Dodanie parkovacích automatov a poskytnutie súvisiacich služieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie parkovacích automatov a poskytnutie súvisiacich služieb
Kód zákazky: 016/ZNH/2024
Kód oznámenia: 8764 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30144200-2
Predpokladaná hodnota: 96 346,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Banská Bystrica
Adresa: Československej armády
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Československej armády Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie 11 ks parkovacích automatov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283177
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Banská Bystrica (ID: 28876)
 • Zákazka: Dodanie parkovacích automatov a poskytnutie súvisiacich služieb (ID: 501070)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Banská Bystrica
 • IČO: 00313271
 • DIČ: 2020451587
 • Adresa
 • Ulica: Československej armády
 • Číslo: 26
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ingrid.suhajdova@banskabystrica.sk
 • Telefónne číslo: 0484330550
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Banská Bystrica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4778
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 016/ZNH/2024
 • Názov: Dodanie parkovacích automatov a poskytnutie súvisiacich služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodanie 11 ks parkovacích automatov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 96 346.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stroje na vydávanie lístkov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34926000, 38730000, 51214000, 50316000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Osobné postavenie podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač nie je povinný predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby, vzťahujúce sa k predmetu zákazky, uvedené si verejný obstarávateľ overí v Obchodnom alebo v Živnostenskom registri, formou náhľadu do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) alebo v inom informačnom systéme verejnej správy na internete (portál oversi.gov.sk). V prípade, že oprávnenie uchádzača dodávať tovar a poskytovať služby nebude súlade s požiadavkou na predmet zákazky, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia. 2. Osobné postavenie podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (čestné vyhlásenie) – ako súčasť Prílohy č.3 súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia. 3. Neexistencia dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.f) zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie parkovacích automatov a poskytnutie súvisiacich služieb
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 016/ZNH/2024
 • Názov : Dodanie parkovacích automatov a poskytnutie súvisiacich služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodanie 11 ks parkovacích automatov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 96 346.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stroje na vydávanie lístkov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34926000, 38730000, 51214000, 50316000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 52
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň: Verejný obstarávateľ požaduje, aby z uvedeného zoznamu bolo zrejmé, že uchádzač zrealizoval dodanie parkovacích automatov vrátane súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnom objeme minimálne 100.000,00 EUR s DPH. Predložený zoznam musí obsahovať min.: • názov (obchodné meno) a sídlo odberateľa (t.j. druhej zmluvnej strany), • názov a stručný opis predmetu plnenia, z ktorého bude zrejmé, že išlo o dodanie parkovacích automatov vrátane súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, • zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH a s DPH, • lehotu dodania, • referenciu, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 40 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH (u platiteľov DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, bude predmetom hodnotenia jeho konečná cena.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Požadujeme vytvorenie určitej právnej formy tak, aby boli jednoznačne zadefinované konkrétne práva, povinnosti a zodpovednosti jednotlivých členov skupiny dodávateľov pri plnení zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v kúpnej zmluve, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Banská Bystrica)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Banská Bystrica)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie sa uskutoční prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501070
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Banská Bystrica)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Banská Bystrica)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)