„Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej“
Kód zákazky: 25/ME/2024Zastavaná plocha: 41,44 m2, p.č. KN-C 19
Kód oznámenia: 8649 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 11 760,22 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Revúca
Adresa: Námestie slobody
05080 Revúca
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Revúca 05080 Slovensko k.ú. Revúca, p.č. KN-C 1908/211
Zdroj:

Popis

Zastavaná plocha: 41,44 m2, p.č. KN-C 1908/211 Stavebné objekty: S01 - Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej Účel stavby Účelom zámeru je zatraktívnenie priestoru pred gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej. Jedná sa o vytvorenie oddychovej zóny, pozostávajúcej z miesta na sedenie, kvetináčov a priestoru pre výsadbu okrasných drevín. Architektúra a materiály Materiálovo je objekt riešený ako kombinácia KVH hranolov (pohľadová kvalita opatrená lazúrou odolnou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, odtieň podľa výberu investora a možností dodávateľa), betónovej dlažby (farba sivá), betónových obrubníkov (farba sivá) a okrasného kameniva (farba antracit). Stavebnotechnické a materiálové riešenie Zemné práce: Podľa podmienok určených v ohlásení drobnej stavby sa pred začatím zemných prác objekt vytýči. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú odstránením pôvodnej ornice na mieste kde sa budú realizovať nové podkladné vrstvy, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavenej parcely. Samotné výkopové práce doporučujem vykonať strojovo a dočistiť ručne tesne pred realizáciou ďalších stavebných prác. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteĺnosti 2 a únosnosť zeminy na základovej škáre 0.25 MPa. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhustiť na únosnosť min.0,25 MPa. Ukotvenie konštrukcie: Nosná konštrukcia z KVH hranolov bude ukotvené do betónovej zámkovej dlažby pomocou pozinkovanej oceľovej pätky stĺpa 101x101 mm a mechanických kotiev 8x60mm. Nosné konštrukcie: Konštrukcia je tvorená z KVH hranolov pohľadovej kvality opatrená lazúrou odolnou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, odtieň podľa výberu investora a možností dodávateľa. Jednotlivé stolárske spoje sú realizované čapovaním, skrutkovaním resp. klinocvaním. Starostlivosť o bezpečnosť, hygienu práce a technické zabezpečenie: Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržiaval všetky bezpečnostné, technické, technologické predpisy a normy, ktoré súvisia z vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce musí dodržať znenie Vyhlášky č. 374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pracovníkom vykonávajúcim túto prácu musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce. Dodávateľ technologických zariadení je povinný dbať na to, aby dodávané zariadenia vyhovovali z hľadiska znečistenia ovzdušia, vibrácii, hluku a teploty platným hygienickým predpisom a normám už pri konštrukcii a výrobe a taktiež ich všetky dodávať v zmysle zákonov s platnými podkladmi na projekčnú prípravu a návodmi na použitie. Do opatrení pre bezpečnosť a hygienu práce patrí ľahká prístupnosť pri prevádzke, údržbe, revíziách, zakrytie rotujúcich a pohyblivých častí atď. Všetci pracovníci musia byť školení o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci všeobecne i zvlášť, pokiaľ to vyžaduje charakter ich práce. Sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie, osobné ochranné pomôcky. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotllivých častí konštrukcií a materiálov. Projektant neberie záruku za správnosť riešenia pri výrobkoch, na ktoré by neboli poskytnuté platné podklady a dodávateľ by napriek tomu trval na ich použití.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Revúca

