Kancelárska stolička v celkovom počte 50 kusov, Konferenčná stolička v celkovom počte 20 kusov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárska stolička v celkovom počte 50 kusov, Konferenčná stolička v celkovom počte 20 kusov
Kód zákazky: MF/008699/2024-274
Kód oznámenia: 8798 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39112000-0
Ostatné CPV: 39111100-4
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 11 088,82 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Štefanovičova
81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Štefanovičova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81782 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup kancelárskych stoličiek v celkovom počte 50 kusov a nákup konferenčných stoličiek v celkovom počte 20 kusov pre zamestnancov MF SR. Bližšia technická špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 4 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282923
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ID: 5951)
 • Zákazka: Kancelárska stolička v celkovom počte 50 kusov, Konferenčná stolička v celkovom počte 20 kusov (ID: 501013)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • IČO: 00151742
 • DIČ: 2020798351
 • Adresa
 • Ulica: Štefanovičova
 • Číslo: 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81782
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivan.straka@mfsr.sk
 • Telefónne číslo: +421259582033
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/237
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MF/008699/2024-274
 • Názov: Kancelárska stolička v celkovom počte 50 kusov, Konferenčná stolička v celkovom počte 20 kusov
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup kancelárskych stoličiek v celkovom počte 50 kusov a nákup konferenčných stoličiek v celkovom počte 20 kusov pre zamestnancov MF SR. Bližšia technická špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 4 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 11 088.82
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stoličky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39111100, 60000000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Ulica: Štefanovičova 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 817 82
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kancelárska stolička v celkovom počte 50 kusov, Konferenčná stolička v celkovom počte 20 kusov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MF/008699/2024-274
 • Názov : Kancelárska stolička v celkovom počte 50 kusov, Konferenčná stolička v celkovom počte 20 kusov
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup kancelárskych stoličiek v celkovom počte 50 kusov a nákup konferenčných stoličiek v celkovom počte 20 kusov pre zamestnancov MF SR. Bližšia technická špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 4 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stoličky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 39111100, 60000000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie (§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní)
 • Opis podmienky účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia: 1) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy (platí len pre uchádzača so sídlom v SR). Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní bude overovaná verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, na základe "Celkovej ceny spolu" za celý predmet zákazky v eur vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EPVO. 2. Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať elektronickou formou v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom IS EPVO. 3. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v IS EPVO, a to v súlade s funkcionalitou systému. 4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač. 5. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 6. Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: V IS EPVO cez funkcionalitu "on-line" sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v IS EPVO pri predkladaní ponuky vyplniť.
 • Miesto otvárania ponúk: Informačný systém EPVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501013
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501013
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma 1.0
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)