Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
Kód zákazky: 10/2024
Kód oznámenia: 8672 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 122 323,05 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Komenského Žilina 01109 Slovensko Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu - tonerov do tlačiarní pre verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, t. j. vrátane dodávky a dopravy najneskôr do 5 dní od doručenia objednávky vystavenej na základe zmluvy, vykládky, ekologickej likvidácie použitých tonerov a zabezpečenia bezplatných opráv predmetu zákazky počas záručnej doby, na základe zmluvy a písomných objednávok podľa Prílohy č. 1.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274721
1. Základné údaje
 • Organizácia: Žilinský samosprávny kraj (ID: 59979)
 • Zákazka: Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní (ID: 497281)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO: 37808427
 • DIČ: 2021626695
 • Adresa
 • Ulica: Komenského
 • Číslo: 48
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lenka.kadasova@zilinskazupa.sk
 • Telefónne číslo: +421415032349
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8276
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 10/2024
 • Názov: Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu - tonerov do tlačiarní pre verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, t. j. vrátane dodávky a dopravy najneskôr do 5 dní od doručenia objednávky vystavenej na základe zmluvy, vykládky, ekologickej likvidácie použitých tonerov a zabezpečenia bezplatných opráv predmetu zákazky počas záručnej doby, na základe zmluvy a písomných objednávok podľa Prílohy č. 1.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 122 323.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 30125100, 60000000, 90500000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Komenského 48
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 011 09
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Úrad Žilinského samosprávneho kraja
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.isepvo.sk/. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.isepvo.sk/. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve a v zverejnených dokumentoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 10/2024
 • Názov : Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu - tonerov do tlačiarní pre verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, t. j. vrátane dodávky a dopravy najneskôr do 5 dní od doručenia objednávky vystavenej na základe zmluvy, vykládky, ekologickej likvidácie použitých tonerov a zabezpečenia bezplatných opráv predmetu zákazky počas záručnej doby, na základe zmluvy a písomných objednávok podľa Prílohy č. 1.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 122 323.05
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 30125100, 60000000, 90500000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Komenského 48
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 011 09
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Úrad Žilinského samosprávneho kraja
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti osobného postavenia
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) sa preukazuje napr. odkazom na verejne prístupné webové portály alebo odkazom na zoznam hospodárskych subjektov vedenom ÚVO. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO sa preukazuje doloženým čestným vyhlásením (Príloha č. 4 v .pdf).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Za každú tonerovú náplň z Prílohy č. 1 predložiť report o výťažnosti toneru v zmysle platného certifikátu ISO/IEC 19752 alebo platného certifikátu ISO/IEC 19798 alebo platného certifikátu ISO/IEC 29142 alebo ekvivalentného dokumentu platného v SR alebo inom členskom štáte EÚ (s uvedením čísla certifikátu v reporte). Ak nie je daná náplň testovaná ani podľa jednej z uvedených noriem, tak uchádzač namiesto reportu predloží vyhlásenie výrobcu alebo osoby oprávnenej vydávať takéto vyhlásenie o výťažnosti náplne pri 5% pokrytí. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk - najnižšia celková cena v EUR s DPH (s presnosťou na dve desatinné miesta) za celý predmet obstarávania. V celkovej cene budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorý spĺňa podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, a ktorého cena ponuky bude najnižšia.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Elektronická fakturácia - v súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ bude nakupovať v priebehu trvania zmluvy na základe čiastkových objednávok potrebné množstvo a zároveň sa uzavretím zmluvy nezaväzuje k odberu celého množstva tovaru.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Spôsob a miesto na predkladanie ponúk: Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.isepvo.sk/. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve a v zverejnených dokumentoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO. Doklady a dokumenty tvoriace ponuku sa v ponuke predkladajú v elektronickej podobe ako naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač predloží ponuku do IS EVO v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Obsah ponuky: - Vyplnený a podpísaný návrh na plnenie kritérií (.pdf aj .xls - za správnosť zavzorcovania zodpovedá uchádzač) - Príloha č. 2 - Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy (.pdf) - Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie k účasti vo VO (.pdf) - Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konečným užívateľom výhod (.pdf) - Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (.pdf) - Príloha č. 6 - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (ak nie sú dostupné z verejne prístupných zdrojov). Otváranie ponúk: Nakoľko sa ponuky budú vyhodnocovať reverzným postupom, nepoužije sa elektronická aukcia a ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky prostredníctvom IS EVO. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 1. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu na obdobie 24 mesiacov (Príloha č. 3). Ďalšie požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v zmluve. 2. Výsledok z prieskumu trhu nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku. UPOZORNENIE: Úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy doklad o ekologickej likvidácii použitých (prázdnych) tonerových náplní: Súhlas na nakladanie, prepravu a likvidáciu s nebezpečným odpadom katalógového čísla 08 03 17 v zmysle Zákona o odpadoch č. 233/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. V prípade, že úspešný uchádzač zabezpečuje dopravu a likvidáciu nebezpečného odpadu cez tretiu osobu, je potrebné doložiť zmluvu s treťou osobou a Súhlas na nakladanie, prepravu a likvidáciu s nebezpečným odpadom katalógového čísla 08 03 17 v zmysle zákona o odpadoch č. 233/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Ak úspešný uchádzač nepredloží pred podpisom zmluvy vyššie požadované doklady, verejný obstarávateľ jeho ponuku neprijme a následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Podľa § 11 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, https://rpvs.gov.sk/rpvs/) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. Povinnosti musia byť naplnené po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad Žilinského samosprávneho kraja
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497281
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497281
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)