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282990
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Revúca (ID: 45861)
 • Zákazka: „Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej“ (ID: 501068)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Revúca
 • IČO: 00328693
 • DIČ: 2020724805
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 17
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 05080
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0903520052
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Revúca)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6057
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 25/ME/2024Zastavaná plocha: 41,44 m2, p.č. KN-C 19
 • Názov: „Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej“
 • Opis: Zastavaná plocha: 41,44 m2, p.č. KN-C 1908/211 Stavebné objekty: S01 - Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej Účel stavby Účelom zámeru je zatraktívnenie priestoru pred gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej. Jedná sa o vytvorenie oddychovej zóny, pozostávajúcej z miesta na sedenie, kvetináčov a priestoru pre výsadbu okrasných drevín. Architektúra a materiály Materiálovo je objekt riešený ako kombinácia KVH hranolov (pohľadová kvalita opatrená lazúrou odolnou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, odtieň podľa výberu investora a možností dodávateľa), betónovej dlažby (farba sivá), betónových obrubníkov (farba sivá) a okrasného kameniva (farba antracit). Stavebnotechnické a materiálové riešenie Zemné práce: Podľa podmienok určených v ohlásení drobnej stavby sa pred začatím zemných prác objekt vytýči. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú odstránením pôvodnej ornice na mieste kde sa budú realizovať nové podkladné vrstvy, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavenej parcely. Samotné výkopové práce doporučujem vykonať strojovo a dočistiť ručne tesne pred realizáciou ďalších stavebných prác. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteĺnosti 2 a únosnosť zeminy na základovej škáre 0.25 MPa. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhustiť na únosnosť min.0,25 MPa. Ukotvenie konštrukcie: Nosná konštrukcia z KVH hranolov bude ukotvené do betónovej zámkovej dlažby pomocou pozinkovanej oceľovej pätky stĺpa 101x101 mm a mechanických kotiev 8x60mm. Nosné konštrukcie: Konštrukcia je tvorená z KVH hranolov pohľadovej kvality opatrená lazúrou odolnou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, odtieň podľa výberu investora a možností dodávateľa. Jednotlivé stolárske spoje sú realizované čapovaním, skrutkovaním resp. klinocvaním. Starostlivosť o bezpečnosť, hygienu práce a technické zabezpečenie: Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržiaval všetky bezpečnostné, technické, technologické predpisy a normy, ktoré súvisia z vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce musí dodržať znenie Vyhlášky č. 374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pracovníkom vykonávajúcim túto prácu musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce. Dodávateľ technologických zariadení je povinný dbať na to, aby dodávané zariadenia vyhovovali z hľadiska znečistenia ovzdušia, vibrácii, hluku a teploty platným hygienickým predpisom a normám už pri konštrukcii a výrobe a taktiež ich všetky dodávať v zmysle zákonov s platnými podkladmi na projekčnú prípravu a návodmi na použitie. Do opatrení pre bezpečnosť a hygienu práce patrí ľahká prístupnosť pri prevádzke, údržbe, revíziách, zakrytie rotujúcich a pohyblivých častí atď. Všetci pracovníci musia byť školení o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci všeobecne i zvlášť, pokiaľ to vyžaduje charakter ich práce. Sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie, osobné ochranné pomôcky. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotllivých častí konštrukcií a materiálov. Projektant neberie záruku za správnosť riešenia pri výrobkoch, na ktoré by neboli poskytnuté platné podklady a dodávateľ by napriek tomu trval na ich použití.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 11 760.22
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 11 760.22
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Lokalita: Mesto Revúca, k.ú. Revúca, p.č. KN-C 1908/211
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 05080
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Lokalita: Mesto Revúca, k.ú. Revúca, p.č. KN-C 1908/211
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 25/ME/2024
 • Názov : „Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej“
 • Opis: Zastavaná plocha: 41,44 m2, p.č. KN-C 1908/211 Stavebné objekty: S01 - Vytvorenie oddychovej zóny pred gymnáziom v Revúcej Účel stavby Účelom zámeru je zatraktívnenie priestoru pred gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej. Jedná sa o vytvorenie oddychovej zóny, pozostávajúcej z miesta na sedenie, kvetináčov a priestoru pre výsadbu okrasných drevín. Architektúra a materiály Materiálovo je objekt riešený ako kombinácia KVH hranolov (pohľadová kvalita opatrená lazúrou odolnou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, odtieň podľa výberu investora a možností dodávateľa), betónovej dlažby (farba sivá), betónových obrubníkov (farba sivá) a okrasného kameniva (farba antracit). Stavebnotechnické a materiálové riešenie Zemné práce: Podľa podmienok určených v ohlásení drobnej stavby sa pred začatím zemných prác objekt vytýči. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú odstránením pôvodnej ornice na mieste kde sa budú realizovať nové podkladné vrstvy, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavenej parcely. Samotné výkopové práce doporučujem vykonať strojovo a dočistiť ručne tesne pred realizáciou ďalších stavebných prác. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteĺnosti 2 a únosnosť zeminy na základovej škáre 0.25 MPa. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhustiť na únosnosť min.0,25 MPa. Ukotvenie konštrukcie: Nosná konštrukcia z KVH hranolov bude ukotvené do betónovej zámkovej dlažby pomocou pozinkovanej oceľovej pätky stĺpa 101x101 mm a mechanických kotiev 8x60mm. Nosné konštrukcie: Konštrukcia je tvorená z KVH hranolov pohľadovej kvality opatrená lazúrou odolnou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, odtieň podľa výberu investora a možností dodávateľa. Jednotlivé stolárske spoje sú realizované čapovaním, skrutkovaním resp. klinocvaním. Starostlivosť o bezpečnosť, hygienu práce a technické zabezpečenie: Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržiaval všetky bezpečnostné, technické, technologické predpisy a normy, ktoré súvisia z vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce musí dodržať znenie Vyhlášky č. 374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pracovníkom vykonávajúcim túto prácu musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce. Dodávateľ technologických zariadení je povinný dbať na to, aby dodávané zariadenia vyhovovali z hľadiska znečistenia ovzdušia, vibrácii, hluku a teploty platným hygienickým predpisom a normám už pri konštrukcii a výrobe a taktiež ich všetky dodávať v zmysle zákonov s platnými podkladmi na projekčnú prípravu a návodmi na použitie. Do opatrení pre bezpečnosť a hygienu práce patrí ľahká prístupnosť pri prevádzke, údržbe, revíziách, zakrytie rotujúcich a pohyblivých častí atď. Všetci pracovníci musia byť školení o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci všeobecne i zvlášť, pokiaľ to vyžaduje charakter ich práce. Sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie, osobné ochranné pomôcky. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotllivých častí konštrukcií a materiálov. Projektant neberie záruku za správnosť riešenia pri výrobkoch, na ktoré by neboli poskytnuté platné podklady a dodávateľ by napriek tomu trval na ich použití.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 11 760.22
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Nie je potrebné
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: k.ú. Revúca, p.č. KN-C 1908/211
 • Ulica: k.ú. Revúca, p.č. KN-C 1908/211
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 05080
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: k.ú. Revúca, p.č. KN-C 1908/211
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501068
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)