Interiér Staromestskej knižnice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Interiér Staromestskej knižnice
Kód zákazky: ZsNH-1/2024
Kód oznámenia: 8434 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39155000-3
Predpokladaná hodnota: 105 030,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Staromestská knižnica
Adresa: Blumentálska
81441 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Blumentálska Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81441 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia knižnice. Súčasťou predmetu obstarávania sú aj súvisiace služby a práce spojené s dopravou, montážou na mieste dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Staromestská knižnica

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282102
1. Základné údaje
 • Organizácia: Staromestská knižnica (ID: 20810)
 • Zákazka: Interiér Staromestskej knižnice (ID: 500480)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Staromestská knižnica
 • IČO: 00226751
 • DIČ: 2022203249
 • Adresa
 • Ulica: Blumentálska
 • Číslo: 10/a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81441
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditel@starlib.sk
 • Telefónne číslo: +421948211867
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Staromestská knižnica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/839
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH-1/2024
 • Názov: Interiér Staromestskej knižnice
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia knižnice. Súčasťou predmetu obstarávania sú aj súvisiace služby a práce spojené s dopravou, montážou na mieste dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 105 030
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok pre knižnice
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Interiér Staromestskej knižnice
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Interiér Staromestskej knižnice
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia knižnice. Súčasťou predmetu obstarávania sú aj súvisiace služby a práce spojené s dopravou, montážou na mieste dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok pre knižnice
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť každý podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa podmienku účasti stanovenú § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO, t. j. je oprávnený realizovať práce, dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ si sám overí z verejne dostupných zdrojov, či uchádzač spĺňa podmienku účasti podľa predchádzajúceho odseku.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prostredníctvom systému EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prostredníctvom systému EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500480
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500480
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)