POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa
Kód zákazky: Potok-kanalizácia 3/2024
Kód oznámenia: 8712 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45232400-6
Predpokladaná hodnota: 1 207 370,65 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ladislava Pudiša
03483 Bešeňová
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Ladislava Pudiša Bešeňová 03483 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výstavbu kanalizácie - t.j. výstavba novej stokovej siete ako siete potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd. Vodná stavba je zameraná na odkanalizovanie obce Potok potrubím splaškovej kanalizácie. Potrubie bude prechádzať obcou Potok, smerom do obce Bešeňová, kde sa napojí na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie a následne existujúcu čističku odpadových vôd v Liptovskej Teplej. Za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy č. 66/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „výzva“) sa vypracoval Doplnok č. 1 k pôvodnej projektovej dokumentácii vypracovanej 11/2013 prostredníctvom VING-PROJEKCIA Ružomberok, zák. číslo: 13-584-850 (ďalej len „pôvodná PD) s cieľom presne vymedziť rozsah realizácie diela v rámci vyššie uvedenej výzvy a za účelom s tým súvisiacej realizácie verejného obstarávania stavebných prác. V pôvodnej PD sa navrhuje odkanalizovanie obce Potok potrubím splaškovej kanalizácie, dimenzie DN 300. Celá sústava gravitačnej kanalizácie sa skladá z 3 kanalizačných zberačov, zberač „A, B a BA“. Potrubie bude prechádzať obcou Potok, smerom do obce Bešeňová, kde sa napojí na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie. Realizácia diela je rozdelená na dve etapy: etapa č. 1 a etapa č. 2. V etape č. 1 sa navrhuje zrealizovať hlavný kanalizačný zberač „A“ v celej dĺžke a časť kanalizačného zberača „B“. V rámci etapy č. 1 sa zároveň navrhujú realizovať všetky prípojky navrhnuté v pôvodnej PD týkajúce sa zberača „A“. V etape č. 2 sa navrhuje zrealizovať vedľajšie vetvy kanalizácie, a to zberač „B“ a zberač „BA“ v čase a za predpokladu, že budú k dispozícii ďalšie finančné zdroje na realizáciu tejto etapy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, etapa č. 2 nie je predmetom tohto verejného obstarávania. Na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa, bude predmetom zákazky (tohto verejného obstarávania) výlučne etapa č. 1. Predmetom zákazky sú aj opatrenia zelenej infraštruktúry. V časti riešeného územia sa jedná o návrh prvkov zelenej infraštruktúry, kde je navrhovaná trasa novej splaškovej kanalizácie. Prvky zelenej infraštruktúry sa navrhujú mimo územia, kde sa nachádzajú existujúce stavby. Navrhujú sa z dôvodu lepšej orientácie vo voľnom teréne, aby bolo jednoznačne jasné, kde presne bude vedené potrubie splaškovej kanalizácie v rastlom teréne (v okolí budúcich šácht sa navrhuje výsadba malých nízkokoreňových stromov). V trase potrubia navrhovanej splaškovej kanalizácie sa navrhuje výsadba prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá bude zabezpečovať vsakovanie prípadných povrchových vôd z pozemkov nad trasou budúcej splaškovej kanalizácie, kde dochádza k zamokrovaniu tohto územia. Výsadbou rastlín, ktoré dokážu absorbovať väčšie množstvo vody sa zabezpečí, že už nebude dochádzať k zamokrovaniu tohto územia a tým sa zabráni, aby prípadne vody nevsakovali do podložia budúcej kanalizácie a nedochádzalo k prípadnému nátoku takýchto (balastných) vôd do tohto potrubia budúcej splaškovej kanalizácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, požiadavky na realizáciu diela sú uvedené v priloženom výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, Technickej správe Doplnok č. 1 a v návrhu Zmluvy o dielo. Ak sa v súťažných podkladoch, opise predmetu zákazky, v priloženom výkaze výmer uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu/výrobný postup/značku/patent/typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, pri dodržaní týchto podmienok: - ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, - uchádzač musí v ponuke predložiť „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby Zadávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Bešeňová - Potok, združenie obcí

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1280913
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bešeňová - Potok, združenie obcí (ID: 81021)
 • Zákazka: POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa (ID: 480225)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 269bc90e-72a1-4979-9c19-bf4fe3c2f710
