenej forme a aj 1 ks v digitálnej forme vo formáte PDF Termín vypracovania predmetu zákazky: do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu. Plán užívania verejnej práce Zhotoviteľ odovzdá do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky ostatné náklady (práce, tovary a služby a pod.) súvisiace s plnením predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283122
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Trenčín (ID: 94198)
 • Zákazka: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha. (ID: 500157)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Trenčín
 • IČO: 00312037
 • DIČ: 2021079995
 • Adresa
 • Ulica: Mierové nám.
 • Číslo: 2
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: adriana.benkova@trencin.sk
 • Telefónne číslo: 0326504277
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Trenčín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4695
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 39109
 • Názov: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
 • Opis: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (PD) s náležitosťami PD pre stavebné povolenie, s výkazom výmerom a rozpočtom pre nasledovné časti: - vykurovanie: realizácia novej kotolne a rekonštrukcia súčasnej kotolne s príslušenstvom a MaR, rozvody tepla v objekte vrátane nových radiátorov - rozvody plynu - rekonštrukcia zdravotechniky - vzduchotechnika v priestoroch 1. NP - stavebné práce (rekonštrukcia wc, spŕch, výmena a oprava časti podláh, maľovanie, vyspravenie omietok po profesiách a ostatných poškodení omietok a muriva, sanácia prasklín muriva) - výmena, príp. obnova okien a dverí. Súčasťou PD je aj fotodokumentácia súčasného stavu - okno, parapet, kľučky, okenice a pod. - rekonštrukcia krovu a výmena strešnej krytiny v SV a JV časti objektu, doplnenie strešných okien - vypracovanie plánu užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi stavby (verejnej práce) pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona o verejných prácach a pri vypracovaní záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle § 15 a nasled. zákona o verejných prácach a vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., Rekonštrukcia sa týka budovy Župného domu v Trenčíne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri obnove omietok je potrebné dodržiavať postupy a technológie zo Správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie vypracovanej spoločnosťou Restau.art, taktiež je potrebné prioritne viesť siete v jestvujúcich trasách a minimalizovať jednotlivé zásahy do stien a klenieb. Rekonštrukciu krovu projektovať na základe dokumentu „statické posúdenie krovu pre výmenu krytiny z plechovej za pálenú alebo betónovú s možnosťou zobytnenia podkrovia“ vypracovanom spoločnosťou PROJEKTY A DOZORY STAVIEB s.r.o. a dokumentov Dendrologický posudok na zdravotný stav drevených prvkov v krovoch „A“, „B“, „C“ a trámového stropu na 3. NP v objekte Župného domu v meste Trenčín a Dendrologický posudok na skutkový stav sprístupnených väzných trámov v krovoch „B“, „C“ na Župnom dome v meste Trenčín vypracovaných Drevárskym kongresom. PD realizovať tak, aby nekolidovala s PD „Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť elektroinštalácia, bleskozvod a elektrická požiarna signalizácia“ vypracovanou spoločnosťou IN-Pro s.r.o. Sanáciu prasklín muriva projektovať v zmysle Statického posúdenia viditeľných stavebných konštrukcií, ktoré vypracoval STAVOPORT s.r.o. PD bude v rozpracovanosti konzultovaná a odsúhlasovaná s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. PD musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (Do not significant harm – DNSH) V cene PD je 20 hodín autorského dozoru. Projektová dokumentácia bude dodaná v: 8 ks v papierovej podobe, a Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v 1 ks digitálnom formáte PDF, TXT, XLS., Zhotoviteľ povinný vypracovať a dodať v rámci dohodnutej ceny aj plán užívania verejnej práce v 4 ks v tlačenej forme a aj 1 ks v digitálnej forme vo formáte PDF Termín vypracovania predmetu zákazky: do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu. Plán užívania verejnej práce Zhotoviteľ odovzdá do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky ostatné náklady (práce, tovary a služby a pod.) súvisiace s plnením predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 34 900.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierové nám.1/2
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91164
