Rozšírenie kapacít MŠ v meste Sobrance

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacít MŠ v meste Sobrance
Kód zákazky: 1
Kód oznámenia: 8637 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 938 929,86 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sobrance
Adresa: Štefánikova
07301 Sobrance
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Štefánikova Sobrance 07301 Slovensko Areál existujúcej materskej školy na ulici Gagarinovej v Sobranciach.
Zdroj:

Popis

Výstavba nového pavilónu v areáli existujúcej materskej školy na ulici Gagarinovej v Sobranciach.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Sobrance

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282849
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Sobrance (ID: 37372)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacít MŠ v meste Sobrance (ID: 500966)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 01f8878b-34bf-4afd-a04e-dff61f002778
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Sobrance
 • IČO: 00325791
 • DIČ: 2020752404
 • Adresa
 • Ulica: Štefánikova
 • Číslo: 23
 • Mesto: Sobrance
 • PSČ: 07301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mesto Sobrance
 • E-mail: sekretariat@sobrance.sk
 • Telefónne číslo: +421566522210
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Sobrance)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5799
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1
 • Názov: Rozšírenie kapacít MŠ v meste Sobrance
 • Opis: Výstavba nového pavilónu v areáli existujúcej materskej školy na ulici Gagarinovej v Sobranciach.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 938 929.86
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gagarinova
 • Mesto: Sobrance
 • PSČ: 07301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Areál existujúcej materskej školy na ulici Gagarinovej v Sobranciach
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak v § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, b) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka má jednu časť.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacít MŠ v meste Sobrance
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1
 • Názov : Rozšírenie kapacít MŠ v meste Sobrance
 • Opis: Výstavba nového pavilónu v areáli existujúcej materskej školy na ulici Gagarinovej v Sobranciach.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 938 929.86
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gagarinova
 • Mesto: Sobrance
 • PSČ: 07301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Areál existujúcej materskej školy na ulici Gagarinovej v Sobranciach.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Lehota splatnosti faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Sobrance)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Sobrance)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 14:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:15
 • Opis otvárania ponúk: Pri otváraní ponúk sa postupuje podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500966
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500966
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Sobrance)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Sobrance)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)