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bešeňová - Potok, združenie obcí
 • IČO: 55630910
 • DIČ: 2122043374
 • Adresa
 • Ulica: Ladislava Pudiša
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bešeňová
 • PSČ: 03483
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: besenova@obecbesenova.sk
 • Telefónne číslo: 0917499998
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bešeňová - Potok, združenie obcí)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: grp-p-au
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21716
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Potok-kanalizácia 3/2024
 • Názov: POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výstavbu kanalizácie - t.j. výstavba novej stokovej siete ako siete potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd. Vodná stavba je zameraná na odkanalizovanie obce Potok potrubím splaškovej kanalizácie. Potrubie bude prechádzať obcou Potok, smerom do obce Bešeňová, kde sa napojí na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie a následne existujúcu čističku odpadových vôd v Liptovskej Teplej. Za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy č. 66/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „výzva“) sa vypracoval Doplnok č. 1 k pôvodnej projektovej dokumentácii vypracovanej 11/2013 prostredníctvom VING-PROJEKCIA Ružomberok, zák. číslo: 13-584-850 (ďalej len „pôvodná PD) s cieľom presne vymedziť rozsah realizácie diela v rámci vyššie uvedenej výzvy a za účelom s tým súvisiacej realizácie verejného obstarávania stavebných prác. V pôvodnej PD sa navrhuje odkanalizovanie obce Potok potrubím splaškovej kanalizácie, dimenzie DN 300. Celá sústava gravitačnej kanalizácie sa skladá z 3 kanalizačných zberačov, zberač „A, B a BA“. Potrubie bude prechádzať obcou Potok, smerom do obce Bešeňová, kde sa napojí na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie. Realizácia diela je rozdelená na dve etapy: etapa č. 1 a etapa č. 2. V etape č. 1 sa navrhuje zrealizovať hlavný kanalizačný zberač „A“ v celej dĺžke a časť kanalizačného zberača „B“. V rámci etapy č. 1 sa zároveň navrhujú realizovať všetky prípojky navrhnuté v pôvodnej PD týkajúce sa zberača „A“. V etape č. 2 sa navrhuje zrealizovať vedľajšie vetvy kanalizácie, a to zberač „B“ a zberač „BA“ v čase a za predpokladu, že budú k dispozícii ďalšie finančné zdroje na realizáciu tejto etapy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, etapa č. 2 nie je predmetom tohto verejného obstarávania. Na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa, bude predmetom zákazky (tohto verejného obstarávania) výlučne etapa č. 1. Predmetom zákazky sú aj opatrenia zelenej infraštruktúry. V časti riešeného územia sa jedná o návrh prvkov zelenej infraštruktúry, kde je navrhovaná trasa novej splaškovej kanalizácie. Prvky zelenej infraštruktúry sa navrhujú mimo územia, kde sa nachádzajú existujúce stavby. Navrhujú sa z dôvodu lepšej orientácie vo voľnom teréne, aby bolo jednoznačne jasné, kde presne bude vedené potrubie splaškovej kanalizácie v rastlom teréne (v okolí budúcich šácht sa navrhuje výsadba malých nízkokoreňových stromov). V trase potrubia navrhovanej splaškovej kanalizácie sa navrhuje výsadba prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá bude zabezpečovať vsakovanie prípadných povrchových vôd z pozemkov nad trasou budúcej splaškovej kanalizácie, kde dochádza k zamokrovaniu tohto územia. Výsadbou rastlín, ktoré dokážu absorbovať väčšie množstvo vody sa zabezpečí, že už nebude dochádzať k zamokrovaniu tohto územia a tým sa zabráni, aby prípadne vody nevsakovali do podložia budúcej kanalizácie a nedochádzalo k prípadnému nátoku takýchto (balastných) vôd do tohto potrubia budúcej splaškovej kanalizácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, požiadavky na realizáciu diela sú uvedené v priloženom výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, Technickej správe Doplnok č. 1 a v návrhu Zmluvy o dielo. Ak sa v súťažných podkladoch, opise predmetu zákazky, v priloženom výkaze výmer uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu/výrobný postup/značku/patent/typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, pri dodržaní týchto podmienok: - ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, - uchádzač musí v ponuke predložiť „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby Zadávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 207 370.65