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Neplatí to však v prípade, ak uchádzač nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike b)Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený. V prípade, ak by uchádzač, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike nepredložil doklad o oprávnení poskytovať služby, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zistí po predložení dokladu o oprávnení poskytovať služby , že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený. V prípade, ak verejný obstarávateľ pri preverovaní oprávnenia uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu zistí v informačných systémov ( v zmysle zákona č. 177/2018 Z.z. Zákon o byrokracii), že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený. Verejný obstarávateľ nežiada zašifrovanie ponuky. V prípade, ak uchádzač svoju predloženú ponuku zašifroval heslom a heslo nevložil pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk bude podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo zákazky vylúčený.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom EPVO Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný v systéme EPVO. Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 39109
 • Názov : PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
 • Opis: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (PD) s náležitosťami PD pre stavebné povolenie, s výkazom výmerom a rozpočtom pre nasledovné časti: - vykurovanie: realizácia novej kotolne a rekonštrukcia súčasnej kotolne s príslušenstvom a MaR, rozvody tepla v objekte vrátane nových radiátorov - rozvody plynu - rekonštrukcia zdravotechniky - vzduchotechnika v priestoroch 1. NP - stavebné práce (rekonštrukcia wc, spŕch, výmena a oprava časti podláh, maľovanie, vyspravenie omietok po profesiách a ostatných poškodení omietok a muriva, sanácia prasklín muriva) - výmena, príp. obnova okien a dverí. Súčasťou PD je aj fotodokumentácia súčasného stavu - okno, parapet, kľučky, okenice a pod. - rekonštrukcia krovu a výmena strešnej krytiny v SV a JV časti objektu, doplnenie strešných okien - vypracovanie plánu užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľovi stavby (verejnej práce) pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona o verejných prácach a pri vypracovaní záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle § 15 a nasled. zákona o verejných prácach a vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., Rekonštrukcia sa týka budovy Župného domu v Trenčíne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri obnove omietok je potrebné dodržiavať postupy a technológie zo Správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie vypracovanej spoločnosťou Restau.art, taktiež je potrebné prioritne viesť siete v jestvujúcich trasách a minimalizovať jednotlivé zásahy do stien a klenieb. Rekonštrukciu krovu projektovať na základe dokumentu „statické posúdenie krovu pre výmenu krytiny z plechovej za pálenú alebo betónovú s možnosťou zobytnenia podkrovia“ vypracovanom spoločnosťou PROJEKTY A DOZORY STAVIEB s.r.o. a dokumentov Dendrologický posudok na zdravotný stav drevených prvkov v krovoch „A“, „B“, „C“ a trámového stropu na 3. NP v objekte Župného domu v meste Trenčín a Dendrologický posudok na skutkový stav sprístupnených väzných trámov v krovoch „B“, „C“ na Župnom dome v meste Trenčín vypracovaných Drevárskym kongresom. PD realizovať tak, aby nekolidovala s PD „Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť elektroinštalácia, bleskozvod a elektrická požiarna signalizácia“ vypracovanou spoločnosťou IN-Pro s.r.o. Sanáciu prasklín muriva projektovať v zmysle Statického posúdenia viditeľných stavebných konštrukcií, ktoré vypracoval STAVOPORT s.r.o. PD bude v rozpracovanosti konzultovaná a odsúhlasovaná s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. PD musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (Do not significant harm – DNSH) V cene PD je 20 hodín autorského dozoru. Projektová dokumentácia bude dodaná v: 8 ks v papierovej podobe, a Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v 1 ks digitálnom formáte PDF, TXT, XLS., Zhotoviteľ povinný vypracovať a dodať v rámci dohodnutej ceny aj plán užívania verejnej práce v 4 ks v tlačenej forme a aj 1 ks v digitálnej forme vo formáte PDF Termín vypracovania predmetu zákazky: do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu. Plán užívania verejnej práce Zhotoviteľ odovzdá do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa. V cenovej ponuke musia byť zahrnuté aj všetky ostatné náklady (práce, tovary a služby a pod.) súvisiace s plnením predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 34 900.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mierové nám.1/2
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91164
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR za celý predmet obstarávania s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 27.03.2024 o 13:30 hod. a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému EPVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Trenčín, Mierové nám. 1/2 Trenčín
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500157&orgId=4695
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500157
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ISEVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)