Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.
Kód zákazky: 13032024
Kód oznámenia: 8472 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72413000-8
Predpokladaná hodnota: 11 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lamačská cesta
81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Lamačská cesta Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom plnenia je „Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.“ (ďalej len „webstránka IE“) v anglickom jazyku. Predmet verejného obstarávania pozostáva z týchto častí: Návrh a implementácia webu – komplexná implementácia diela. Servis zahŕňajúci opravy, aktualizácie a rozšírenia portálu. Podrobný Opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282364
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ID: 33230)
 • Zákazka: Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2. (ID: 500677)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 • IČO: 00151882
 • DIČ: 2020798395
 • Adresa
 • Ulica: Lamačská cesta
 • Číslo: 8A
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: iveta.mucskova@cvtisr.sk
 • Telefónne číslo: +421269253158
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/240
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 13032024
 • Názov: Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.
 • Opis: Predmetom plnenia je „Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.“ (ďalej len „webstránka IE“) v anglickom jazyku. Predmet verejného obstarávania pozostáva z týchto častí: Návrh a implementácia webu – komplexná implementácia diela. Servis zahŕňajúci opravy, aktualizácie a rozšírenia portálu. Podrobný Opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 11 800
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Návrh webových (www) sídiel
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Verejný obstarávateľ uvedené skutočnosti overí u úspešného uchádzača prostredníctvom webového sídla www.orsr.sk, resp. www.uvo.gov.sk. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukazuje prostredníctvom prehlásenia v rámci prílohy Zmluvy č. 3_Kalkulácia ceny predloženej v ponuke.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 13032024
 • Názov : Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.
 • Opis: Predmetom plnenia je „Tvorba a údržba webovej stránky, projekt INSPIRING ERA, č.2.“ (ďalej len „webstránka IE“) v anglickom jazyku. Predmet verejného obstarávania pozostáva z týchto častí: Návrh a implementácia webu – komplexná implementácia diela. Servis zahŕňajúci opravy, aktualizácie a rozšírenia portálu. Podrobný Opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 11 800
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Návrh webových (www) sídiel
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava - mestská časť časť Staré Mesto
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500677
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500677
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)