Podpora údržby informačného systému a služby SLA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Podpora údržby informačného systému a služby SLA
Kód zákazky: 2024-00156
Kód oznámenia: 8465 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72000000-5
Predpokladaná hodnota: 21 050,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Martin
Adresa: Kollárova
03659 Martin
NUTS: SI -
Miesto dodania: Kollárova Martin 03659 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je podpora údržby ekonomického a mzdového informačného systému a služby SLA. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky uverejnených v profile verejného obstarávateľa.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282345
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzitná nemocnica Martin (ID: 17900)
 • Zákazka: Podpora údržby informačného systému a služby SLA (ID: 500560)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Martin
 • IČO: 00365327
 • DIČ: 2020598019
 • Adresa
 • Ulica: Kollárova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03659
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.javorova@unm.sk
 • Telefónne číslo: +421434203346
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzitná nemocnica Martin)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1000
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024-00156
 • Názov: Podpora údržby informačného systému a služby SLA
 • Opis: Predmetom zákazky je podpora údržby ekonomického a mzdového informačného systému a služby SLA. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky uverejnených v profile verejného obstarávateľa.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 21 050.4
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi pred uzatvorením zmluvy overí, či uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa: - § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač je oprávnený poskytovať tovar/službu/práce - § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - a či u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov). Verejný obstarávateľ zároveň môže odmietnuť uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ má na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ overí tak, že skontroluje, či je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. V prípade, že uchádzač nebude zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie uvedených podmienok účasti, ktoré nie je možné získať z verejne dostupných zdrojov, v primeranej lehote. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa preukazuje doloženým dokladom o oprávnení poskytovať tovar/službu/práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa preukazuje doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Overenie neprítomnosti konfliktu záujmov bude založené na overení, či všetky zainteresované osoby verejného obstarávateľa predložili čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a zároveň či bolo zo strany úspešného uchádzača predložené čestné vyhlásenie v zmysle prílohy č. 1 uvedenej v dokumentoch zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy - modul IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k dokumentom zákazky a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... Manuály pre registráciu a prácu v systéme IS EVO sa nachádzajú na stránkach: https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a https://www.isepvo.sk/videonavody/ Bližšie informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené v dokumentoch zákazky uverejnených v profile verejného obstarávateľa.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Podpora údržby informačného systému a služby SLA
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Podpora údržby informačného systému a služby SLA
 • Opis: Predmetom zákazky je podpora údržby ekonomického a mzdového informačného systému a služby SLA. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky uverejnených v profile verejného obstarávateľa.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 07:00
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky v elektronickej platforme - modul IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500560
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - modul IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)