Marketingové služby na podporu návštevnosti PSK pasažiermi leteckej spoločnosti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Marketingové služby na podporu návštevnosti PSK pasažiermi leteckej spoločnosti
Kód zákazky: 13_3_2024_KOCR_Mark.služby_let.spol.
Kód oznámenia: 8460 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79340000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Severovýchod Slovenska
Adresa: Námestie mieru
Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Námestie mieru Prešov Slovensko
Zdroj:

Popis

Marketingové služby spočívajú v umiestnení banneru v sekcii „Featured Destination" na domovskej stránke www.ryanair.com a umiestnenie reklamy v ponuke odosielanej odberateľom Ryanair z e-mailového konta.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282325
1. Základné údaje
 • Organizácia: Severovýchod Slovenska (ID: 23045)
 • Zákazka: Marketingové služby na podporu návštevnosti PSK pasažiermi leteckej spoločnosti (ID: 500645)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Severovýchod Slovenska
 • IČO: 42238536
 • DIČ: 2023655832
 • Adresa
 • Ulica: Námestie mieru
 • Mesto: Prešov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditel@severovychod.sk
 • Telefónne číslo: +421517081400
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Severovýchod Slovenska)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/14026
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 13_3_2024_KOCR_Mark.služby_let.spol.
 • Názov: Marketingové služby na podporu návštevnosti PSK pasažiermi leteckej spoločnosti
 • Opis: Marketingové služby spočívajú v umiestnení banneru v sekcii „Featured Destination" na domovskej stránke www.ryanair.com a umiestnenie reklamy v ponuke odosielanej odberateľom Ryanair z e-mailového konta.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Reklamné a marketingové služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO na adrese uvedenej v spodnej časti tejto výzvy : Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť. 2. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom informačného systému IS EVO; požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 3. Spôsob predloženia ponuky: Prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO na adrese uvedenej v spodnej časti tejto výzvy : Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť. Ponuka sa predkladá nahrávaním súborov v bežne používaných a dostupných elektronických formátoch. Predkladať ponuky môžu len registrované a validované hospodárske subjekty. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť. 4. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: a) Vyplnenú prílohu č.1 : Vecný a finančný harmonogram Marketingových služieb, s uvedením cien jednotlivých druhov marketingových služieb. b) Doklad o oprávnení poskytovať požadované služby : napr. kópiu stanov občianskeho združenia, výpis zo ŽR/OR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis z registrov, zverejnených na internete. c) Nezáväzný doklad (dôkaz) o tom, že uchádzač má zabezpečený prístup, priamo alebo sprostredkovane, na webové sídlo spoločnosti Ryanair za účelom zabezpečenia marketingových služieb. Uvedené požadujeme predložiť za účelom, aby si verejný obstarávateľ vedel overiť, či uchádzač dokáže tieto služby zabezpečiť. 5. Úspešný uchádzač predloží v lehote do 5 pracovných dní na základe výzvy verejného obstarávateľa : kópiu/scan zmluvy o poskytovaní marketingových služieb s leteckou spoločnosťou Ryanair, resp. s inou oprávnenou spoločnosťou, poverenou spoločnosťou Ryanair zabezpečením marketingových služieb, ktorá oprávňuje uchádzača zabezpečiť marketingové služby prostredníctvom web domény www.ryanair.com 6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o marketingových službách podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zmluva bude predložená na prerokovanie úspešnému uchádzačovi. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 1 (jeden) rok odo dňa nadobudnutia účinnosti. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : a) neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky. b) zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona 8. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 9. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi. 10. Verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazky. V zmysle bodu 17 § 6 ZVO verejný obstarávateľ uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania množstvo alebo rozsah obstarávaných služieb.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Marketingové služby na podporu návštevnosti PSK pasažiermi leteckej spoločnosti
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 13_3_2024_KOCR_Mark.služby_let.spol.
 • Názov : Marketingové služby na podporu návštevnosti PSK pasažiermi leteckej spoločnosti
 • Opis: Marketingové služby spočívajú v umiestnení banneru v sekcii „Featured Destination" na domovskej stránke www.ryanair.com a umiestnenie reklamy v ponuke odosielanej odberateľom Ryanair z e-mailového konta. Spoločnosť Ryanair je výlučným majiteľom webovej stránky www.ryanair.com, ktorá poskytuje rozsiahle informácie o letiskách, mestách a regiónoch, do ktorých spoločnosť Ryanair lieta, s propagáciou dostupných zariadení, turistických atrakcií, možností dopravy atď. a s odkazmi na webové stránky miestnych/regionálnych turistických a obchodných subjektov a organizácií. KOCR má záujem o služby zamerané na propagáciu Prešovského kraja, jeho regiónov, miest, obcí, lokalít, atrakcií a využiť významný potenciál Reklamného priestoru spoločnosti Ryanair a jeho schopnosť osloviť veľký počet potenciálnych cestujúcich spoločnosti Ryanair. Kúpyschopnosť prichádzajúcich zahraničných turistov je významným faktorom hospodárskeho rozvoja územia Prešovského kraja. Marketingové služby sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá obsahuje vecný, časový a finančný harmonogram Marketingových služieb.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Reklamné a marketingové služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena v eur s DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o marketingových službách.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500645
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500645
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)