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Potok, Obec Bešeňová, okres Ružomberok
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Potok, Obec Bešeňová, okres Ružomberok
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do databáz IS verejnej správy, uchádzač predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d) zákona. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f) zákona, nakoľko verejný obstarávateľ si tieto skutočnosti vie overiť z verejne dostupných zdrojov v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať alebo si ich overiť, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať. Preukazovanie podmienok účasti osobného postavenia je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, to znamená na etapu č. 1, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Potok-kanalizácia 3/2024
 • Názov : POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE – 1. etapa
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výstavbu kanalizácie - t.j. výstavba novej stokovej siete ako siete potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd. Vodná stavba je zameraná na odkanalizovanie obce Potok potrubím splaškovej kanalizácie. Potrubie bude prechádzať obcou Potok, smerom do obce Bešeňová, kde sa napojí na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie a následne existujúcu čističku odpadových vôd v Liptovskej Teplej. Za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy č. 66/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „výzva“) sa vypracoval Doplnok č. 1 k pôvodnej projektovej dokumentácii vypracovanej 11/2013 prostredníctvom VING-PROJEKCIA Ružomberok, zák. číslo: 13-584-850 (ďalej len „pôvodná PD) s cieľom presne vymedziť rozsah realizácie diela v rámci vyššie uvedenej výzvy a za účelom s tým súvisiacej realizácie verejného obstarávania stavebných prác. V pôvodnej PD sa navrhuje odkanalizovanie obce Potok potrubím splaškovej kanalizácie, dimenzie DN 300. Celá sústava gravitačnej kanalizácie sa skladá z 3 kanalizačných zberačov, zberač „A, B a BA“. Potrubie bude prechádzať obcou Potok, smerom do obce Bešeňová, kde sa napojí na existujúce potrubie splaškovej kanalizácie. Realizácia diela je rozdelená na dve etapy: etapa č. 1 a etapa č. 2. V etape č. 1 sa navrhuje zrealizovať hlavný kanalizačný zberač „A“ v celej dĺžke a časť kanalizačného zberača „B“. V rámci etapy č. 1 sa zároveň navrhujú realizovať všetky prípojky navrhnuté v pôvodnej PD týkajúce sa zberača „A“. V etape č. 2 sa navrhuje zrealizovať vedľajšie vetvy kanalizácie, a to zberač „B“ a zberač „BA“ v čase a za predpokladu, že budú k dispozícii ďalšie finančné zdroje na realizáciu tejto etapy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, etapa č. 2 nie je predmetom tohto verejného obstarávania. Na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa, bude predmetom zákazky (tohto verejného obstarávania) výlučne etapa č. 1. Predmetom zákazky sú aj opatrenia zelenej infraštruktúry. V časti riešeného územia sa jedná o návrh prvkov zelenej infraštruktúry, kde je navrhovaná trasa novej splaškovej kanalizácie. Prvky zelenej infraštruktúry sa navrhujú mimo územia, kde sa nachádzajú existujúce stavby. Navrhujú sa z dôvodu lepšej orientácie vo voľnom teréne, aby bolo jednoznačne jasné, kde presne bude vedené potrubie splaškovej kanalizácie v rastlom teréne (v okolí budúcich šácht sa navrhuje výsadba malých nízkokoreňových stromov). V trase potrubia navrhovanej splaškovej kanalizácie sa navrhuje výsadba prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá bude zabezpečovať vsakovanie prípadných povrchových vôd z pozemkov nad trasou budúcej splaškovej kanalizácie, kde dochádza k zamokrovaniu tohto územia. Výsadbou rastlín, ktoré dokážu absorbovať väčšie množstvo vody sa zabezpečí, že už nebude dochádzať k zamokrovaniu tohto územia a tým sa zabráni, aby prípadne vody nevsakovali do podložia budúcej kanalizácie a nedochádzalo k prípadnému nátoku takýchto (balastných) vôd do tohto potrubia budúcej splaškovej kanalizácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, požiadavky na realizáciu diela sú uvedené v priloženom výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, Technickej správe Doplnok č. 1 a v návrhu Zmluvy o dielo. Ak sa v súťažných podkladoch, opise predmetu zákazky, v priloženom výkaze výmer uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu/výrobný postup/značku/patent/typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, pri dodržaní týchto podmienok: - ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, - uchádzač musí v ponuke predložiť „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby Zadávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 207 370.65
