I. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: I. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany
Kód zákazky: SVP 4318/2023
Kód oznámenia: 8432 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45221245-1
Ostatné CPV: 45247230-1
45247112-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Martinská Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Slovensko Priepust pod PK VE Sučany- Biely Potok rkm 7,928
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je oprava betónových konštrukcií a dilatácií v priepuste pod prívodovým kanálom derivačnej sústaby vodných elektrární Krpeľany-Sučany-Lipovec.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282002
1. Základné údaje
 • Organizácia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ID: 59496)
 • Zákazka: II. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany (ID: 500432)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • IČO: 36022047
 • DIČ: 2020066213
 • Adresa
 • Ulica: Martinská
 • Číslo: 49
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82105
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: zuzana.valachovicova@svp.sk
 • Telefónne číslo: 0903520916
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3510
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SVP 4318/2023
 • Názov: I. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany
 • Opis: Predmetom zákazky je oprava betónových konštrukcií a dilatácií v priepuste pod prívodovým kanálom derivačnej sústaby vodných elektrární Krpeľany-Sučany-Lipovec.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na tuneloch pod riekou
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45247230, 45247112
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hradiská 1399
 • Mesto: Sučany
 • PSČ: 038 52
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Priepust pod PK VE Sučany- Biely Potok rkm 7,928
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejno obstarávaní (ďalej ako "ZVO"), t.j. musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ overí podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) prostredíctvom registrov verejnej správy. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní overí nahliadnutím do registra subjektov so zákazom účasti na verejnom obstarávaní vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: II. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SVP 4318/2023
 • Názov : II. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany
 • Opis: Predmetom zákazky je oprava etónových konštrukcií a dilatácií v priepuste pod prívodovým kanálom derivačnej sústaby vodných elektrární Krpeľany-Sučany-Lipovec.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na tuneloch pod riekou
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45247230, 45247112
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hradiská 1399
 • Mesto: Sučany
 • PSČ: 038 52
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Priepust pod PK VE Sučany- Biely Potok rkm 7,928
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť v zmysle §34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO v dokladom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania vykonal stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet Zákazky, ktorými sú injektážne a sanačné práce na mostných objektoch a priepustoch. Za účelom preukázania splnenia podmienky uchádzač predloží zoznam vykonaných stavebných prác s uvedením lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona o VO alebo referencie potvrdzujúce vykonanie stavebných prác, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotovená podľa § 12 ods. 2 Zákona o VO. Verejný obstarávateľ s ohľadomna bod 8.1.3 tejto výzvy vyžaduje, aby mal priamo uchádzač resp. osoba, ktorej kapacitami uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti (ďalej pre tento bod len „Uchádzač“), praktické skúsenosti so zákazkou rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ v prípade zákazky, na ktorej sa Uchádzač podieľal spolu s inými osobami ako člen skupiny resp. ako člen združenia dodávateľov, pri vyhodnocovaní tejto podmienky účasti (§ 34 ods. 1 písm. a) Zákona o VO), uzná len tú časť zákazky, ktorú Uchádzač v rámci skupiny resp. združenia dodávateľov reálne poskytol. Verejný obstarávateľ preto v prípade plnenia poskytnutého skupinou resp. združením dodávateľov vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol časť zákazky, ktorú realizoval ako člen skupiny resp. združenia dodávateľov, pričom rozhodujúcim plnením z pohľadu referenčnej zákazky je plnenie rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky definovaný vyššie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Elekronicky prostredníctvom IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=500432&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500432
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)