Aplikácia biocídneho výrobku na báze Bacillus thuringiensis subspecies israelensis dronom a helikoptérou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Aplikácia biocídneho výrobku na báze Bacillus thuringiensis subspecies israelensis dronom a helikoptérou
Kód zákazky: MAGS OVO 49237/2024
Kód oznámenia: 8428 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60441000-1
Predpokladaná hodnota: 58 333,34 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81499 Slovensko Miestom výkonu obstarávaných služieb je územie Bratislavy v prvom, druhom, prípadne vyššom stupni ochrany so súhlasom orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Súhlas zabezpečí obstarávateľ. Mapový podklad tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vykonanie leteckých prác – letecká aplikácia autorizovaného biocídneho prípravku na ničenie lariev komárov na báze účinnej látky BTI (Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, sérotyp H14, kmeň AM65-52) rozptýlením granulátu na povrch vodnej hladiny liahnísk komárov identifikovaných obstarávateľom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1a – Opis predmetu zákazky pre časť č. 1_Aplikácia dronom a v prílohe č. 1b – Opis predmetu zákazky pre časť č. 2_Aplikácia helikoptérou.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281778
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ID: 39686)
 • Zákazka: Aplikácia biocídneho výrobku na báze Bacillus thuringiensis subspecies israelensis dronom a helikoptérou (ID: 500269)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • IČO: 00603481
 • DIČ: 2020372596
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81499
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Simona Bazyľáková
 • E-mail: simona.bazylakova@bratislava.sk
 • Telefónne číslo: +421902461265
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6563
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 49237/2024
 • Názov: Aplikácia biocídneho výrobku na báze Bacillus thuringiensis subspecies israelensis dronom a helikoptérou
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonanie leteckých prác – letecká aplikácia autorizovaného biocídneho prípravku na ničenie lariev komárov na báze účinnej látky BTI (Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, sérotyp H14, kmeň AM65-52) rozptýlením granulátu na povrch vodnej hladiny liahnísk komárov identifikovaných obstarávateľom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1a – Opis predmetu zákazky pre časť č. 1_Aplikácia dronom a v prílohe č. 1b – Opis predmetu zákazky pre časť č. 2_Aplikácia helikoptérou.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 58 333.34
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 58 333.34
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Letecké postrekovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych oblastiach
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom výkonu obstarávaných služieb je územie Bratislavy v prvom, druhom, prípadne vyššom stupni ochrany so súhlasom orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Súhlas zabezpečí obstarávateľ. Mapový podklad tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia: a) podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, b) podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO, t. j. uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky, d) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2a v prípade časti č. 1 zákazky a prílohy č. 2b v prípade časti č. 2 zákazky tejto výzvy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Aplikácia biodícneho výrobku na báze BTI dronom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 49237/2024
 • Názov : Aplikácia biodícneho výrobku na báze BTI dronom
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonanie leteckých prác dronom – aplikácia autorizovaného biocídneho prípravku na ničenie lariev komárov na báze účinnej látky BTI (Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, sérotyp H14, kmeň AM65-52) rozptýlením granulátu na povrch vodnej hladiny liahnísk komárov identifikovaných obstarávateľom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1a – Opis predmetu zákazky pre časť č. 1_Aplikácia dronom.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 29 166.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Letecké postrekovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych oblastiach
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Aplikácia autorizovaného biocídneho prípravku na ničenie lariev komárov na báze účinnej látky BTI (Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, sérotyp H14, kmeň AM65-52) rozptýlením granulátu na povrch vodnej hladiny liahnísk komárov.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom výkonu obstarávaných služieb je územie Bratislavy v prvom, druhom, prípadne vyššom stupni ochrany so súhlasom orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Súhlas zabezpečí obstarávateľ. Mapový podklad tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 29 166.67
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osoby určenej na plnenie rámcovej dohody - pilot dronu
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j. uchádzač uvedie údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie rámcovej dohody – pilot dronu; Minimálna požadovaná úroveň: verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že má k dispozícii pilota, ktorý má prax v obsluhe dronu s automatickým a plynule regulovateľným dávkovacím zariadením a záznamovým zariadením minimálne v rozsahu 300 zalietaných hektárov. Splnenie tejto podmienky účasti preukazuje uchádzač zoznamom poskytnutých služieb, ktorý je súčasťou prílohy č. 2a tejto výzvy, ktorú uchádzač predkladá vo svojej ponuke pre časť č. 1 zákazky. V rámci zoznamu poskytnutých služieb uchádzač uvedie odberateľov služieb a kontaktné údaje na nich, prostredníctvom ktorých si verejný obstarávateľ overí splnenie tejto podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o strojom vybavení - dron
