Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757
Kód zákazky: SVP 5632/2024
Kód oznámenia: 8628 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112400-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Martinská Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavebné (zemné) práce s využitím pásového rýpadla s dlhým ramenom.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1280997
1. Základné údaje
 • Organizácia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ID: 59496)
 • Zákazka: Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757 (ID: 499729)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • IČO: 36022047
 • DIČ: 2020066213
 • Adresa
 • Ulica: Martinská
 • Číslo: 49
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82105
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dana.kacerova@svp.sk
 • Telefónne číslo: +421556008120
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3510
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SVP 5632/2024
 • Názov: Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757
 • Opis: Stavebné (zemné) práce s využitím pásového rýpadla s dlhým ramenom.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výkopové práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Údržba pozemkov
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač: - nemal evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač za týmto účelom predloží potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace. Uchádzač potvrdenie podľa predchádzajúceho bodu tejto výzvy nepredkladá v prípade, že je platne zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. - nemal evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač za týmto účelom predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace. Uchádzač potvrdenie podľa predchádzajúceho bodu tejto výzvy nepredkladá v prípade, že je platne zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SVP 5632/2024
 • Názov : Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757
 • Opis: Stavebné (zemné) práce s využitím pásového rýpadla s dlhým ramenom.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výkopové práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Údržba pozemkov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač: - mal skúsenosti s realizáciou zákazky rovnakého alebo podobného charakteru. Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných piatich predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania). Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na stavbách, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto vrátane terénnych úprav s tým spojených; so stavebnými prácami na stavbách na ochranu pred povodňami, priehradami, vodnými nádržami, rybníkmi, haťami, hrádzami, vodnými elektrárňami, stavbami na využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku; stavbami, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch, v celkovom objeme spolu minimálne vo výške 50.000,00 EUR bez DPH. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia, resp. iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Ak uchádzač disponuje referenciou resp. dôkazom o poskytnutí stavebných prác v inej mene, než v EUR, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie cudziu menu ako aj jej prepočet na EUR. Pri prepočte sa použije priemerný kumulatívny ročný kurz Európskej centrálnej banky platný v roku, v ktorom bolo protokolárne odovzdané dielo. - mal k dispozícii strojové vybavenie na uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom zložení pásové rýpadlo s dlhým ramenom s dosahom min 15 m Uchádzač za týmto účelom predloží zoznam predmetného vybavenia s uvedením minimálne výrobcu, výrobného čísla, vlastníka, fotografie a technického opisu predmetného stroja, doklad, ktorým uchádzač preukáže vlastnícky vzťah k požadovanému strojnému vybaveniu. V prípade, že vlastníkom niektorého zo strojov nie je samotný uchádzač, verejný obstarávateľ požaduje predložiť podpísanú zmluvu, na základe ktorej sa vlastník stroja resp. osoba, ktorá je oprávnená nakladať s týmto strojom, zaväzuje poskytnúť kapacity tohto stroja úspešnému uchádzačovi pre realizáciu tejto zákazky. - mal k dispozícii minimálne 1 kvalifikovanú osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác, ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby so zameraním na vodohospodárske stavby (tzv. veľká voda). Uchádzač preukáže horeuvedené požiadavky predložením nasledovných dokladov: životopis stavbyvedúceho, ktorý bude obsahovať minimálne meno a priezvisko stavbyvedúceho a identifikačné údaje zamestnávateľa, doklad preukazujúci oprávnenie osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vykonávať činnosť stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby so zameraním na vodohospodárske stavby, t. j. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby so zameraním na vodohospodárske stavby vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení platných právnych predpisov (ďalej len „SKSI“) v začlenení: 20) Inžinierske stavby/ kategória 23 vodohospodárske stavby pre osvedčenie vydané do 31.12.2004, resp. 20) Inžinierske stavby pre osvedčenie vydané od 1.1.2005 do 31.12.2008, resp. od 1.1.2009 Osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho, alebo registračné osvedčenie preukazujúce štatút usadenej osoby pôsobiacej v Slovenskej republike ako stavbyvedúci v odbore inžinierske stavby so zameraním na vodohospodárske stavby a oprávňujúce túto osobu na výkon činnosti stavbyvedúceho na území Slovenskej republiky vydané SKSI.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky prostredníctvom IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=499729&orgId=3510
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499729
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronického systému IS EVO ver 18.0, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)