Premietacie plátno

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Premietacie plátno
Kód zákazky: 2024/MSKS/03
Kód oznámenia: 8609 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38653400-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. oslobodenia
90501 Senica
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Nám. oslobodenia Senica 90501 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup premietacieho plátna do kina Mladosť v Senici.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mestské kultúrne stredisko Senica

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282738
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Senica (ID: 61113)
 • Zákazka: Premietacie plátno (ID: 500876)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestské kultúrne stredisko Senica
 • IČO: 00514071
 • DIČ: 2021087134
 • Adresa
 • Ulica: Nám. oslobodenia
 • Číslo: 17
 • Mesto: Senica
 • PSČ: 90501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: hodosiova@enteris.sk
 • Telefónne číslo: +421911545482
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestské kultúrne stredisko Senica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1152
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/MSKS/03
 • Názov: Premietacie plátno
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup premietacieho plátna do kina Mladosť v Senici.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Premietacie plátna
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: kino Mladosť, budova Domu kultúry, Námestie Oslobodenia 11/17, 905 01 Senica
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi: - k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, - k bodu f): čestným vyhlásením, že nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím. Doklady vyššie uvedené, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Premietacie plátno
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/MSMS/03
 • Názov : Premietacie plátno
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup premietacieho plátna do kina Mladosť v Senici.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Premietacie plátna
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovným dokladom: min. 2 referenciami za posledné 3 roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania spätne, ktorých predmetom bola dodávka a osadenie premietacieho plátna pre kiná.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (EUR, vrátane DPH).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dodanie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500876
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)