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO, t. j. uchádzač uvedie údaje o strojovom vybavení, ktoré má k dispozícií na poskytnutie služby – dispozícia dronom; Minimálna požadovaná úroveň: verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že disponuje dronom, ktorý je vybavený: -záznamovým zariadením, ktoré dokáže poskytnúť a zdokladovať informácie o zasiahnutej lokalite a dávke biocídneho prípravku v tejto lokalite za účelom hlásenia zásahu na RÚVZ a pre prípadné kontroly iných subjektov oprávnených požadovať dokumentáciu zásahu; -automatickým a plynule regulovateľným dávkovacím zariadením na granulát, ktoré zabezpečí rovnomerné dávkovanie na plochu bez ohľadu na rýchlosť, výšku letu a manévrovanie medzi prekážkami a prípadnými zastaveniami. Splnenie tejto podmienky účasti preukazuje uchádzač vyhlásením o dispozícii strojového vybavenia spĺňajúce stanovené požiadavky. Vyhlásenie je súčasťou prílohy č. 2a tejto výzvy. Vo vyhlásení uchádzač uvedie spôsob dispozície strojového vybavenia (vlastníctvo, prenájom, alebo iný spôsob) a zároveň túto formu dispozície preukáže verejnému obstarávateľovi (napr. doklad o kúpe, zmluva o prenájme, a pod.). Uchádzač zároveň predloží vo svojej ponuke technický list stroja, z ktorého bude vyplývať splnenie požiadaviek na záznamové a dávkovacie zariadenie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena položiek v súčte za predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500269
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500269
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MAGS OVO 49237/2024
 • Názov : Aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonanie leteckých prác helikoptérou – aplikácia autorizovaného biocídneho prípravku na ničenie lariev komárov na báze účinnej látky BTI (Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, sérotyp H14, kmeň AM65-52) rozptýlením granulátu na povrch vodnej hladiny liahnísk komárov identifikovaných obstarávateľom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1b – Opis predmetu zákazky pre časť č. 2_Aplikácia helikoptérou.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 29 166.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Letecké postrekovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych oblastiach
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Aplikácia autorizovaného biocídneho prípravku na ničenie lariev komárov na báze účinnej látky BTI (Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, sérotyp H14, kmeň AM65-52) rozptýlením granulátu na povrch vodnej hladiny liahnísk komárov.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom výkonu obstarávaných služieb je územie Bratislavy v prvom, druhom, prípadne vyššom stupni ochrany so súhlasom orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Súhlas zabezpečí obstarávateľ. Mapový podklad tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osoby určenej na plnenie rámcovej dohody - pilot helikoptéry
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j. uchádzač uvedie údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie rámcovej dohody – pilot helikoptéry; Minimálna požadovaná úroveň: verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že má k dispozícii pilota, ktorý má prax v obsluhe helikoptéry s automatickým a plynule regulovateľným dávkovacím zariadením a záznamovým zariadením minimálne v rozsahu 500 zalietaných hektárov. Splnenie tejto podmienky účasti preukazuje uchádzač zoznamom poskytnutých služieb, ktorý je súčasťou prílohy č. 2b tejto výzvy, ktorú uchádzač predkladá vo svojej ponuke pre časť č. 2 zákazky. V rámci zoznamu poskytnutých služieb uchádzač uvedie odberateľov služieb a kontaktné údaje na nich, prostredníctvom ktorých si verejný obstarávateľ overí splnenie tejto podmienky účasti. Uchádzač môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti aj prostredníctvom inej osoby. V takom prípade uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke a zároveň predloží zmluvu s touto osobou, že poskytne pri plnení zákazky svoje kapacity uchádzačovi.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o strojovom vybavení - helikoptéra
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO, t. j. uchádzač uvedie údaje o strojovom vybavení, ktoré má k dispozícií na poskytnutie služby – dispozícia helikoptérou; Minimálna požadovaná úroveň: verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že disponuje helikoptérou, ktorá je vybavená: -záznamovým zariadením, ktoré dokáže poskytnúť a zdokladovať informácie o zasiahnutej lokalite a dávke biocídneho prípravku v tejto lokalite za účelom hlásenia zásahu na RÚVZ a pre prípadné kontroly iných subjektov oprávnených požadovať dokumentáciu zásahu; -automatickým a plynule regulovateľným dávkovacím zariadením na granulát, ktoré zabezpečí rovnomerné dávkovanie na plochu bez ohľadu na rýchlosť, výšku letu a manévrovanie medzi prekážkami a prípadnými zastaveniami. Splnenie tejto podmienky účasti preukazuje uchádzač vyhlásením o dispozícii strojového vybavenia spĺňajúce stanovené požiadavky. Vyhlásenie je súčasťou prílohy č. 2b tejto výzvy. Vo vyhlásení uchádzač uvedie spôsob dispozície strojového vybavenia (vlastníctvo, prenájom, alebo iný spôsob) a zároveň túto formu dispozície preukáže verejnému obstarávateľovi (napr. doklad o kúpe, zmluva o prenájme, a pod.). Uchádzač zároveň predloží vo svojej ponuke technický list stroja, z ktorého bude vyplývať splnenie požiadaviek na záznamové a dávkovacie zariadenie. Uchádzač môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti aj prostredníctvom inej osoby. V takom prípade uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke a zároveň predloží zmluvu s touto osobou, že poskytne pri plnení zákazky svoje kapacity uchádzačovi.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena položiek v súčte za predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500269
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500269
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)