Kritický upgrade internej IPsec infraštruktúry

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kritický upgrade internej IPsec infraštruktúry
Kód zákazky: 196796/2024-2040
Kód oznámenia: 8683 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32424000-1
Predpokladaná hodnota: 98 671,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy
82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SI -
Miesto dodania: Mlynské nivy Bratislava - mestská časť Ružinov 82715 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je kompletná funkčná náhrada zariadení SonicWall za nové IPsec zariadenia s konsolidáciou sieťových a perimetrových pravidiel.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282231
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ID: 47462)
 • Zákazka: Kritický upgrade internej IPsec infraštruktúry (ID: 500585)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • IČO: 00686832
 • DIČ: 2021056818
 • Adresa
 • Ulica: Mlynské nivy
 • Číslo: 44/a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82715
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martina.rovenska@mhsr.sk
 • Telefónne číslo: +421248541317
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1646
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 196796/2024-2040
 • Názov: Kritický upgrade internej IPsec infraštruktúry
 • Opis: Predmetom zákazky je kompletná funkčná náhrada zariadení SonicWall za nové IPsec zariadenia s konsolidáciou sieťových a perimetrových pravidiel.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 98 671
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Infraštruktúra siete
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby informačných technológií
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky) a § 32 ods. 1 písm. f) ZVO (uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu). Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname: - splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač nepredkladá z dôvodu použitia údajov z Informačných systémov verejnej správy z portálu OverSi.gov.sk (uvedené platí len v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike), - splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doložením skenu čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude tvoriť prílohu jeho ponuky. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kritický upgrade internej IPsec infraštruktúry
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 196796/2024-2040
 • Názov : Kritický upgrade internej IPsec infraštruktúry
 • Opis: Predmetom zákazky je kompletná funkčná náhrada zariadení SonicWall za nové IPsec zariadenia s konsolidáciou sieťových a perimetrových pravidiel.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Infraštruktúra siete
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby informačných technológií
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a výmena informácií sa v tomto postupe zadávania zákazky uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne cez Elektronickú platformu / IS EPVO. 2. Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk sú zverejnené na profile VO k predmetnej zákazke, a to Príloha č.1 - Podrobný opis (špecifikácia predmetu zákazky), Príloha č. 1A – Technická špecifikácia (vyplní uchádzač), Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií, Príloha č. 4 -Návrh zmluvy Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača. 3. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby 4. Požadovaný termín dodania / dĺžka trvania: 60 dní na dodanie a implementáciu/ 12 mesiacov 5. Obsah ponuky: - sken vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 3 „Návrh na plnenia kritérií“, - vyplnená Príloha č. 1A „Opis predmetu zákazky“, - potvrdenie od výrobcu, že je aktuálnym partnerom ponúknutého predmetu zákazky, - sken vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 5 „Čestné vyhlásenie uchádzača“, - relevantné doklady na preukázanie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f), § 34 ods. 1 d) v spojitosti s § 35 ZVO a § 34 ods. 1 g) ZVO (viď časť 4.2"Súťažné podmienky", 4.2.1 „Dôvody na vylúčenie“, „Zoznam podmienok účasti". ). 6. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 7. V prípade nejasností a potreby objasnenia ponúk, prípadne ich doplnenia bude uchádzač verejným obstarávateľom prostredníctvom IS EPVO vyzvaný na vysvetlenie, resp. doplnenie jeho ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo predložené vysvetlenie nebude dostatočné, jeho ponuka bude zo súťaže vylúčená. 8. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 9. Verejný obstarávateľ označí (v prípade splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky) ponuku s najnižšou celkovou cenou za úspešnú. 10 .Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). 11. Informácia o výsledku procesu verejného obstarávania bude uchádzačom zaslaná elektronicky prostredníctvom IS EPVO. 12. Pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 7 písm. c) ZVO podať námietky. 13. Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi súčinnosť, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť zmluvu uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. 15. Predložené ponuky a informácie poskytnuté uchádzačmi tvoria dokumentáciu verejného obstarávateľa viažucu sa k postupu zadávania predmetnej zákazky. 16.Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie legitímneho spracúvania osobných údajov ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) uvedených v predloženej ponuke. Predložením ponuky, ktorej súčasťou sú aj osobné údaje dotknutých osôb.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 ZVO: technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. Uchádzač predloží platný certifikát: • ISO/IEC 27001 v oblasti informačných technológií • ISO/IEC 20000-1 v oblasti informačných technológií V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: uchádzač preukáže údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (údaje o kľúčových expertoch) formou predloženia profesijného životopisu podpísaného dotknutou osobou a predložením dokladov, ktoré sú vyžadované pri pozícií kľúčového experta, okrem špecialistu kybernetickej bezpečnosti. Každý uchádzačom predložený profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad, podpísaný dotknutou osobou, musí obsahovať minimálne: 1) meno a priezvisko príslušného kľúčového experta; 2) najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného kľúčového experta 3) história zamestnania/odbornej praxe príslušného kľúčového experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe/, rok a mesiac od – do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový expert zastával); 4) praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta (názov zmluvy/projektu/predmetu plnenia zmluvy, názov odberateľa/zamestnávateľa, pozícia na zmluve/projekte/predmete plnenia zmluvy, stručný opis zmluvy/projektu/predmetu plnenia zmluvy, obdobie rok a mesiac od - do poskytovania služieb, kontaktné údaje odberateľa – názov, sídlo, emailový a telefonický kontakt, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie); 5) dátum a podpis príslušného kľúčového experta. Projektový manažér • Platný certifikát PRINCE2 minimálne úrovne Foundation alebo ekvivalent • Preukázateľná skúsenosť s riadením projektov min. 5 rokov • Minimálne dve overiteľné referencie na projekte v pozícii projekt managera na projekte súvisiacom s kybernetickou bezpečnosťou a minimálnym počtom 500 assetov Technický špecialista- Expert 1 • Skúsenosti s implementovaním NGFW viac ako 3 roky • Platný certifikát technického špecialistu od výrobcu ponúknutej technológie Technický špecialista- Expert2 • Skúsenosti s implementovaním NGFW viac ako 5 rokov • Platný certifikát technického špecialistu od výrobcu ponúknutej technológie Špecialista pre IT bezpečnosť • Predloží platný certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti vydaný NBÚ Jedna osoba môže preukázať maximálne jednu funkciu experta.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. (konečná cena)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: online prostredníctvom IS EPVO
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500585
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)