Strážne služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Strážne služby
Kód zákazky: 498806
Kód oznámenia: 8790 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79713000-5
Predpokladaná hodnota: 342 206,38 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Palisády
81106 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Palisády Bratislava 81106 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby vo vybraných objektoch SSDZ, a.s., vrátane služby informátora a zabezpečenia ochrany objektov pripojením na pult centrálnej ochrany. Podrobnejšie informácie sú uvedená v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Zákazka: Strážne služby

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1278304
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ID: 15400)
 • Zákazka: Strážne služby (ID: 498806)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
 • IČO: 35822163
 • DIČ: 2021595378
 • Adresa
 • Ulica: Palisády
 • Číslo: 31
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81106
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: tassy@ssdz.sk
 • Telefónne číslo: 0905666306
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9521
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 498806
 • Názov: Strážne služby
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby vo vybraných objektoch SSDZ, a.s., vrátane služby informátora a zabezpečenia ochrany objektov pripojením na pult centrálnej ochrany. Podrobnejšie informácie sú uvedená v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 342 206.38
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Strážne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Strážne služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 498806
 • Názov : Strážne služby
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby vo vybraných objektoch SSDZ, a.s., vrátane služby informátora a zabezpečenia ochrany objektov pripojením na pult centrálnej ochrany. Podrobnejšie informácie sú uvedená v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 342 206.38
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Strážne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 11.05.2024
 • Dátum ukončenia: 10.05.2026
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: a) Každy´ uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejny´ obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje vy´lučne v slovenskom, prípadne českom jazyku. c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejneny´ch na webovej stránke, (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/, https://www.isepvo.sk/videonavody/), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažny´ch podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/498806. e)Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje vy´lučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonicky´ kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení. f) Verejny´ obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo vy´ške 10.000,- EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažny´ch podkladoch. g) Lehota viazanosti ponúk je do 31.05.2024 h) Dodávateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone strážnej služby na poistné plnenie vo výške minimálne 400.000,00 EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.4 Súťažných podkladov - Návrh zmluvy ch) Dodávateľ pred podpisom zmluvy zloží na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške 20.000,00 EUR alebo predloží Objednávateľovi originál vystavenej bankovej záruky platnej počas celej doby trvania zmluvy vo výške 20.000,00 EUR, ktorá bude slúžiť ako inštitút finančného zaistenia riadneho plnenia zmluvy, t.j. v požadovanej kvalite, včasnosti a za dodržania ostatných zmluvných podmienok. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.4 Súťažných podkladov - Návrh zmluvy.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti ty´kajúce sa osobného postavenia v súlade s §32 zákona o VO. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažny´ch podkladoch. Verejny´ obstarávateľ nie je oprávneny´ použiť údaje z informačny´ch systémov verejnej správy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediny´m kritérium na vyhodnotenie ponúk je celková cena v EUR bez DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: "On-line“ sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetky´m uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeny´m spôsobom komunikácie do lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: "On-line"
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498806
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498806
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)