Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela
Kód zákazky: SŠ_SL-2024-1621-interier-ZsNH
Kód oznámenia: 8736 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 0,01 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jarmočná
06401 Stará Ľubovňa
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jarmočná Stará Ľubovňa 06401 Slovensko Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa - miestom dodania je sídlo kupujúceho alebo jeho elokované pracovisko, resp. jeho organizačná zložka (bude presne určené v čase podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom).
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obstaranie interiérového vybavenia pre Spojenú školu, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch - prílohách k VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK - prieskum trhu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283063
1. Základné údaje
 • Organizácia: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (ID: 87030)
 • Zákazka: Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela (ID: 501130)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
 • IČO: 53265301
 • DIČ: 2121317979
 • Internetová adresa (URL): http://www.ssjsl.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Jarmočná
 • Číslo: 108
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 06401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
 • E-mail: sekretariat@ssjsl.sk
 • Telefónne číslo: 00421907246797
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20657
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SŠ_SL-2024-1621-interier-ZsNH
 • Názov: Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie interiérového vybavenia pre Spojenú školu, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch - prílohách k VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK - prieskum trhu.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 0.01
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39120000, 39160000, 39141300, 39143100, 39143112, 39112000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jarmočná 108
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 06401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa - miestom dodania je sídlo kupujúceho alebo jeho elokované pracovisko, resp. jeho organizačná zložka (bude presne určené v čase podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom).
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa kapitoly III vo výzve na predkladanie ponúk: PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. E) a F) A DÔVODY NA VYLÚČENIE PODĽA § 40 ODS. 6 PÍSM. F). - doklad o oprávnení dodávať tovar: - výpis z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov - uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné), - doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu:- uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné), - doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) - Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 3 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač predloží cenovú ponuku za celú zákazku (zákazka ako celok).
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SŠ_SL-2024-1621-interier-ZsNH
 • Názov : Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie interiérového vybavenia pre Spojenú školu, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch - prílohách k VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK - prieskum trhu.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39120000, 39160000, 39141300, 39143100, 39143112, 39112000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jarmočná 108
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 064 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa - miestom dodania je sídlo kupujúceho alebo jeho elokované pracovisko, resp. jeho organizačná zložka (bude presne určené v čase podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom).
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Poznámka: hodnota 0,01 predstavuje predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bude určená týmto prieskumom trhu. Ak bude týmto prieskumom trhu určená predpokladaná hodnota zákazky v hodnotách uvedených v bode A.-V.1.2) alebo A.-V.1.3) výzvy, budú doručené cenové ponuky záväzné a verejný obstarávateľ bude pokračovať ich vyhodnotením a výberom úspešného uchádzača.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: CENA A SPÔSOB JEJ URČENIA: - Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. - Verejný obstarávateľ je zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. - Uchádzač uvedie svoju pozíciu platcu dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), či si uplatní DPH a podľa akého pravidla a ustanovenia, s poukazom na slovenský zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. ak je zahraničnou osobou uvedie článok Európskej smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov. - Navrhovanú cenu predmetu zákazky je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaným predmetom zákazky v požadovanej kvalite, množstve a špecifikácii za plnenia stanovených podmienok a požiadaviek podľa tejto výzvy. - Pre výpočet Celkovej ceny v EUR za predmet zákazky definovaný v bode II.2) výzvy (ďalej len „cena“) uchádzač vyplní v Prílohe č. 1 a č. 2 výzvy nasledovné údaje: - Cena za MJ v EUR bez DPH, - DPH (- Ak uchádzač nie je platcom DPH (ak nemá uchádzač pridelené identifikačné číslo pre daň (v tuzemsku alebo v zahraničí)), uvedie sadzbu DPH v % 0 (nula). - Ak uchádzač je platcom DPH (ak má uchádzač pridelené identifikačné číslo pre daň (v tuzemsku alebo v zahraničí)), uvedie sadzbu DPH v % aktuálne platnú pre Slovenskú republiku.) - Celková zmluvná cena v EUR s DPH - V prípade ak má uchádzač pridelené zahraničné identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (t. j. nemá „slovenské“ IČ DPH) a zároveň je zahraničnou osobou, je osobou povinnou platiť daň verejný obstarávateľ a pri fakturácii je dodávateľ povinný uviesť informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena v EUR za predmet zákazky definovaný v bode II.2) výzvy.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy k VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK - prieskum trhu.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 14:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:10
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania ePVO.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line otváranie cenových ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501130
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501130
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501130
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)