NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ
Kód zákazky: 500546
Kód oznámenia: 8444 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 384 718,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Biskupice
Adresa: Biskupická
98601 Biskupice
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Biskupická Biskupice 98601 Slovensko v Obci Biskupice, č.p.: 291/7; 293/1; 293/2; 293/4; 293/5; 294/2; 295, k.ú. Biskupice.
Zdroj:

Popis

Časť 1: Novostavba materskej školy pre 28 detí – Stavba objektu - stavebné práce Časť 2: Interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne (nábytok) – dodávka tovaru

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Biskupice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282171
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Biskupice (ID: 1828)
 • Zákazka: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ (ID: 500546)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b46f079d-1e38-4e51-9512-aa1d87cbfb30
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Biskupice
 • IČO: 00647985
 • DIČ: 2021097199
 • Adresa
 • Ulica: Biskupická
 • Číslo: 132
 • Mesto: Biskupice
 • PSČ: 98601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obec Biskupice
 • E-mail: zelmira.kolimarova@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421905614807
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Biskupice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6639
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 500546
 • Názov: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ
 • Opis: Časť 1: Novostavba materskej školy pre 28 detí – Stavba objektu - stavebné práce Časť 2: Interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne (nábytok) – dodávka tovaru
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Biskupice
 • Ulica: Biskupice
 • Mesto: Biskupice
 • PSČ: 98601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obci Biskupice, č.p.: 291/7; 293/1; 293/2; 293/4; 293/5; 294/2; 295, k.ú. Biskupice.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzača Ekonomické a finančné postavenie uchádzača Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť V súlade s výzvou a súťažnými podkladmi
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 03/2024
 • Názov : NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY PRE 28 DETÍ
 • Opis: Časť 1: Novostavba materskej školy pre 28 detí – Stavba objektu - stavebné práce Časť 2: Interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne (nábytok) – dodávka tovaru Časť 1- Predmetom zákazky je realizácia novostavby materskej školy v Obci Biskupice, č.p.: 291/7; 293/1; 293/2; 293/4; 293/5; 294/2; 295, k.ú. Biskupice. Kapacita materskej školy je 28 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Materská škola bude priamo prístupný vjazdom z prístupovej cesty. Jedná sa o prízemný objekt, nepodpivničený, základný pôdorysný tvar navrhovaného objektu je v tvare obdĺžnika. Objekt bude zastrešený sedlovou strechou. Objekt je s kuchyňou a výdajom stravy. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 368 061
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Biskupice
 • Mesto: Biskupice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: v Obci Biskupice, č.p.: 291/7; 293/1; 293/2; 293/4; 293/5; 294/2; 295, k.ú. Biskupice.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.1 Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet. 2.2 Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené; 2) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk;
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvo IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Biskupice
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ v časti 1 vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 10 000 EUR (slovom: Desaťtisíc EUR).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Private/Organization/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500546
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO (ePVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne (nábytok) – dodávka tovaru
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 03/2024
 • Názov : Interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne (nábytok) – dodávka tovaru
 • Opis: Časť 2: Interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne (nábytok) – dodávka tovaru Predmetom verejného obstarávania je dodávka a odborná montáž interiérového vybavenia – nábytku pre triedy a spoločne priestory a vybavenia v priestoroch kuchyne, nachádzajúcich sa v novovybudovanej materskej škole v obci Biskupice, a to konkrétne: • Postele • Rozprávkové stoly • Stoličky • Skrine • Šatňové skrine • Jedálenský stôl • Jedálenské stoličky • Kovové šatňové skrine • Kancelárske stoly • Kancelárske stoličky • Koberec • Dodávka a montáž kuchynskej linky • Dodávka a montáž drezu Požadujeme dodať s dopravou, vybalením a inštaláciou zariadení.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 16 657
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Biskupice
 • Mesto: Biskupice
 • PSČ: 98601
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: § 33 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.1 Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet. 2.2 Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme IS EVO Otváranie elektronických ponúk vykoná verejný obstarávateľ sprístupnením ponúk v IS EVO podľa ustanovenia § 52 Zákona o verejnom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Biskupice
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=500546&Zona
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500546
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO (ePVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)