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Potok, Obec Bešeňová, okres Ružomberok
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Víťazný uchádzač bude určený na základe výsledku elektronickej aukcie (ďalej ako „EA“). Elektronická aukcia bude prebiehať v súlade s § 54 zákona prostredníctvom elektronických prostriedkov EPVO. Do EA budú zaradení iba uchádzači, ktorí neboli vylúčení a ktorí splnili všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Podrobné inštrukcie k priebehu EA sú uvedené v prílohe č. 9 SP – Aukčný poriadok. Po ukončení EA predloží víťazný uchádzač aktualizovaný výkaz výmer, v ktorom upraví cenu/ceny tak, aby boli v súlade s výsledok EA.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Finančné a ekonomické postavenie
 • Opis podmienky účasti: Požiadavky na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Požiadavky na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1 – najnižšia celková cena v Eur s DPH – (aukčné kritérium) Váha tohto kritéria : 70 bodov. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v Eur s DPH. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. Spôsob uplatnenia kritéria: Maximálny počet 70 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s predloženou najnižšou navrhovanou cenou za celý predmet zákazky v Eur s DPH. Pri ďalších návrhoch ostatných uchádzačov sa počet pridelených bodov určí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej hodnotenej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov určeným pre kritérium. Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 70 = výsledný počet bodov Cena s DPH x – tého uchádzača
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1 – najnižšia celková cena v Eur s DPH – (aukčné kritérium)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2 – najkratšia dodacia lehota v mesiacoch – (neaukčné kritérium) Váha tohto kritéria: 30 bodov Spôsob uplatnenia kritéria: Maximálny počet 30 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s uvedeným najkratšej lehoty realizácie v mesiacoch. Posudzovať sa bude najkratšia lehota dodania ponúknutá uchádzačom a to konkrétne: Najkratšia ponúknutá lehota –––––––––––––––––––––––––– x 30 = výsledný počet bodov Lehota dodania x – tého uchádzača
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2 – najkratšia dodacia lehota v mesiacoch – (neaukčné kritérium)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Verejný obstarávateľ požaduje osobitné podmienky plnenia zmluvy a to - Uplatnenie sociálneho aspektu. Od Zhotoviteľa sa požaduje zamestnať minimálne 2 osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané a ktoré zároveň patria k marginalizovanej rómskej komunite. Tieto min. dve dlhodobo nezamestnané osoby patriace do marginalizovanej rómskej komunity budú vybrané z evidencie nezamestnaných Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v poradí dostupnosti kapacít okresu Ružomberok, Žilinský kraj. Uvedená podmienka zamestnania sa bude vzťahovať na celú dobu realizácie stavebných prác. Podrobné požiadavky na uplatnenie sociálneho aspektu sú uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov - návrh Zmluvy o dielo, čl. 14. Zhotoviteľ do 14 dní od obdržania pokynu k začatiu prác vydaného stavebným dozorom, predloží Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 10 % zmluvnej ceny bez DPH. (bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov - návrh Zmluvy o dielo).
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Bešeňová - Potok, združenie obcí)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Bešeňová - Potok, združenie obcí)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Nakoľko bude použitá elektronická aukcia podľa § 54 zákona, otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nebudú zverejňovať a uchádzačom nebude zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Nakoľko bude použitá elektronická aukcia podľa § 54 zákona, otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nebudú zverejňovať a uchádzačom nebude zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške: 30 000,- Eur Podrobné podmienky na jej zloženie sú uvedené v bode 17 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/480225
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)