Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Kód zákazky: 3/2024
Kód oznámenia: 8684 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 7 427,02 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Turčianske Kľačany
Adresa:
03861 Turčianske Kľačany
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Turčianske Kľačany 03861 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby: „Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu". Podrobnosti o počte nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu sú uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia. Tieto počty a intervaly vývozov sú indikatívne, pričom skutočné počty a intervaly vývozov budú dohodnuté podľa potrieb Zmluvnej strany 1 a možností Zmluvnej strany 2. Zmluvná strana 2 musí mať minimálne možnosti zrealizovať činnosť podľa tejto zmluvy podľa indikátorov v Prílohe č.1 Špecifikácia. Miesto dodania predmetu zákazky je katastrálne územie obce Turčianske Kľačany.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282805
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Turčianske Kľačany (ID: 6000)
 • Zákazka: Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (ID: 500934)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Turčianske Kľačany
 • IČO: 00316971
 • DIČ: 2020595060
 • Adresa
 • Mesto: Turčianske Kľačany
 • PSČ: 03861
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starostka@turcianskeklacany.sk
 • Telefónne číslo: +421905513700
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Turčianske Kľačany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5107
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 3/2024
 • Názov: Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie služby: „Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu". Podrobnosti o počte nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu sú uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia. Tieto počty a intervaly vývozov sú indikatívne, pričom skutočné počty a intervaly vývozov budú dohodnuté podľa potrieb Zmluvnej strany 1 a možností Zmluvnej strany 2. Zmluvná strana 2 musí mať minimálne možnosti zrealizovať činnosť podľa tejto zmluvy podľa indikátorov v Prílohe č.1 Špecifikácia. Miesto dodania predmetu zákazky je katastrálne územie obce Turčianske Kľačany.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 427.02
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): D) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky - výpis z obchodného registra /výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra/. E) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. /uvedené vo výzve na predloženie ponuky/
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 3/2024
 • Názov : Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie služby: „Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu". Podrobnosti o počte nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu sú uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia. Tieto počty a intervaly vývozov sú indikatívne, pričom skutočné počty a intervaly vývozov budú dohodnuté podľa potrieb Zmluvnej strany 1 a možností Zmluvnej strany 2. Zmluvná strana 2 musí mať minimálne možnosti zrealizovať činnosť podľa tejto zmluvy podľa indikátorov v Prílohe č.1 Špecifikácia. Miesto dodania predmetu zákazky je katastrálne územie obce Turčianske Kľačany.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 7 427.02
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): D) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky - výpis z obchodného registra /výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra/. E) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. /uvedené vo výzve na predloženie ponuky/
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom pre posúdenie predložených ponúk bude celková najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: on line IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Obec Turčianske Kľačany
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500934
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500934
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)