Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024
Kód zákazky: 2024_03_13_NVK_KOS
Kód oznámenia: 8516 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77300000-3
Ostatné CPV: 77310000-6
77314100-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nováky
Adresa: Nám. SNP
97271 Nováky
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nám. SNP Nováky 97271 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber dodávateľa, ktorý pre mesto Nováky bude v priebehu roku 2024 realizovať kosenie trávnatých plôch, podľa priloženého rozpisu /pasportu/ trávnatých plôch udržiavaných kosením. Bližšie informácie sú dostupné v prílohe č.1 tejto výzvy. Ku uvedenému bude ako ďalšia položka aj kosenie cintorínov (presné množstvo nie je uvedené, nakoľko sa množstvo stále mení). Uvedené množstvá sú indikatívne a môžu sa v závislosti od potrieb obstarávateľa meniť.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282289
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Nováky (ID: 86966)
 • Zákazka: Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024 (ID: 500624)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Nováky
 • IČO: 00318361
 • DIČ: 2021211775
 • Adresa
 • Ulica: Nám. SNP
 • Číslo: 10
 • Mesto: Nováky
 • PSČ: 97271
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: michal.jakubis@novaky.sk
 • Telefónne číslo: 0918435963
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Nováky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5185
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_03_13_NVK_KOS
 • Názov: Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa, ktorý pre mesto Nováky bude v priebehu roku 2024 realizovať kosenie trávnatých plôch, podľa priloženého rozpisu /pasportu/ trávnatých plôch udržiavaných kosením. Bližšie informácie sú dostupné v prílohe č.1 tejto výzvy. Ku uvedenému bude ako ďalšia položka aj kosenie cintorínov (presné množstvo nie je uvedené, nakoľko sa množstvo stále mení). Uvedené množstvá sú indikatívne a môžu sa v závislosti od potrieb obstarávateľa meniť.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Záhradnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 77310000, 77314100
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_03_13_NVK_KOS
 • Názov : Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa, ktorý pre mesto Nováky bude v priebehu roku 2024 realizovať kosenie trávnatých plôch, podľa priloženého rozpisu /pasportu/ trávnatých plôch udržiavaných kosením. Bližšie informácie sú dostupné v prílohe č.1 tejto výzvy. Ku uvedenému bude ako ďalšia položka aj kosenie cintorínov (presné množstvo nie je uvedené, nakoľko sa množstvo stále mení). Uvedené množstvá sú indikatívne a môžu sa v závislosti od potrieb obstarávateľa meniť.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Záhradnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 77310000, 77314100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Celková cena sa požaduje v nasledovnom tvare - matematicky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Miesto otvárania ponúk: Mesto Nováky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500624
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500624
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)