Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb
Kód zákazky: OVO61403/2023
Kód oznámenia: 8723 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb. Verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) plánuje viac stavieb, pri ktorých pre ich komplexnosť a zložitosť je potrebné, aby pri nich bola v priebehu výstavby zabezpečená odborná kontrolná činnosť a sledoval sa súlad výstavby s projektovou dokumentáciou, technickými normami STN (poprípade EN) a zmluvnými podmienkami (harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita) v mene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1279625
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ID: 39686)
 • Zákazka: Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb (ID: 499214)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • IČO: 00603481
 • DIČ: 2020372596
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: andrej.zahorec@bratislava.sk
 • Telefónne číslo: +421259356511
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6563
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OVO61403/2023
 • Názov: Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb. Verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) plánuje viac stavieb, pri ktorých pre ich komplexnosť a zložitosť je potrebné, aby pri nich bola v priebehu výstavby zabezpečená odborná kontrolná činnosť a sledoval sa súlad výstavby s projektovou dokumentáciou, technickými normami STN (poprípade EN) a zmluvnými podmienkami (harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita) v mene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 100 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 61403/2023
 • Názov : Výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon stavebno-technického dozoru objednávateľa počas realizácie stavieb. Verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) plánuje viac stavieb, pri ktorých pre ich komplexnosť a zložitosť je potrebné, aby pri nich bola v priebehu výstavby zabezpečená odborná kontrolná činnosť a sledoval sa súlad výstavby s projektovou dokumentáciou, technickými normami STN (poprípade EN) a zmluvnými podmienkami (harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita) v mene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebný dozor na stavenisku
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň: Zoznam musí obsahovať zákazky na poskytnutie služieb rovnakého/obdobného charakteru ako je predmet zákazky (výkon činnosti stavebného dozoru na zákazkách výstavby, opravy alebo rekonštrukcie ciest a mostov). Uchádzač musí preukázať minimálnu úroveň referencií: Poskytol služby rovnakého/obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, kde súhrnný stavebný náklad uskutočnených stavebných prác na týchto zákazkách bol minimálne 6 mil. EUR bez DPH, z toho celková cena uskutočnených stavebných prác pre minimálne jednu stavbu predstavovala hodnotu minimálne 300 000,-. EUR bez DPH. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže že na plnenie predmetu zákazky disponuje osobami: a) - odborne spôsobilou osobou na výkon činností stavebného dozoru pre kategóriu Inžinierske stavby – podkategória: 21 dopravné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch; - daná odborne spôsobila osoba má minimálnu prax 5 rokov v oblasti výkonu stavebného dozoru pre kategóriu Inžinierske stavby po získaní osvedčenia* - Verejný obstarávateľ požaduje min. 2 osoby b) - odborne spôsobilou osobou na výkon činností stavebného dozoru pre kategóriu Inžinierske stavby - podkategória 22 mosty, tunely podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch; - daná odborne spôsobila osoba má minimálnu prax 5 rokov v oblasti výkonu stavebného dozoru pre kategóriu Inžinierske stavby po získaní osvedčenia* - Verejný obstarávateľ požaduje min. 1 osobu *Verejný obstarávateľ z dôvodu potreby plnenia zákazky požaduje aby uchádzač disponoval samostatne min. dvomi osobami pre podmienku účasti v zmysle písm. a) a samostatne min. jednou osobou pre podmienku účasti v zmysle písm. b). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://www.komarch.sk/zoznamy-architektov, https://verejnyportal.sksi.sk/search). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – hodinová sadzba
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499214
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499214
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)