Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu
Kód zákazky: 7516/2024
Kód oznámenia: 8602 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45221110-6
Predpokladaná hodnota: 140 070,97 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
97101 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Prievidza 97101 Slovensko Mostný objekt sa nachádza na pozemku registra E KN, parcela č. 2323/203 k.ú. Prievidza
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi, nad tokom rieky Handlovka. Celková dĺžka mosta je 27,12 metra, dĺžka mostnej konštrukcie je 19,00 metrov. V rámci stavebných prác sú naplánované búracie práce na mostnom zvršku v celosti, odstránenie degradovaných plôch betónu nosnej konštrukcie, nový spádový betón a hydroizolácia, nové asfaltové vrstvy vozovky, viacero sanačných prác a rekonštrukcia spodnej časti mostného objektu. Verejný obstarávateľ predpokladá, že realizácia diela bude ukončená najneskôr 30.09.2024. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282721
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prievidza (ID: 35221)
 • Zákazka: Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu (ID: 500848)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prievidza
 • IČO: 00318442
 • DIČ: 2021162814
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie pre projekty a investície
 • Internetová adresa (URL): https://prievidza.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 14
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie pre projekty a investície
 • E-mail: alena.mackova@prievidza.sk
 • Telefónne číslo: 0465179713
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5192
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 7516/2024
 • Názov: Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi, nad tokom rieky Handlovka. Celková dĺžka mosta je 27,12 metra, dĺžka mostnej konštrukcie je 19,00 metrov. V rámci stavebných prác sú naplánované búracie práce na mostnom zvršku v celosti, odstránenie degradovaných plôch betónu nosnej konštrukcie, nový spádový betón a hydroizolácia, nové asfaltové vrstvy vozovky, viacero sanačných prác a rekonštrukcia spodnej časti mostného objektu. Verejný obstarávateľ predpokladá, že realizácia diela bude ukončená najneskôr 30.09.2024. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 140 070.97
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na mostoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Demolačné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mostný objekt sa nachádza na pozemku registra E KN, parcela č. 2323/203 k.ú. Prievidza
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“ vzťahujúci sa na predmet zákazky. Tento doklad nemusí uchádzač preukazovať a predkladať ako súčasť ponuky, splnenie podmienky bude overené zo strany verejného obstarávateľa po otvorení ponúk. Uchádzač zároveň musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“ Tento doklad uchádzač nahradí v ponuke čestným vyhlásením – Príloha č. 3.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7516/2024
 • Názov : Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi, nad tokom rieky Handlovka. Celková dĺžka mosta je 27,12 metra, dĺžka mostnej konštrukcie je 19,00 metrov. V rámci stavebných prác sú naplánované búracie práce na mostnom zvršku v celosti, odstránenie degradovaných plôch betónu nosnej konštrukcie, nový spádový betón a hydroizolácia, nové asfaltové vrstvy vozovky, viacero sanačných prác a rekonštrukcia spodnej časti mostného objektu. Verejný obstarávateľ predpokladá, že realizácia diela bude ukončená najneskôr 30.09.2024. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 140 070.97
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na mostoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Demolačné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mostný objekt sa nachádza na pozemku registra E KN, parcela č. 2323/203 k.ú. Prievidza
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí splniť podmienku na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky predloženým zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vy-hlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.“ Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam zákaziek, ktoré zrealizoval v posudzovanom období, t.j. päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, alebo referencia nie je zverejnená v evidencii referencií, je uchádzač povinný ako súčasť ponuky predložiť aj hodnotenie, dôkaz o plnení a zhodnotení diela. Zoznam referencií sa musí vzťahovať na rovnaký alebo podobný rozsah a charakter zákazky, ako je predmetom tejto Výzvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Ak ide o stavebné práce alebo služby, uchádzač preukáže svoju odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho, odbor inžinierske stavby - mosty, v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V zmysle príslušnej legislatívy
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podrobné fakturačné a obchodné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť Výzvy na predloženie ponuky. Podrobné technické podmienky realizácie diela sú uvedené v projektovej a technickej dokumentácií, ktorá tvorí súčasť Výzvy na predloženie ponuky.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky budú otvorené cez príslušnú funkcionalitu systému IS EVO, systém po otvorení ponúk zašle všetkým uchádzačom, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili svoje ponuky, zápisnicu z otvorenia ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Systém IS EVO. Prezenčná prítomnosť uchádzačov v sídle verejného obstarávateľa nie je nutná.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=5192&
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500848
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)