DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1
Kód zákazky: VO 1/2024
Kód oznámenia: 8536 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214220-8
Predpokladaná hodnota: 117 819,14 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlboká cesta
010 01 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Hlboká cesta Žilina Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú : Stavebné práce sú rozdelené nasledovne: • Objekt Stavebné konštrukcie • Objekt ZTI Zdravotechnika • Objekt ELI Elektroinštalácia • Objekt I Zariadenie interiéru • Objekt IS Informačný systém Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281020
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina (ID: 10592)
 • Zákazka: DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1 (ID: 499739)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
 • IČO: 00607061
 • DIČ: 2020699560
 • Adresa
 • Ulica: Hlboká cesta
 • Mesto: Žilina
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: eva.masarova@szszilina.sk
 • Telefónne číslo: +421417244158
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1317
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO 1/2024
 • Názov: DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1
 • Opis: Predmetom zákazky sú : Stavebné práce sú rozdelené nasledovne: • Objekt Stavebné konštrukcie • Objekt ZTI Zdravotechnika • Objekt ELI Elektroinštalácia • Objekt I Zariadenie interiéru • Objekt IS Informačný systém Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 117 819.14
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich nasledovnými dokladmi. Vyžaduje sa splnenie nasledovných podmienok účasti: Podmienka účasti: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Oprávnenie na uskutočňovanie stavebných prác súvisiacich s predmetom zákazky Spôsob preukázania: Splnenie podmienky verejný obstarávateľ overí cez verejne dostupné informácie uvedené v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR. Podmienka účasti: § 32 ods. 1 pís. f) ZVO Neexistencia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní Spôsob preukázania: Doložená čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 výzvy. Podmienka účasti: § 40 ods. 6 písm. f) -neexistencia dôvodov na vylúčenie na základe konfliktu záujmov Spôsob preukázania: Doložená čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 výzvy. Podmienka účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO – zoznam uskutočnených stavebných prác za posledné 2 roky - min. 2 zákazky vo výške predpokladanej hodnoty zákazky Spôsob preukázania: Doložený Zoznamom zrealizovaných stavebných prác s uvedením cien, lehôt a lehoty a referenciami odberateľov
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO 1/2024
 • Názov : DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1
 • Opis: Predmetom zákazky sú : Stavebné práce sú rozdelené nasledovne: • Objekt Stavebné konštrukcie • Objekt ZTI Zdravotechnika • Objekt ELI Elektroinštalácia • Objekt I Zariadenie interiéru • Objekt IS Informačný systém Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 117 819.14
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499739
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ISePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)