Prenájom úžitkových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom úžitkových vozidiel
Kód zákazky: TSB-VO-2024/02
Kód oznámenia: 8495 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60170000-0
Predpokladaná hodnota: 135 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické siete Bratislava, a.s.
Adresa: Primaciálne nám.
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne nám. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je prenájom úžitkových vozidiel podľa technických špecifikácií definovaných v prílohe č. 1 výzvy, určených na technické zabezpečenie činností spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s., a to najmä, nie však výlučne pri komplexnej správe verejného osvetlenia hlavného mesta SR Bratislavy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Technické siete Bratislava, a.s.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281997
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technické siete Bratislava, a.s. (ID: 99880)
 • Zákazka: Prenájom úžitkových vozidiel (ID: 500424)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technické siete Bratislava, a.s.
 • IČO: 54302102
 • DIČ: 2121665887
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne nám.
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Simona Bazyľáková
 • E-mail: simona.bazylakova@tsb.sk
 • Telefónne číslo: 0903470900
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technické siete Bratislava, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik kontrolovaný miestnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21218
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: TSB-VO-2024/02
 • Názov: Prenájom úžitkových vozidiel
 • Opis: Predmetom zákazky je prenájom úžitkových vozidiel podľa technických špecifikácií definovaných v prílohe č. 1 výzvy, určených na technické zabezpečenie činností spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s., a to najmä, nie však výlučne pri komplexnej správe verejného osvetlenia hlavného mesta SR Bratislavy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 135 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kopčianska 72
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia: a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby; b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač môže tieto doklady slúžiace na preukázanie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO v ponuke nahradiť čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 s názvom Návrh na plnenie kritérií.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Vzhľadom na to, že ide o zákazku na poskytnutie služieb, nie je možnosť zadať CPV kódy určené pre tovary a z uvedeného dôvodu uvádzame nižšie doplňujúce CPV kódy vzťahujúce sa k predmetnej zákazke: 34144700-5 Úžitkové vozidlá 34110000-1 Osobné automobily 34115000-6 Iné osobné automobily
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prenájom úžitkových vozidiel
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: TSB-VO-2024/02
 • Názov : Prenájom úžitkových vozidiel
 • Opis: Predmetom zákazky je prenájom úžitkových vozidiel podľa technických špecifikácií definovaných v prílohe č. 1 výzvy, určených na technické zabezpečenie činností spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s., a to najmä, nie však výlučne pri komplexnej správe verejného osvetlenia hlavného mesta SR Bratislavy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kopčianska 72
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 135 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o strojovom alebo technickom vybavení
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO, t. j. uchádzač musí preukázať, že disponuje min. 3 úžitkovými vozidlami, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy s názvom „Špecifikácia predmetu zákazky“– uchádzač preukazuje: • technickým listom predložených vozidiel, z ktorého musí vyplývať splnenie požiadaviek na vozidlá; • dokladom z ktorého vyplýva právo disponovať týmito úžitkovými vozidlami počas plnenia zákazky (technické osvedčenie, lízingová zmluva, nájomná zmluva a pod.). Uchádzač môže tieto doklady slúžiace na preukázanie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO v ponuke nahradiť čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 s názvom Návrh na plnenie kritérií.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za 1 mesiac prenájmu všetkých úžitkových vozidiel spolu v EUR S DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 15:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500424
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500424
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)